Obecné informace SPOD

Oblast sociálně-právní ochrany dětí upravuje novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), provedená zákonem č. 363/2021 Sb.

Obecné informace k dávkám pěstounské péče

Pro účely výše uvedeného zákona se rozumí:

a) jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do osobní péče rozhodnutím soudu, a to ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí (tzv. „svěřenectví“),

b) osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu,

c) osobou pečující fyzická osoba,

 1. které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, pěstounské péče po přechodnou dobu nebo předpěstounské péče,
 2. která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 3. která osobně pečuje o dítě, podala-li návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte a není-li tato osobní péče o toto dítě zjevně bezdůvodná,
 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje.

Pro účely ZSPOD se považuje za pěstounskou péči:

a) osobní péče, která je poskytovaná osobou pečující,

b) zprostředkovaná pěstounská péče

 1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte. To znamená, že zájemce o pěstounskou péči byl krajským úřadem (po absolvování odborného posouzení a příprav k přijetí dítěte do rodiny) zařazen do evidence osob vhodných stát se pěstounem a následně byl vybrán příslušným krajským úřadem (dříve také např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, dále jen MPSV) jako vhodný pěstoun pro konkrétní dítě,
 2. pěstounská péče na přechodnou dobu,
 3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující,

c) nezprostředkovaná pěstounská péče (pěstounská péče, která není zprostředkovaná příslušným krajským úřadem apod.)

 

Pěstounská péče je rozlišována na zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči. (podle typu péče vzniká nárok na odlišné dávky):

Zprostředkovaná pěstounská péče – jedná se o pěstounskou péči, kdy pro účely zprostředkování pěstounské péče vyhledá krajský úřad pro děti vedené ve své evidenci žadatele o pěstounskou péči z evidence žadatelů o pěstounskou péči, vedené tímto nebo jiným krajským úřadem. Vybraný žadatel se na základě „oznámení o vhodnosti“, vydaném tímto krajským úřadem dozví, že má možnost seznámit se s vybraným dítětem a podat soudu návrh na svěření tohoto dítěte do jeho předpěstounské péče nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo písemné oznámení o vhodnosti doručeno. Dříve toto „oznámení o vhodnosti“ vydávalo také MPSV nebo okresní úřady. V případě zprostředkované pěstounské péče vzniká nárok na dávku odměna pěstouna. Žadatel o dávku pěstounské péče odměna pěstouna musí „oznámení o vhodnosti“ doložit k žádosti o tuto dávku. Pokud žadatel tento dokument nemá, nelze považovat pěstounskou péči za zprostředkovanou a nárok na odměnu pěstouna nevzniká.

Nezprostředkovaná pěstounská péče – jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. V těchto případech krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence, a především nedošlo k „napárování“ pěstouna ke zcela neznámému dítěti a vystavení oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti. Typicky je o dítě pečováno v rámci širší rodiny či komunity.

 

Další změny v dávkách pěstounské péče

Od 1. 1. 2022 mají nárok na dávku pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte také děti, které byly svěřeny do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče, tzv. „svěřenectví“ podle § 953 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Od 1. 1. 2022 mají nárok na dávku pěstounské péče – příspěvek při převzetí dítěte také osoby, které převzaly dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu. V tomto případě nesmí součet příspěvků přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Dávky pěstounské péče jsou:

 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 2. odměna pěstouna,
 3. příspěvek při převzetí dítěte,
 4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
 5. příspěvek při pěstounské péči.

Náležitosti žádosti o dávku pěstounské péče:

Žádost o dávku musí kromě náležitostí stanovených správním řádem dále obsahovat:

 • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši potřebné,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte,
 • doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, o nárok na odměnu pěstouna nebo o nárok na příspěvek při pěstounské péči,
 • doklad prokazující výši důchodu v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • doklad o výši nákladů na zakoupení motorového vozidla nebo nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, jde-li o nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla,
 • čestné prohlášení o počátečním datu péče o dítě,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3),
 • oznámení o vhodnosti, jde-li o nárok na odměnu pěstouna.

Počáteční datum osobní péče o dítě se dokládá čestným prohlášením osoby, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem, který obsahuje:

 • jméno a příjmení dítěte, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte,
 • jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která podala návrh na svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • počáteční datum osobní péče o dítě.

Obecné informace k Zaopatřovacím příspěvkům

Zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy jsou:

 1. zaopatřovací příspěvek opakující se,
 2. zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový jsou dávky určené pro mladé dospělé odcházející z péče ústavního zařízení nebo po ukončení náhradní rodinné péče.

 •  Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč, vyplácí se stejné osobě pouze jednou,
 •  Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého.

Do konce roku 2027 bude moci mladý dospělý volit, zda bude pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se nebo při splnění podmínek zákona bude i nadále pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a osoba, která byla do jeho zletilosti osobou pečující, bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči.

Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena,
 • rozhodnutí soudu, kterým byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek,
 • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla mladému dospělému přiznána svéprávnost, je-li nezletilý,
 • doklady prokazující nezaopatřenost mladého dospělého,
 • údaj o tom, zda pěstounská péče, do které byl mladý dospělý svěřen před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti, byla nebo nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany podle tohoto zákona,
 • údaj o tom, zda důvodem svěření mladého dospělého do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek byla skutečnost, že mladý dospělý před zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti oboustranně osiřel nebo skutečnost, že rodiče mladého dospělého před jeho zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti byli prohlášeni za nezvěstné nebo jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních služeb nebo byli jeho rodiče vzati do vazby nebo nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody,
 • potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zpracování individuálního plánu mladého dospělého.

Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena,
 • rozhodnutí soudu, kterým byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek,
 • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla mladému dospělému přiznána svéprávnost, je-li nezletilý.

Poslední aktualizace: 8. 3. 2023