Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji

 

  
Název projektu: Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji
Doba realizace: 1. 2. 2016 – 31. 5. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je primárně zaměřen na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR - krajské pobočce v Hradci Králové, kteří splňují kritéria cílové skupiny. Cílem projektu je poskytnout účastníkům prostřednictvím plánovaných aktivit projektu odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese. Formou dílčích aktivit jako jsou poradenské činnosti, rekvalifikace, práce na zkoušku a odborné praxe dojde ke zvýšení jejich pracovních zkušeností, dovedností, získání pracovních návyků a ke snadnějšímu vstupu na otevřený trh práce.


Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání mladších 30 let (tj. do 29 včetně) bez rozdílů vzdělání, kteří mají zájem o získání potřebných znalostí a odborných dovedností, které jim pomohou aktivně se zapojit na trhu práce.

 

Jaké jsou formy podpory?

Poradenské činnosti a motivační kurzy – účastníkům projektu budou poskytnuty služby skupinového a individuálního poradenství, s cílem zjistit skutečný zájem, motivaci, kvalifikační předpoklady a osobnostní potenciál pro výkon praxe.

Rekvalifikace – v případě nesouladu mezi odbornou kvalifikací klienta a požadavkem na konkrétní pracovní pozici požadované zaměstnavatelem, budou mít klienti možnost absolvovat rekvalifikační kurz, kde získají potřebné odborné znalosti a dovednosti.

Krátkodobá pracovní příležitost (Práce na zkoušku) – tato aktivita bude určena pro uchazeče o zaměstnání do 29 let věku (včetně) s délkou evidence nad 3 měsíce, postrádající nebo mající pracovní zkušenost v souhrnné délce maximálně 3 roky od ukončení studia nebo přípravy na budoucí povolání. Cílem bude zjistit připravenost účastníků projektu k nástupu na pracovní místo. Jedná se o krátkodobou pracovní příležitost na dobu max. 3 měsíců v rozsahu max. 0,5 stanovené týdenní pracovní doby.

Odborná praxe - pro uchazeče o zaměstnání ve věku do 29 let (včetně), s pracovní zkušeností maximálně do 3 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání a s délkou evidence nad 3 měsíce. Cílem aktivity je umístění účastníků projektu na pracovní místa s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu u daného zaměstnavatele. Pracovní místa budou podporována finančními příspěvky dle metodiky APZ. Praxe je možné realizovat jak v soukromé sféře, tak veřejné správě (s výjimkou organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací).

 

Účast v projektu může být podpořena formou tzv. přímé podpory. V projektu budou využity zejména následující formy přímé podpory - úhrada cestovného a stravného osobám účastnících se Poradenských aktivit a Rekvalifikace. K dalším doprovodným aktivitám bude patřit úhrada zdravotních vyšetření nutných pro zařazení na některé typy rekvalifikací.

 

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji.

 

Kam se obrátit pro informace?

Odborní pracovníci projektu:

 

Hradec Králové

Šárka Sahulová

950 116 584

sarka.sahulova@uradprace.cz

Jičín

Mgr. Anna Dovol

950 122 351

anna.dovol@uradprace.cz

Náchod

Jana Vávrová

950 138 491

jana.vavrova1@uradprace.cz

Rychnov n. Kněžnou

Lenka Bártová, DiS.

950 159 426

lenka.bartova1@uradprace.cz

Trutnov

Monika Bašáková

950 168 403

monika.basakova@uradprace.cz

 


Upozornění pro poskytovatele odborné praxe

Upozornění pro žadatele o příspěvek – Odborná praxe  – ÚP ČR patří mezi subjekty, které mají od 1. 7. 2017 povinnost zveřejňovat nově uzavřené smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč bez DPH v registru smluv. Z tohoto důvodu žadateli doporučujeme, aby žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM předkládal kompletní, aby komise APZ mohla o žádosti SÚPM  řádně a včas rozhodnout.

 

Upozorňujeme, že Dohoda o SÚPM po podpisu obou stran a anonymizaci určených údajů musí být i s jejími přílohami (plán odborné praxe, vyúčtování) vložena do registru smluv ještě před obsazením pracovního místa uchazečem. (tj. před nástupem uchazeče do pracovního poměru), aby byla zaručena její platnost a účinnost k datu dle požadavku zaměstnavatele.

 

 Po obdržení žádosti o SÚPM vám budou odborným pracovníkem zaslány do datové schránky nebo e-mailu informace ohledně registru smluv, tzv. ”Seznámení s pravidly smluv/dohod v registru smluv”. V den, kdy zaměstnavatel podepíše Dohodu o SÚPM mu zároveň bude tento formulář předložen k podpisu a tím bude stvrzeno, že byl o pravidlech zveřejňování smluv poučen.

 

 


 

Informace pro žadatele o zapojení do projektu "Záruky pro mladé v KHK"

 

U aktivit "Odborná praxe" a "Práce na zkoušku" došlo ke změně kritéria cílové skupiny a to že u UoZ budou posuzovány pracovní zkušenosti v souhrnné délce 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání.

Dále došlo ke změně ve výši příspěvku u aktivity "Práce na zkoušku". 

U aktivity "Odborná praxe - mentor" došlo ke změně počtu hodin, za které bude příspěvek poskytován a také došlo ke změně výše max. příspěvku.

 

Všechny uvedené změny jsou obsaženy v aktualizované verzi "Manuálu pro žadatele o odbornou praxi a práci na zkoušku".


Poslední aktualizace: 2. 9. 2022