Evropský sociální fond (ESF)

ESF logo a popis

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU; jedná se o finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

Zaměstnatelnost
Podpora podnikání
Adaptabilita
Rovné příležitosti

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

 

Základní programy Evropského sociálního fondu

v programovém období 2014 - 2020

Obdobně jako v předchozích programových obdobích je i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Více informací o ESF a projektech z něj financovaných se dozvíte na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz.

 

OP Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OP Z je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské). Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Pátá prioritní osa je zaměřena na podporu řízení a implementace OP Z.

 

Prioritní osy OP Z

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

 


Další informace o ESF najdete zde.

 

Poslední aktualizace: 18. 2. 2022