Odměna pěstouna

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a osoba v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu). Nevzniknul-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo nárok vzniknul, ale nebylo o něj požádáno, nárok na odměnu pěstouna má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu pěstouna má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento příspěvek.

Výpočet výše odměny pěstouna je nově navázán na koeficient minimální mzdy v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a typu pěstounské péče (dlouhodobá x přechodná).

Dlouhodobí pěstouni - Zprostředkovaná pěstounská péče
  Odměna pěstouna navázaná na koeficient MM*
1 dítě 1,0 x MM*
1 dítě stupeň závislosti I 1,2 x MM*
2 děti 1,5 x MM*
3 děti 2,0 x MM*
1 dítě stupeň závislosti II až IV 2,0 x MM*
Za každé další dítě + 0,5 x MM*
Za každé další dítě stupeň závislosti III nebo IV + 0,7 x MM*
  * MM = minimální mzda

 

Pěstouni na přechodnou dobu - Zprostředkovaná pěstounská péče
  Odměna pěstouna navázaná na koeficient MM*
žádné nebo 1 dítě 1,8 x MM*
1 dítě stupeň závislosti I 2,0 x MM*
1 dítě stupeň závislosti II až IV 2,2 x MM*
Za každé další dítě + 0,3 x MM*
Za každé další dítě stupeň závislosti III nebo IV + 0,5 x MM*
  * MM = minimální mzda

 

Oznámení o vhodnosti musí osoba pečující ke každému dítěti, kterému poskytuje zprostředkovanou pěstounskou péči, doložit na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle trvalého pobytu osoby pečující. Stejně tak je nutné informovat příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR o skutečnosti, že osoba pečující poskytuje pěstounskou péči také dítěti, ke kterému není vydáno ze strany krajského úřadu oznámení o vhodnosti, ale toto dítě je sourozencem dítěte svěřeného do zprostředkované pěstounské péče.Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Oznámení o vhodnosti

Skutečnost, že se jedná o zprostředkovanou pěstounskou péči, prokáže osoba pečující dokumentem „Oznámení o vhodnosti“, vydaným příslušným krajským úřadem podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZSPOD (do 31. 12. 2012 zprostředkování provádělo též MPSV, tudíž oznámení o vhodnosti byla vydávána také ze strany MPSV. Do roku 2000 o zprostředkování rozhodovaly okresní úřady. Zároveň platí, že oznámení o vhodnosti nemá předepsanou formu, musí však být písemné. Tedy bude stačit i např. e-mail či jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že kompetentní orgán (krajský úřad, MPSV do r. 2013 či okresní úřad do r. 2000) vybral pro konkrétní dítě konkrétní žadatele).

Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem nebo poručníkem se pro účely stanovení výše odměny pěstouna podle věty první hledí jako na společnou pěstounskou péči. Jestliže manželům, kteří jsou oba osobou pečující, nebo dvěma společným poručníkům vznikne nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o nejméně 3 děti nebo o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV (§ 47j odst. 1 písm. d) nebo podle (§ 47j odst. 4 ZSPOD), mohou manželé nebo oba poručníci společně požádat příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR o přiznání odměny pěstouna oběma manželům nebo oběma poručníkům. Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v takovém případě přizná každému z obou manželů nebo každému z obou poručníků odměnu pěstouna ve výši poloviny částky odměny.

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů, nejde-li o případ uvedený v § 47i odst. 2 větách třetí a čtvrté. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Totéž platí i v případě, kdy je dítě soudem svěřeno do osobní péče 2 pěstounům společně nebo kdy jsou soudem dítěti jmenováni 2 poručníci, kteří o dítě osobně pečují.

Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé nebo oba poručníci spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle výše uvedeného a ke skutečnosti, že oba manželé nebo oba poručníci jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, se nepřihlíží. Nedohodnou-li se v takovém případě manželé nebo poručníci o tom, komu z nich náleží odměna pěstouna z důvodu péče o dítě svěřené rozhodnutím příslušného soudu do jejich společné péče, platí § 47n věty druhé a třetí obdobně.

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve kterém byla nařízena karanténa.

Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. Stejně tak nenáleží nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení v evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu. Tyto změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR do 8 dnů.

Souběh pobírání odměny pěstouna se starobním důchodem právní úprava nevylučuje, je tedy možný bez jakýchkoli dopadů na důchodové nároky. Avšak souběh pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu není možný a osoba pečující/v evidenci si tedy musí vybrat, zda bude pobírat předčasný starobní důchod nebo odměnu pěstouna.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči/osoba v evidenci).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
 • oznámení o vhodnosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona
 • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost:
 • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • skutečnosti, které jste uvedl(a) v částech E, F, G a H,
 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud v části E uplatňujete nárok na slevu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u Úřadu práce ČR,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, pokud je osoba uvedená v části A nebo B v této evidenci vedena,
 • rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce),
 • potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení od zahraniční instituce v případě zaměstnání v jiné členské zemi EU.

Dávka pěstounské péče odměna pěstouna – vyplňování „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a funkčních požitků“ a roční zúčtování daně z příjmů

Jelikož jste příjemcem dávky pěstounské péče odměna pěstouna, která se považuje dle ustanovení § 47k ZSPOD, za příjem ze závislé činnosti pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, upozorňujeme Vás na možnost požádat Úřad práce ČR o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“).

O roční zúčtování můžete požádat za předpokladu, že jste v uplynulém kalendářním roce pobíral příjmy ze závislé činnosti fyzických osob

 • pouze od jednoho plátce daně, kterým je Úřad práce ČR,
 • od více plátců daně (zaměstnavatelů), včetně Úřadu práce ČR, postupně
  za sebou a podepsal u těchto plátců prohlášení poplatníka daně z příjmů,
 • případně ještě příjmy, které byly zúčtovány nebo vyplaceny těmito plátci daně dodatečně v době, kdy jste pro ně již v uplynulém kalendářním roce závislou činnost nevykonával (tzv. „doplatky mzdy podle § 38ch ZDP“).

O provedení ročního zúčtování můžete požádat na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR dle Vašeho trvalého pobytu. K podpisu Vaší žádosti se dostavte v úředních hodinách nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku, a to se všemi potřebnými doklady pro roční zúčtování. Zároveň Vám doporučujeme, abyste se s ohledem na očekávané velké množství žádostí o roční zúčtování, v případě, že nebudete uplatňovat níže uvedené položky, dostavili na Úřad práce ČR co nejdříve začátkem kalendářního roku.

Výsledek ročního zúčtování daně bude k dispozici na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Nekontaktujte pro tuto informaci Finanční úřad v Jeseníku.

Neuplatnil-li jste jako poplatník v průběhu roku některou ze slev na dani a daňové zvýhodnění, můžete ji uplatnit dodatečně při ročním zúčtování. Zároveň při splnění zákonných podmínek můžete uplatnit slevu na manžela/manželku a slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné).

V ročním zúčtování lze pro odečet ze základu daně uplatnit tyto položky:

 • bezúplatná plnění na vymezené účely (dříve dary); u dárce krve, nebo jejich složek, orgánů, krvetvorných buněk je nutné předložit potvrzení transfúzní stanice,
 • úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru,
 • příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské příspěvky odborové organizaci,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V případě, že chcete uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění i v následujícím kalendářním roce, je nutné se dostavit nejpozději do 31. 1. kalendářního roku na Úřad práce ČR a podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“.

Upozorňujeme, že při souběhu činností je zákonná povinnost daňového přiznání k dani z příjmů, tzn., že Vám nelze provést roční zúčtování daně u Úřadu práce ČR z titulu odměny pěstouna.

Úřad práce ČR Vám vydá pro případné daňové přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech, které si budete moci vyzvednout v druhé polovině února kalendářního roku na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle Vašeho trvalého pobytu.

O toto potvrzení si zažádejte nejpozději do 15. 1. kalendářního roku.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Žádost o odměnu pěstouna:

LETÁKY:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

FORMULÁŘE:

Žádost o odměnu pěstouna

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. 3. 2023