Náhradní výživné

Náhradní výživné

Rozhodl soud o výživném pro dítě a není řádně hrazeno? Obraťte se na Úřad práce ČR a požádejte o náhradní výživné. Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.


Kdo může žádat o náhradní výživné
Podmínky nároku na náhradní výživné
Žádost o náhradní výživné
Podání žádosti o náhradní výživné
Řízení o náhradním výživném
Výše náhradního výživného
Výplata náhradního výživného a její délka
Práva a povinnosti účastníků řízení

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

KDO MŮŽE ŽÁDAT O NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě (oprávněná osoba). Pokud nemá dítě procesní způsobilost, zpravidla proto, že ještě nedosáhlo věku 18 let, podává žádost jeho zákonný zástupce (rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, poručník, pěstoun, soudem stanovený opatrovník nebo jiná osoba, které byl nezletilý svěřen do péče).

Oprávněnou osobou není nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, nebo kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle jiného právního předpisu.

Nárok na náhradní výživné má také nezaopatřené dítě, kterému nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) z toho důvodu, že je poživatelem důchodu z důchodového pojištění, který je vyšší než částka příspěvku na úhradu potřeb dítěte.

 

ZPĚT NAHORU

PODMÍNKY NÁROKU NA NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Aby vznikl nárok na náhradní výživné, musí být současně splněny následující podmínky:

 1. vyživovací povinnost (běžné výživné) je stanovena exekučním titulem na základě rozhodnutí soudu, avšak povinná osoba (rodič-dlužník) výživné neplatí vůbec, nebo v nižší částce,

 2. dítě musí být nezaopatřené podle zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.),

 3. nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky trvalý pobyt, pokud zákon nestanoví jinak,

 4. nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak,

 5. byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného, a dlužné výživné je tedy vymáháno jako pohledávka v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí (cílem tedy je, aby oprávněná osoba, příp. její zákonný zástupce, důsledně využila nástroje vymahatelnosti práva na výživné, které má k dispozici, a to podáním návrhu na exekuci nebo návrhu na soudní výkon rozhodnutí). Tato podmínka je splněna i v případech, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, případně v průběhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku na náhradní výživné.

Důležité: Nárok na náhradní výživné nemůže vzniknout v případě, kdy oprávněná osoba (nezaopatřené dítě) nebo její zástupce neprokáže, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

ZPĚT NAHORU

ŽÁDOST O NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Žádost o náhradní výživné se podává na k tomu určeném tiskopise na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (nezaopatřeného dítěte). Tiskopis je k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

K žádosti musíte dále doložit:

 1. exekuční titul, ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k oprávněné osobě, a to formou úředně ověřené kopie nebo předložením originálu zaměstnanci ÚP ČR, který si jej okopíruje,

 2. doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného),

 3. doklad prokazující, že byla pohledávka na výživné postoupena, pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné,

 4. doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dítěte do 15 let věku rodný list, u staršího dítěte pak potvrzení o studiu),

 5. doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (je-li výživné vymáháno v zahraničí, musíte k žádosti přiložit doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

ZPĚT NAHORU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Žádost o náhradní výživné můžete podat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (nezaopatřeného dítěte) několika způsoby:

 1. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,

 2. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,

 3. emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,

 4. soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

ZPĚT NAHORU

ŘÍZENÍ O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

Řízení o náhradním výživném je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise.

Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na náhradní výživné a jeho výši.

Nejsou-li k žádosti doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

ZPĚT NAHORU

VÝŠE NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO

Náhradní výživné se stanoví jako rozdíl mezi částkou měsíčního výživného určeného v exekučním titulu a výživným, které povinná osoba (rodič-dlužník) skutečně v daném měsíci uhradila. Maximální výše náhradního výživného je 3 000 Kč měsíčně.

Výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 měsíců a při jejím výpočtu se vychází z průměru částek podle předchozího odstavce za 4 měsíce, které předcházejí měsíci, od kterého se nárok prokazuje a uplatňuje.

ZPĚT NAHORU

VÝPLATA NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO A JEJÍ DÉLKA

Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3 000 Kč měsíčně.

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, a to v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží (tedy v srpnu za červenec, v září za srpen atd.).

Nedosahuje-li náhradní výživné částky alespoň 100 Kč měsíčně, vyplácí se jednou za 4 měsíce.

Výplata náhradního výživného v dalším období 4 měsíců náleží, jestliže oprávněná osoba nejpozději do konce prvního měsíce tohoto období prokáže výši uhrazeného výživného za období 4 měsíců předcházejících těmto 4 měsícům, na které se nárok na výplatu náhradního výživného prokazuje.

Úřad práce ČR může tuto dávku jednomu příjemci poskytovat v součtu po dobu maximálně 48 měsíců, které nemusí jít kalendářně po sobě. Vyplacené náhradní výživné bude poté vymáhat po dlužníkovi.

Od 1. 11. 2023 se prodloužila doba, po kterou může Úřad práce ČR vyplácet náhradní výživné. Z původních 24 na 48 výplat.  
 
Měli jste nárok na náhradní výživné a už jste vyčerpali všech 24 výplat?
 
Pokud jste do konce října 2023 vyčerpali 24 výplat náhradního výživného, ale vaše žádost nebyla ukončena, můžete na jejím základě pokračovat v čerpání náhradního výživného. Podmínkou je, že doložíte podklady pro vyhodnocení nároku na dávku do konce listopadu 2023. V případě vzniku nároku na náhradní výživné vám Úřad práce ČR vyplatí peníze zpětně za měsíce červenec–říjen 2023.
 
Máte nárok na náhradní výživné a ještě jste 24 výplat nevyčerpali? 
 
Pokud jste do konce října 2023 nevyčerpali 24 výplat náhradního výživného, bude jeho výplata pokračovat jako dosud. Podmínkou je, abyste podklady pro vyhodnocení nároku na dávku doložili v obvyklém termínu. Nyní máte možnost čerpat až 48 výplat náhradního výživného.
 

ZPĚT NAHORU

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu náhradního výživného. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.

ZPĚT NAHORU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené informace jsou zjednodušené. Úplná informace je uvedena v zákoně č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů. Konkrétní případy a situace Vám vysvětlí pracovníci kontaktního pracoviště ÚP ČR v místě Vašeho bydliště.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR a webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

 

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Základní informace o příspěvku:

LETÁKY:

Leták podrobný (202.15 kB)
Leták zjednodušený (323.24 kB)
Leták exekutorské komory k vymáhání výživného

FORMULÁŘE:

Žádost o náhradní výživné

OTÁZKY a ODPOVĚDI:

Nejčastější otázky a odpovědi

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Orientační výpočet náhradního výživného

Diagram správního řízení žádosti o náhradní výživné

Webové stránky exekutorské komory

Seznam exekutorů

Přehled soudů

Další informace naleznete na webových stránkách MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/nahradnivyzivne

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nahradni-vyzivne

NEVÍTE SI RADY?

Pište na e-mail:

nahradnivyzivne@uradprace.cz

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 5. 1. 2024