Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče osoby pečující nebo na základě rozhodnutí soudu do péče jiné fyzické osoby než rodiče, tzv. „svěřenectví“ podle § 953 OZ.

Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti. Pokud zůstává dítěti nárok na dávku zachován i po zletilosti, náleží mu výplata dávky pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dovršení zletilosti, udělí-li zletilé dítě písemný souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, stupeň závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce pěstounské péče, její výši a výplatě.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vzniká od 1. 1. 2022 i pro děti svěřené do osobní péče jiné osoby, tzv. „svěřenectví“ podle § 953 OZ. Z dávky se odečítá soudem stanovené výživné oběma rodičům, případně důchod z důchodového pojištění.

V případě „svěřenectví“ zaniká nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte nejpozději dovršením zletilosti svěřeného dítěte.

Pokud vznikne nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a výživné stanovené rodičům nebo jiným povinným osobám nebude hrazeno, je možné, aby si osoba, která o dítě osobně pečuje, požádala o dávku náhradní výživné a o dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte nežádala, protože to pro ni může být nevýhodné (výhodnost musí zvážit osoba, která o dítě osobně pečuje). V případě, že nezl. dítěti bude poskytován příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a to i v min. výši, nebude mít možnost požádat o dávku náhradní výživné.

Jde-li o nezaopatřené dítě svěřené do péče jiné osoby, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší než výživné stanovené soudem na toto dítě, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a výživným.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte ovlivňuje také případný stupeň závislosti svěřeného dítěte na pomoci jiné fyzické osoby.

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem. Jestliže dítě požívá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, není považováno za nezaopatřené a nemá nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku

stupeň závislosti I lehká závislost

stupeň závislosti II středně těžká závislost

stupeň závislosti III těžká závislost

stupeň závislosti IV úplná závislost

Do 6 let 6 500 Kč 7 750 Kč 8 240 Kč 8 940 Kč
6 - 12 let 7 895 Kč 9 500 Kč 10 130 Kč 10 970 Kč
12 - 18 let 9 010 Kč 10 900 Kč 11 595 Kč 12 155 Kč
18 - 26 let 9 430 Kč 11 315 Kč 12 015 Kč 12 575 Kč

Je-li nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno do péče různých osob pečujících, vyplácí se příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobě pečující, která o dítě pečuje po delší část měsíce. Pokud péče různých osob pečujících, kterým je nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno, trvala stejnou dobuurčí příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, které o příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozhoduje, které z těchto osob se bude příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácet.

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si bude moci osoba, která je zletilým nebo plně svéprávným dítětem (mladý dospělý), která byla do dovršení zletilosti v náhradní rodinné péči, při splnění podmínek daných zákonem, vybrat, zda bude v tomto období pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte (+ její bývalý pěstoun odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči) nebo zda bude tato osoba (mladý dospělý) pobírat novou dávku zaopatřovací příspěvek opakující se.

O nároku na dávku pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněné osoby (nezletilého nebo zletilého dítěte).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, rozhodnutí o svěření dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
 • aktuální rozhodnutí soudu o stanovení výživného pro děti, které byly svěřeny do osobní péče jiné fyzické osoby podle § 953 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (§ 27a odst. 1 až 3 ZSPOD), jedná-li se o osobu v evidenci,
 • vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
 • pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od 15 let:

Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku,

 • v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce),
 • doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU, pokud jste v části H zaškrtl(a) druhou variantu nebo pokud jste u některé z osob proškrtl(a) kolonku Bydliště v ČR.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Žádost o příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

LETÁKY:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

FORMULÁŘE:

Žádost o příspěvek na úhradu potřeb dítěte

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 6. 3. 2023