Zaopatřovací příspěvek opakující se

Zaopatřovací příspěvek opakující se

Novela ZSPOD přináší dvě dávky, které jsou určeny pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.).

Jedná se o zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého. Jestliže se mladému dospělému vyplácí důchod z důchodového pojištění, náleží mu zaopatřovací příspěvek opakovaný, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi zaopatřovacím příspěvkem a důchodem. Zaopatřovací příspěvek se vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Nejpozději se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci.

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si bude moci mladý dospělý (plně svéprávná nebo zletilá fyzická osoba) při splnění podmínek daných zákonem vybrat, zda bude v tomto období pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte + jeho bývalý pěstoun bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo zda mladý dospělý bude pobírat novou dávku zaopatřovací příspěvek opakující se.

Nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se (§ 50b odst. 1 ZSPOD) má zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba za kalendářní měsíc, pokud tato fyzická osoba, není-li dále stanoveno jinak

 • byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnosti svěřena do pěstounské péče osobně poskytované osobou pečující (§ 47a odst. 1 písm. a) ZSPOD) nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského zákoníku včetně svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek“) a tato péče trvala nepřetržitě po dobu alespoň
 1. 3 let, které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, pokud pěstounská péče nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany,
 2. 12 měsíců, které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle ZSPOD nebo o nařízenou ústavní výchovu podle občanského zákoníku,
 • je nezaopatřeným dítětem,
 • nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen (Úřad práce ČR bude tuto skutečnost ověřovat z evidence Rejstříku trestů),
 • má vypracován individuální plán (§ 50d ZSPOD) a poskytuje součinnost při jeho vyhodnocování a aktualizaci.

Řízení o přiznání zaopatřovacího příspěvku se zahajuje na žádost mladého dospělého.

Žádost o zaopatřovací příspěvek kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena,
 • rozhodnutí soudu, kterým byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek,
 • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla mladému dospělému přiznána svéprávnost, je-li nezletilý,
 • doklady prokazující nezaopatřenost mladého dospělého,
 • údaj o tom, zda pěstounská péče, do které byl mladý dospělý svěřen před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti, byla nebo nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany podle tohoto zákona,
 • údaj o tom, zda důvodem svěření mladého dospělého do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek byla skutečnost, že mladý dospělý před zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti oboustranně osiřel nebo skutečnost, že rodiče mladého dospělého před jeho zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti byli prohlášeni za nezvěstné nebo jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních služeb nebo byli jeho rodiče vzati do vazby nebo nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody,
 • potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zpracování individuálního plánu mladého dospělého.

Jednou z podmínek nároku na zaopatřovací příspěvek opakující se je povinnost mladého dospělého poskytnout obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností součinnost při vypracování individuálního plánu mladého dospělého, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených obecním úřadem obce s rozšířeno u působností, a plnit podmínky v něm stanovené. Individuální plán vypracovává sociální kurátor obecního úřadu obce s rozšířenou působností za součinnosti mladého dospělého před podáním žádosti o zaopatřovací příspěvek opakující se. O vypracování individuálního plánu může dítě požádat nejdříve 6 měsíců před dosažením plné svéprávnosti.

Individuální plán mladého dospělého obsahuje alespoň:

 • stanovení rozsahu spolupráce mladého dospělého a sociálního kurátora,
 • vymezení způsobu přípravy na budoucí povolání a samostatné hospodaření,
 • vymezení způsobu pomoci při hledání bydlení a zaměstnání,
 • přípravu na partnerský a rodinný život.

Mladý dospělý, který požádá o zaopatřovací příspěvek je povinen:

 • prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na zaopatřovací příspěvek, jeho výši nebo výplatu a
 • písemně ohlásit Úřadu práce ČR v průběhu řízení o zaopatřovacím příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o zaopatřovací příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Novela ZSPOD pamatuje také na výjimečné situace (§ 50b odst. 2 a 3 ZSPOD):

Byl-li mladý dospělý před jeho zletilostí nebo nabytím plné svéprávnosti svěřen do ústavní nebo náhradní rodinné péče z důvodu jeho oboustranného osiření, podmínka trvání této péče se nevyžaduje.

Byl-li mladý dospělý svěřen do pěstounské péče, která nebyla zprostředkována orgánem sociálně-právní ochrany, z důvodu prohlášení jeho rodičů za nezvěstné, pobytu rodiče ve zdravotnickém zařízení, pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních služeb, vzetí rodiče do vazby nebo nástupu rodiče do výkonu trestu odnětí svobody, má nárok na zaopatřovací příspěvek, pokud nezprostředkovaná pěstounská péče trvala alespoň 12 měsíců, které bezprostředně předcházely dni nabytí jeho zletilosti nebo dni nabytí jeho plné svéprávnosti a zároveň splňuje podmínku nezaopatřenosti, podmínku bezúhonnosti a má vypracován individuální plán mladého dospělého.

V novele ZSPOD je pamatováno také na situace, kdy bylo dítě v průběhu let svěřováno do různých typů náhradní péče, a každá z těchto péčí trvala po kratší dobu, než pro vznik nároku na dávku vyžaduje ZSPOD (§ 50b odst. 4 a 5 ZSPOD):

 1. Podmínka podle odstavce 1 písm. a) je splněna také tehdy, došlo-li v době podle odstavce1 písm. a) ke změně osoby pečující nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní výchovy, nebo byl-li mladý dospělý bezprostředně před svěřením do pěstounské péče v ústavní výchově alespoň po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích. Podmínka podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 je splněna také tehdy, byl-li mladý dospělý bezprostředně před nařízením ústavní výchovy nepřetržitě alespoň 1 rok v pěstounské péči a následně nařízená ústavní výchova trvala alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích. Doby, po které trvala péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, se pro účely splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 sčítají, pokud navazovaly jednotlivé druhy péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek bezprostředně na sebe.
 2. Doba, po kterou byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření nebo po kterou byl v plném přímém zaopatření ústavního zařízení na základě usnesení soudu o předběžné úpravě poměrů dítěte nebo o výchovném opatření podle § 13a, a která bezprostředně předcházela dni, ke kterému se stalo rozhodnutí soudu o péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 písm. a) vykonatelným, se započítává do doby, po kterou musí péče podle odstavce 1 písm. a) trvat.

Novela ZSPOD řeší také situaci, kdy je mladý dospělý poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně (§ 50b odst. 6 ZSPOD):

Mladý dospělý, který není nezaopatřeným dítětem, protože je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně, má nárok na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 při splnění ostatních podmínek pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení 26 let věku. Co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, stanoví §§ 12 až 16 zákona o státní sociální podpoře.

O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek opakující se rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele.

Předepsaný tiskopis žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek opakující se je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek opakující se si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to:
  • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;
  • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;
  • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;
  • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.
 • Doklad o nezaopatřenosti žadatele:
  • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
 • V případě žadatele, který požívá důchod z důchodového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce).
 • Potvrzení o vypracování individuálního plánu mladého dospělého podle § 50d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností, do kterého je zařazen sociální kurátor, jenž s žadatelem tento individuální plán vypracoval. V potvrzení je třeba uvést:
  • označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele,
  • datum vypracování individuálního plánu mladého dospělého,
  • jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis sociálního kurátora.
 • Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:
  • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo
  • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Doklad o bezúhonnosti v případě žadatele, který není státním občanem České republiky. Dokladem o bezúhonnosti cizince je:
  • doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel občanem nebo státem, na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, nebo
  • čestné prohlášení učiněné žadatelem před příslušným správním nebo soudním orgánem státu, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, jestliže tento stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů.

Předložený doklad o bezúhonnosti cizince nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se:

LETÁKY:

Zaopatřovací příspěvek opakující se

FORMULÁŘE:

Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 13. 3. 2023