Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky

S účinností od 1. 1. 2022 dochází v oblasti sociálně-právní ochrany dětí k významným změnám. Tyto změny přináší novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), provedená zákonem č. 363/2021 Sb.

Obecné informace k dávkám pěstounské péče

Pro účely výše uvedeného zákona se rozumí:

a) jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do osobní péče rozhodnutím soudu, a to ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí (tzv. „svěřenectví“),

b) osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu,

c) osobou pečující fyzická osoba,

1. které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, pěstounské péče po přechodnou dobu nebo předpěstounské péče,

2. která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,

3. která osobně pečuje o dítě, podala-li návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte a není-li tato osobní péče o toto dítě zjevně bezdůvodná,

4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje.

Pro účely ZSPOD se považuje za:

a) pěstounskou péči osobní péče poskytovaná osobou pečující,

b) zprostředkovanou pěstounskou péči

1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte. To znamená, že zájemce o pěstounskou péči byl krajským úřadem, po absolvování odborného posouzení a příprav k přijetí dítěte do rodiny, zařazen do evidence osob vhodných stát se pěstounem a následně byl vybrán příslušným krajským úřadem (dříve také např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, dále jen MPSV) jako vhodný pěstoun pro konkrétní dítě,

2. pěstounská péče na přechodnou dobu,

3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující,

c) nezprostředkovanou pěstounskou péči pěstounská péče, která není zprostředkovaná příslušným krajským úřadem apod.

Pěstounská péče je rozlišována na zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči. Podle typu péče vzniká nárok na odlišné dávky:

   - zprostředkovaná pěstounská péče – nárok na dávku odměnu pěstouna,

   - nezprostředkovaná pěstounská péče – nárok na dávku příspěvek při pěstounské péči.

Zprostředkovaná pěstounská péče – jedná se o pěstounskou péči, kdy pro účely zprostředkování pěstounské péče vyhledá krajský úřad pro děti vedené ve své evidenci žadatele o pěstounskou péči z evidence žadatelů o pěstounskou péči, vedené tímto nebo jiným krajským úřadem. Vybraný žadatel se na základě „oznámení o vhodnosti“, vydaném tímto krajským úřadem dozví, že má možnost seznámit se s vybraným dítětem a podat soudu návrh na svěření tohoto dítěte do jeho předpěstounské péče nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo písemné oznámení o vhodnosti doručeno. Dříve toto „oznámení o vhodnosti“ vydávalo také MPSV nebo okresní úřady. V případě zprostředkované pěstounské péče vzniká nárok na dávku odměna pěstouna. Žadatel o dávku pěstounské péče odměna pěstouna musí „oznámení o vhodnosti“ doložit k žádosti o tuto dávku. Pokud žadatel tento dokument nemá, nelze považovat pěstounskou péči za zprostředkovanou a nárok na odměnu pěstouna nevzniká.

Nezprostředkovaná pěstounská péče – jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. V těchto případech krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence, a především nedošlo k „napárování“ pěstouna ke zcela neznámému dítěti a vystavení oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti. Typicky je o dítě pečováno v rámci širší rodiny či komunity, v těchto případech náleží dávka pěstounské péče příspěvek při pěstounské péči.

Další změny v dávkách pěstounské péče

Od 1. 1. 2022 mají nárok na dávku pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte také děti, které byly svěřeny do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče, tzv. „svěřenectví“ podle § 953 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Od 1. 1. 2022 mají nárok na dávku pěstounské péče – příspěvek při převzetí dítěte také osoby, které převzaly dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu. V tomto případě nesmí součet příspěvků přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Dávky pěstounské péče jsou:

 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 2. odměna pěstouna,
 3. příspěvek při převzetí dítěte,
 4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
 5. příspěvek při pěstounské péči.

Náležitosti žádosti o dávku pěstounské péče:

 1. Žádost o dávku musí kromě náležitostí stanovených správním řádem dále obsahovat
 • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši potřebné,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte,
 • doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, o nárok na odměnu pěstouna nebo o nárok na příspěvek při pěstounské péči,
 • doklad prokazující výši důchodu v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • doklad o výši nákladů na zakoupení motorového vozidla nebo nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, jde-li o nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla,
 • čestné prohlášení o počátečním datu péče o dítě,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3),
 • oznámení o vhodnosti, jde-li o nárok na odměnu pěstouna.

(2) Počáteční datum osobní péče o dítě se dokládá čestným prohlášením osoby, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem, který obsahuje:

 • jméno a příjmení dítěte, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte,
 • jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která podala návrh na svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • počáteční datum osobní péče o dítě.

Obecné informace k Zaopatřovacím příspěvkům

Zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy jsou:

 1. zaopatřovací příspěvek opakující se,
 2. zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový jsou dávky určené pro mladé dospělé odcházející z péče ústavního zařízení nebo po ukončení náhradní rodinné péče.

 •  Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč, vyplácí se stejné osobně pouze jednou,
 •  Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého.

Do konce roku 2027 bude moci mladý dospělý volit, zda bude pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se nebo při splnění podmínek zákona bude i nadále pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a osoba, která byla do jeho zletilosti osobou pečující, bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči.

Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena,
 • rozhodnutí soudu, kterým byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek,
 • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla mladému dospělému přiznána svéprávnost, je-li nezletilý,
 • doklady prokazující nezaopatřenost mladého dospělého,
 • údaj o tom, zda pěstounská péče, do které byl mladý dospělý svěřen před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti, byla nebo nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany podle tohoto zákona,
 • údaj o tom, zda důvodem svěření mladého dospělého do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek byla skutečnost, že mladý dospělý před zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti oboustranně osiřel nebo skutečnost, že rodiče mladého dospělého před jeho zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti byli prohlášeni za nezvěstné nebo jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních služeb nebo byli jeho rodiče vzati do vazby nebo nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody.

g) potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zpracování individuálního plánu mladého dospělého.

Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena,
 • rozhodnutí soudu, kterým byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek,
 • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla mladému dospělému přiznána svéprávnost, je-li nezletilý,

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče osoby pečující nebo na základě rozhodnutí soudu do péče jiné fyzické osoby než rodiče, tzv. „svěřenectví“ podle § 953 OZ.

Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti. Pokud zůstává dítěti nárok na dávku zachován i po zletilosti, náleží mu výplata dávky pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dovršení zletilosti, udělí-li zletilé dítě písemný souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, stupeň závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce pěstounské péče, její výši a výplatě.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vzniká od 1. 1. 2022 i pro děti svěřené do osobní péče jiné osoby, tzv. „svěřenectví“ podle § 953 OZ. Z dávky se odečítá soudem stanovené výživné oběma rodičům, případně důchod z důchodového pojištění.

V případě „svěřenectví“ zaniká nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte nejpozději dovršením zletilosti svěřeného dítěte.

Pokud vznikne nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a výživné stanovené rodičům nebo jiným povinným osobám nebude hrazeno, je možné, aby si osoba, která o dítě osobně pečuje, požádala o dávku náhradní výživné a o dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte nežádala, protože to pro ni může být nevýhodné (výhodnost musí zvážit osoba, která o dítě osobně pečuje). V případě, že nezl. dítěti bude poskytován příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a to i v min. výši, nebude mít možnost požádat o dávku náhradní výživné.

Jde-li o nezaopatřené dítě svěřené do péče jiné osoby, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší než výživné stanovené soudem na toto dítě, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a výživným.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte ovlivňuje také případný stupeň závislosti svěřeného dítěte na pomoci jiné fyzické osoby.

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem. Jestliže dítě požívá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, není považováno za nezaopatřené a nemá nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I
(lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II
(středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III
(těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV
(úplná závislost)

Do 6 let 6 500 7 750 8 240 8 940
6 - 12 let 7 895 9 500 10 130 10 970
12 - 18 let 9 010 10 900 11 595 12 155
18 - 26 let 9 430 11 315 12 015 12 575

Je-li nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno do péče různých osob pečujících, vyplácí se příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobě pečující, která o dítě pečuje po delší část měsíce. Pokud péče různých osob pečujících, kterým je nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno, trvala stejnou dobu, určí příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, které o příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozhoduje, které z těchto osob se bude příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácet.

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si bude moci osoba, která je zletilým nebo plně svéprávným dítětem (mladý dospělý), která byla do dovršení zletilosti v náhradní rodinné péči, při splnění podmínek daných zákonem, vybrat, zda bude v tomto období pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte (+ její bývalý pěstoun odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči) nebo zda bude tato osoba (mladý dospělý) pobírat novou dávku zaopatřovací příspěvek opakující se.

O nároku na dávku pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněné osoby (nezletilého nebo zletilého dítěte).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, rozhodnutí o svěření dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • aktuální rozhodnutí soudu o stanovení výživného pro děti, které byly svěřeny do osobní péče jiné fyzické osoby podle § 953 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (§ 27a odst. 1 až 3 ZSPOD), jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
 • pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od 15 let:

Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku,

 • v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce),
 • doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU, pokud jste v části H zaškrtl(a) druhou variantu nebo pokud jste u některé z osob proškrtl(a) kolonku Bydliště v ČR.

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a osoba v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu). Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na odměnu pěstouna má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu pěstouna má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento příspěvek.

Výpočet výše odměny pěstouna je nově navázán na koeficient minimální mzdy v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a typu pěstounské péče (dlouhodobá x přechodná).

Od 1. 1. 2022

Dlouhodobí pěstouni

*minimální mzda

1 dítě

1 dítě ve stupni závislosti I

2 děti

3 děti

1 dítě ve stupni závislosti II až IV

Za každé další dítě

Zprostředkovaná pěstounská péče

1,0 x MM*

1,2 x MM*

1,5 x MM*

2,0 x MM*

2,0 x MM*

+ 0,5 x MM*

Odměna pěstouna navázaná na koeficient MM*

 

 

+ 0,7 x MM* (ve stupni závislosti III nebo IV)

 

Od 1. 1. 2022

Pěstouni na přechodnou dobu

*minimální mzda

žádné nebo 1 dítě

1 dítě ve stupni závislosti I

1 dítě ve stupni závislosti II až IV

Za každé další dítě

Zprostředkovaná pěstounská péče

1,8 x MM*

2,0 x MM*

2,2 x MM*

+ 0,3 x MM*

Odměna pěstouna navázaná na koeficient MM*

 

     

+ 0,5 x MM* (ve stupni závislosti III nebo IV)

Oznámení o vhodnosti musí osoba pečující ke každému dítěti, kterému poskytuje zprostředkovanou pěstounskou péči, doložit na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle trvalého pobytu osoby pečující. Stejně tak je nutné informovat příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR o skutečnosti, že osoba pečující poskytuje pěstounskou péči také dítěti, ke kterému není vydáno ze strany krajského úřadu oznámení o vhodnosti, ale toto dítě je sourozencem dítěte svěřeného do zprostředkované pěstounské péče.Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Oznámení o vhodnosti

Skutečnost, že se jedná o zprostředkovanou pěstounskou péči, prokáže osoba pečující dokumentem „Oznámení o vhodnosti“, vydaným příslušným krajským úřadem podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZSPOD (do 31. 12. 2012 zprostředkování provádělo též MPSV, tudíž oznámení o vhodnosti byla vydávána také ze strany MPSV. Do roku 2000 o zprostředkování rozhodovaly okresní úřady. Zároveň platí, že oznámení o vhodnosti nemá předepsanou formu, musí však být písemné. Tedy bude stačit i např. e-mail či jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že kompetentní orgán (krajský úřad, MPSV do r. 2013 či okresní úřad do r. 2000) vybral pro konkrétní dítě konkrétní žadatele).

Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem nebo poručníkem se pro účely stanovení výše odměny pěstouna podle věty první hledí jako na společnou pěstounskou péči. Jestliže manželům, kteří jsou oba osobou pečující, nebo dvěma společným poručníkům vznikne nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o nejméně 3 děti nebo o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV (§ 47j odst. 1 písm. d) nebo podle (§ 47j odst. 4 ZSPOD), mohou manželé nebo oba poručníci společně požádat příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR o přiznání odměny pěstouna oběma manželům nebo oběma poručníkům. Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v takovém případě přizná každému z obou manželů nebo každému z obou poručníků odměnu pěstouna ve výši poloviny částky odměny.

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů, nejde-li o případ uvedený v § 47i odst. 2 větách třetí a čtvrté. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Totéž platí i v případě, kdy je dítě soudem svěřeno do osobní péče 2 pěstounům společně nebo kdy jsou soudem dítěti jmenováni 2 poručníci, kteří o dítě osobně pečují.

Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé nebo oba poručníci spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle výše uvedeného a ke skutečnosti, že oba manželé nebo oba poručníci jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, se nepřihlíží. Nedohodnou-li se v takovém případě manželé nebo poručníci o tom, komu z nich náleží odměna pěstouna z důvodu péče o dítě svěřené rozhodnutím příslušného soudu do jejich společné péče, platí § 47n věty druhé a třetí obdobně.

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve kterém byla nařízena karanténa.

Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. Stejně tak nenáleží nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení v evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu. Tyto změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR do 8 dnů.

Souběh pobírání odměny pěstouna se starobním důchodem právní úprava nevylučuje, je tedy možný bez jakýchkoli dopadů na důchodové nároky. Avšak souběh pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu není možný a osoba pečující/v evidenci si tedy musí vybrat, zda bude pobírat předčasný starobní důchod nebo odměnu pěstouna.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči/osoba v evidenci).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
 • oznámení o vhodnosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona
 • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost:
 • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • skutečnosti, které jste uvedl(a) v částech E, F, G a H,
 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud v části E uplatňujete nárok na slevu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u Úřadu práce ČR,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, pokud je osoba uvedená v části A nebo B v této evidenci vedena,
 • rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce),
 • potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení od zahraniční instituce v případě zaměstnání v jiné členské zemi EU.

Dávka pěstounské péče odměna pěstouna – vyplňování „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a funkčních požitků“ a roční zúčtování daně z příjmů

Jelikož jste příjemcem dávky pěstounské péče odměna pěstouna, která se považuje dle ustanovení § 47k ZSPOD, za příjem ze závislé činnosti pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, upozorňujeme Vás na možnost požádat Úřad práce ČR o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“).

O roční zúčtování můžete požádat za předpokladu, že jste v uplynulém kalendářním roce pobíral příjmy ze závislé činnosti fyzických osob

 • pouze od jednoho plátce daně, kterým je Úřad práce ČR,
 • od více plátců daně (zaměstnavatelů), včetně Úřadu práce ČR, postupně
  za sebou a podepsal u těchto plátců prohlášení poplatníka daně z příjmů,
 • případně ještě příjmy, které byly zúčtovány nebo vyplaceny těmito plátci daně dodatečně v době, kdy jste pro ně již v uplynulém kalendářním roce závislou činnost nevykonával (tzv. „doplatky mzdy podle § 38ch ZDP“).

O provedení ročního zúčtování můžete požádat na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR dle Vašeho trvalého pobytu. K podpisu Vaší žádosti se dostavte v úředních hodinách nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku, a to se všemi potřebnými doklady pro roční zúčtování. Zároveň Vám doporučujeme, abyste se s ohledem na očekávané velké množství žádostí o roční zúčtování, v případě, že nebudete uplatňovat níže uvedené položky, dostavili na Úřad práce ČR co nejdříve začátkem kalendářního roku.

Výsledek ročního zúčtování daně bude k dispozici na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Nekontaktujte pro tuto informaci Finanční úřad v Jeseníku.

Neuplatnil-li jste jako poplatník v průběhu roku některou ze slev na dani a daňové zvýhodnění, můžete ji uplatnit dodatečně při ročním zúčtování. Zároveň při splnění zákonných podmínek můžete uplatnit slevu na manžela/manželku a slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné).

V ročním zúčtování lze pro odečet ze základu daně uplatnit tyto položky:

 • bezúplatná plnění na vymezené účely (dříve dary); u dárce krve, nebo jejich složek, orgánů, krvetvorných buněk je nutné předložit potvrzení transfúzní stanice,
 • úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru,
 • příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské příspěvky odborové organizaci,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V případě, že chcete uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění i v následujícím kalendářním roce, je nutné se dostavit nejpozději do 31. 1. kalendářního roku na Úřad práce ČR a podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“.

Upozorňujeme, že při souběhu činností je zákonná povinnost daňového přiznání k dani z příjmů, tzn., že Vám nelze provést roční zúčtování daně u Úřadu práce ČR z titulu odměny pěstouna.

Úřad práce ČR Vám vydá pro případné daňové přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech, které si budete moci vyzvednout v druhé polovině února kalendářního roku na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle Vašeho trvalého pobytu.

O toto potvrzení si zažádejte nejpozději do 15. 1. kalendářního roku.

Příspěvek při pěstounské péči 

Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek při pěstounské péči má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na příspěvek při pěstounské péči má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento příspěvek.

Nárok na dávku příspěvek při pěstounské péči vzniká v případě nezprostředkované pěstounské péče. Jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. V těchto případech krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence, nedošlo k „napárování“ ke zcela neznámému dítěti a vystavení oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti, ale o dítě je pečováno typicky v rámci širší rodiny či komunity.

Všem osobám, které poskytují nezprostředkovanou pěstounskou péči svěřenému nezletilému dítěti, vzniká nárok na dávku pěstounské péče příspěvek při pěstounské péči. O tuto dávku si tyto oprávněné osoby mohou požádat prostřednictvím tiskopisu předepsaném MPSV. 

Příspěvek při pěstounské péči je dávka náležející při poskytování nezprostředkované pěstounské péče (nejčastěji příbuzenská péče apod.), výše dávky se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší. 

Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, příspěvek při pěstounské péči za péči o tyto děti nenáleží. Stejně tak nenáleží nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tyto změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit Úřadu práce ČR do 8 dnů.Příspěvek při pěstounské péči je exekuovatelný.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky  Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední; čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
 • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost: Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Náhradní doby pojištění a zdravotní pojištění u nezprostředkovaných pěstounů a osob, které mají svěřeno dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ.


Dnem 1. 8. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Tato novela upravuje náhradní doby pojištění a zdravotní pojištění u nezprostředkovaných pěstounů a osob, které mají svěřeno dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ


Jde o níže uvedené nezprostředkované pěstouny a osoby, které mají svěřeno dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ:


•    Pro pěstouny, kteří měli ke dni 31. 12. 2021 nárok z titulu pěstounské péče na odměnu pěstouna a od 1. 1. 2022 jsou bráni jako pěstouni nezprostředkovaní s nárokem na příspěvek při pěstounské péči z titulu péče o totéž dítě, platí, že se jim doba péče, resp. pobírání příspěvku při pěstounské péči, od 1. 1. 2022 počítá jako tzv. náhradní doba pojištění pro účely důchodů, a to až do skončení pěstounské péče (nejdéle do zletilosti svěřeného dítěte). Potvrzení pro uplatnění nároku na důchod mohou pěstouni získat na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, od ledna 2023 již došlo k propojení údajů z Úřadu práce ČR na Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) a údaje se sehrávají automaticky (potvrzení tedy není od roku 2023 od Úřadu práce ČR potřeba žádat).
•    V případě zdravotního pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů) platí, že tyto osoby (pěstouni, kteří měli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna a nyní mají příspěvek při pěstounské péči) se mohou stát státními pojištěnci a plátcem zdravotního pojištění za ně bude stát, pokud by nebyli pojištěni z jiných titulů (zaměstnání, čerpání rodičovského příspěvku, důchodu apod.) – toto je třeba doložit příslušné zdravotní pojišťovně, potvrzení vydává Úřad práce ČR (placení pojistného státem tedy není automatické, je třeba toto ze strany pěstounů případně aktivně řešit). Pojistné na zdravotní pojištění nelze hradit zpětně, bylo možné ho tedy uplatnit až od 1. 8. 2022 a opět jako u bodu výše je toto možné po celou dobu trvání nezprostředkované pěstounské péče ke konkrétnímu dítěti (nejdéle do zletilosti svěřeného dítěte), ohledně kterého byl k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna. 
•    Pro pěstouny, kteří přijali dítě do pěstounské péče po 31. 12. 2021, a také pro osoby mající dítě ve svěřenectví (péči jiné osoby podle § 953 OZ), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo pokud nárok nevznikl z důvodu, že dítě je poživatelem sirotčího důchodu, který je vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění za tyto osoby pečující a osoby mající dítě ve svěřenectví po dobu max. 2 let od prvního dne kal. měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění. 
•    Pro pěstouny (prarodiče), kteří neměli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna (nejednalo se o případ hodný zvláštního zřetele), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění za tyto osoby pečující po dobu max. 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění. 
 

 

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte mají dlouhodobí pěstouni a také pěstouni, kteří převzali dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu (jednorázová dávka dle věku dítěte na nákup vybavení a ošacení pro převzaté dítě). Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků při převzetí dítěte u této osoby pečující přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Pokud pěstoun na přechodnou dobu převzal zároveň dítě do dlouhodobé pěstounské péče, příspěvek při převzetí dítěte vyplacený na toto dítě se nezapočítává do částky 40 000 Kč pro pěstouna na přechodnou dobu.

Příspěvek náleží oprávněné osobě, jde-li o totéž dítě jen jednou.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 1. do 6 let, 10 800 Kč,
 2. od 6 let do 12 let, 12 150 Kč,
 3. od 12 let do 18 let, 13 500 Kč.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD).

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na příspěvek má oprávněná osoba, která je osobou pečující a má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
 • fakturu za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla (pokud toto vozidlo bude teprve zakoupeno, fakturu doložte dodatečně),
 • v případě, že žadatel je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl ke dni vzniku nároku na dávku trvalý pobyt nebo bydliště, jeho pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy

Zaopatřovací příspěvek opakující se

Novela ZSPOD přináší dvě dávky, které jsou určeny pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.).

Jedná se o zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého. Jestliže se mladému dospělému vyplácí důchod z důchodového pojištění, náleží mu zaopatřovací příspěvek opakovaný, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi zaopatřovacím příspěvkem a důchodem. Zaopatřovací příspěvek se vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Nejpozději se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci.

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si bude moci mladý dospělý (plně svéprávná nebo zletilá fyzická osoba) při splnění podmínek daných zákonem vybrat, zda bude v tomto období pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte + jeho bývalý pěstoun bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo zda mladý dospělý bude pobírat novou dávku zaopatřovací příspěvek opakující se.

Nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se (§ 50b odst. 1 ZSPOD) má zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba za kalendářní měsíc, pokud tato fyzická osoba, není-li dále stanoveno jinak

 • byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnosti svěřena do pěstounské péče osobně poskytované osobou pečující (§ 47a odst. 1 písm. a) ZSPOD) nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského zákoníku včetně svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek“) a tato péče trvala nepřetržitě po dobu alespoň
 1. 3 let, které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, pokud pěstounská péče nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany,
 2. 12 měsíců, které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle ZSPOD nebo o nařízenou ústavní výchovu podle občanského zákoníku,
 • je nezaopatřeným dítětem,
 • nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen (Úřad práce ČR bude tuto skutečnost ověřovat z evidence Rejstříku trestů),
 • má vypracován individuální plán (§ 50d ZSPOD) a poskytuje součinnost při jeho vyhodnocování a aktualizaci.

Řízení o přiznání zaopatřovacího příspěvku se zahajuje na žádost mladého dospělého.

Žádost o zaopatřovací příspěvek kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena,
 • rozhodnutí soudu, kterým byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek,
 • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla mladému dospělému přiznána svéprávnost, je-li nezletilý,
 • doklady prokazující nezaopatřenost mladého dospělého,
 • údaj o tom, zda pěstounská péče, do které byl mladý dospělý svěřen před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti, byla nebo nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany podle tohoto zákona,
 • údaj o tom, zda důvodem svěření mladého dospělého do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek byla skutečnost, že mladý dospělý před zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti oboustranně osiřel nebo skutečnost, že rodiče mladého dospělého před jeho zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti byli prohlášeni za nezvěstné nebo jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních služeb nebo byli jeho rodiče vzati do vazby nebo nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody,
 • potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zpracování individuálního plánu mladého dospělého.

Jednou z podmínek nároku na zaopatřovací příspěvek opakující se je povinnost mladého dospělého poskytnout obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností součinnost při vypracování individuálního plánu mladého dospělého, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených obecním úřadem obce s rozšířeno u působností, a plnit podmínky v něm stanovené. Individuální plán vypracovává sociální kurátor obecního úřadu obce s rozšířenou působností za součinnosti mladého dospělého před podáním žádosti o zaopatřovací příspěvek opakující se. O vypracování individuálního plánu může dítě požádat nejdříve 6 měsíců před dosažením plné svéprávnosti.

Individuální plán mladého dospělého obsahuje alespoň:

 • stanovení rozsahu spolupráce mladého dospělého a sociálního kurátora,
 • vymezení způsobu přípravy na budoucí povolání a samostatné hospodaření,
 • vymezení způsobu pomoci při hledání bydlení a zaměstnání,
 • přípravu na partnerský a rodinný život.

Mladý dospělý, který požádá o zaopatřovací příspěvek je povinen:

 • prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na zaopatřovací příspěvek, jeho výši nebo výplatu a
 • písemně ohlásit Úřadu práce ČR v průběhu řízení o zaopatřovacím příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o zaopatřovací příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Novela ZSPOD pamatuje také na výjimečné situace (§ 50b odst. 2 a 3 ZSPOD):

Byl-li mladý dospělý před jeho zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti svěřen do ústavní nebo náhradní rodinné péče z důvodu jeho oboustranného osiření, podmínka trvání této péče se nevyžaduje.

Byl-li mladý dospělý svěřen do pěstounské péče, která nebyla zprostředkována orgánem sociálně-právní ochrany, z důvodu prohlášení jeho rodičů za nezvěstné, pobytu rodiče ve zdravotnickém zařízení, pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních služeb, vzetí rodiče do vazby nebo nástupu rodiče do výkonu trestu odnětí svobody, má nárok na zaopatřovací příspěvek, pokud nezprostředkovaná pěstounská péče trvala alespoň 12 měsíců, které bezprostředně předcházely dni nabytí jeho zletilosti nebo dni nabytí jeho plné svéprávnosti a zároveň splňuje podmínku nezaopatřenosti, podmínku bezúhonnosti a má vypracován individuální plán mladého dospělého.

V novele ZSPOD je pamatováno také na situace, kdy bylo dítě v průběhu let svěřováno do různých typů náhradní péče, a každá z těchto péčí trvala po kratší dobu, než pro vznik nároku na dávku vyžaduje ZSPOD (§ 50b odst. 4 a 5 ZSPOD):

 1. Podmínka podle odstavce 1 písm. a) je splněna také tehdy, došlo-li v době podle odstavce1 písm. a) ke změně osoby pečující nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní výchovy, nebo byl-li mladý dospělý bezprostředně před svěřením do pěstounské péče v ústavní výchově alespoň po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích. Podmínka podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 je splněna také tehdy, byl-li mladý dospělý bezprostředně před nařízením ústavní výchovy nepřetržitě alespoň 1 rok v pěstounské péči a následně nařízená ústavní výchova trvala alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích. Doby, po které trvala péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, se pro účely splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 sčítají, pokud navazovaly jednotlivé druhy péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek bezprostředně na sebe.
 2. Doba, po kterou byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření nebo po kterou byl v plném přímém zaopatření ústavního zařízení na základě usnesení soudu o předběžné úpravě poměrů dítěte nebo o výchovném opatření podle § 13a, a která bezprostředně předcházela dni, ke kterému se stalo rozhodnutí soudu o péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 písm. a) vykonatelným, se započítává do doby, po kterou musí péče podle odstavce 1 písm. a) trvat.

Novela ZSPOD řeší také situaci, kdy je mladý dospělý poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně (§ 50b odst. 6 ZSPOD):

Mladý dospělý, který není nezaopatřeným dítětem, protože je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně, má nárok na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 při splnění ostatních podmínek pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení 26 let věku. Co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, stanoví §§ 12 až 16 zákona o státní sociální podpoře.

O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek opakující se rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele.

Předepsaný tiskopis žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek opakující se je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek opakující se si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to:
 • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;
 • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;
 • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;
 • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.
 • Doklad o nezaopatřenosti žadatele:

Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

 • V případě žadatele, který požívá důchod z důchodového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce).
 • Potvrzení o vypracování individuálního plánu mladého dospělého podle § 50d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností, do kterého je zařazen sociální kurátor, jenž s žadatelem tento individuální plán vypracoval. V potvrzení je třeba uvést:
 • označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele,
 • datum vypracování individuálního plánu mladého dospělého,
 • jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis sociálního kurátora.
 • Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:
 • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo
 • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Doklad o bezúhonnosti v případě žadatele, který není státním občanem České republiky. Dokladem o bezúhonnosti cizince je:
 • doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel občanem nebo státem, na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, nebo
 • čestné prohlášení učiněné žadatelem před příslušným správním nebo soudním orgánem státu, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, jestliže tento stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů.

Předložený doklad o bezúhonnosti cizince nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

Novela ZSPOD přináší dvě dávky, které jsou určeny pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.).

Jedná se o zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč, vyplácí se jedné oprávněné osobě pouze jednou.

Novela ZSPOD specifikuje osobu, která má nárok na zaopatřovací příspěvek jednorázový (§ 50c ZSPOD):

 1. Byl-li mladý dospělý ke dni, který bezprostředně předcházel dni nabytí jeho zletilost i nebo dni nabytí jeho plné svéprávnosti, v péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a není-li ke dni nabytí plné svéprávnosti nezaopatřeným dítětem nebo přestal-li splňovat podmínky pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek opakovaný, náleží mu jednorázový zaopatřovací příspěvek.
 2. Za dobu čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu, kdy mladý dospělý zůstává v plném přímém zaopatření školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, mu zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 nenáleží.
 3. Zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 mladému dospělému nenáleží, byla-li mu poskytnuta věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek podle § 33 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele.

Předepsaný tiskopis žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to
 • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;
 • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;
 • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;
 • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.
 • Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:
 • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo
 • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek a doklad o nabytí plné svéprávnosti nedokládejte v případě, že jste toto rozhodnutí nebo doklad doložil(a) k žádosti o opakující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Poslední aktualizace: 30. 1. 2023