Žádat o práci je možné na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště

Leták ke stažení o Zprostředkování zaměstnání (636,37 kB)

Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, nemusí vždy osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem), zaslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště.

Uchazeč o zaměstnání x zájemce o zaměstnání

V případě ztráty zaměstnání může člověk požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Formulář je dostupný zde na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Formulář je dostupný zde na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Služeb ÚP ČR mohou lidé využít také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří chtějí změnit své pracovní uplatnění a jsou v současné době zaměstnání, nebo například pečují o dítě do 4 let věku, případně studují. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Podklady nutné pro zařazení do evidence ÚP ČR

  • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo trvalého bydliště,
  • potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu případně o náhradní době,
  • u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Podklady nutné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
  • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
  • u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
  • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč/zájemce prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně nebo si nezbytné údaje pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, v případě, že je nebudete dokládat sami, Úřad práce ČR zajistí od ČSSZ.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň není poživatelem starobního důchodu. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“.

Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou (kompletní přehled těchto dob je uveden zde na stránce práv a povinností uchazeče o zaměstnání).

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby

a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti

se odvíjí od výdělku z posledního zaměstnání a činí:

• první dva měsíce podpůrčí doby činí 65 %
• další dva měsíce 50 %
• po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání.

V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.

Jestliže uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti pro rok 2023 činí 22 798 Kč.

V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, a to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (pro rok 2021 je to 7 600 Kč). V případě výkonu více činností se měsíční výdělky či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

Rekvalifikace

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifikaci na kterémkoli místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, tedy v místě, kde se zdržují. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu rekvalifikace nárok automaticky nevzniká!

 

Potřebujete rady obecného charakteru nebo pomoc s vyplněním formuláře? Využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR - 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail callcentrum@uradprace.cz. Vice zde na stránce o Callcentru.