Náhradní výživné

Rozhodl soud o výživném pro dítě a není řádně hrazeno? Obraťte se na Úřad práce ČR a požádejte o náhradní výživné - sociální dávku vyplácenou od 1. 7. 2021.

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.

Další informace se dozvíte v rozhovoru, který poskytli pořadu České televize Sama doma zástupci ÚP ČR, nebo v této reportáži odvysílané v Událostech.

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

 

PODMÍNKY NÁROKU NA NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Aby vznikl nárok na dávku, musí být současně splněny následující podmínky:

  1. vyživovací povinnost (běžné výživné) je stanovena exekučním titulem na základě rozhodnutí soudu, avšak povinná osoba (rodič-dlužník) výživné neplatí vůbec, nebo v nižší částce,
  2. dítě musí být nezaopatřené podle zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.),
  3. nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky trvalý pobyt, pokud zákon nestanoví jinak,
  4. nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak,
  5. byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného, a dlužné výživné je tedy vymáháno jako pohledávka v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí (cílem tedy je, aby oprávněná osoba, příp. její zákonný zástupce, důsledně využila nástroje vymahatelnosti práva na výživné, které má k dispozici, a to podáním návrhu na exekuci nebo návrhu na soudní výkon rozhodnutí). Tato podmínka je splněna i v případech, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, případně v průběhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku na náhradní výživné.
Důležité: Nárok na náhradní výživné nemůže vzniknout v případě, kdy oprávněná osoba (nezaopatřené dítě) nebo její zástupce neprokáže, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

 

VÝŠE NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO

Náhradní výživné se stanoví jako rozdíl mezi částkou měsíčního výživného určeného v exekučním titulu a výživným, které povinná osoba (rodič-dlužník) skutečně v daném měsíci uhradila. Maximální výše náhradního výživného je 3 000 Kč měsíčně.

Výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 měsíců a při jejím výpočtu se vychází z průměru částek podle předchozího odstavce za 4 měsíce, které předcházejí měsíci, od kterého se nárok prokazuje a uplatňuje.

ŘÍZENÍ O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

Řízení o náhradním výživném je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise, který je k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR nebo na webových stránkách ÚP ČR v sekci Formuláře. Žádost se podává na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (nezaopatřeného dítěte).

Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na náhradní výživné a jeho výši.

Nejsou-li k žádosti doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zamítnutí žádosti.

VÝPLATA NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, a to v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží (tedy v srpnu za červenec, v září za srpen atd.).

Nedosahuje-li náhradní výživné částky alespoň 100 Kč měsíčně, vyplácí se jednou za 4 měsíce.

Výplata náhradního výživného v dalším období 4 měsíců náleží, jestliže oprávněná osoba nejpozději do konce prvního měsíce tohoto období prokáže výši uhrazeného výživného za období 4 měsíců předcházejících těmto 4 měsícům, na které se nárok na výplatu náhradního výživného prokazuje.

DÉLKA VÝPLATY NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO

Úřad práce ČR může tuto dávku jednomu příjemci poskytovat v součtu po dobu maximálně 24 měsíců, které nemusí jít kalendářně po sobě. Částku vyplacenou pečující osobě bude poté vymáhat po dlužníkovi.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Účastníci řízení jsou povinni:

  • písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu náhradního výživného,
  • spolupracovat s ÚP ČR.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené informace jsou zjednodušené. Úplná informace je uvedena v zákoně č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů. Konkrétní případy a situace Vám vysvětlí pracovníci kontaktního pracoviště ÚP ČR v místě Vašeho bydliště.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR a webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

POTŘEBUJETE POMOC?

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a zjistěte, jaké konkrétní podmínky je třeba splnit, aby vznikl na náhradní výživné nárok.

Pište na e-mail nahradnivyzivne@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 779 900.

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi

Další informace naleznete na webových stránkách MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/nahradnivyzivne

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nahradni-vyzivne

VZORY VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ

Žádost o náhradní výživné - vyplněný vzor (233.51kB)

Prohlášení o přijatém výživném - vyplněný vzor (233.57kB)

LETÁKY KE STAŽENÍ

Leták podrobný (249.82kB)

Leták zjednodušený (999.63kB)

INFORMACE EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR

Leták Exekutorské komory ČR k vymáhání výživného na nezaopatřené dítě (771.28kB)

Webové stránky EK ČR

https://www.ekcr.cz/1/poradny/2863-vymahani-vyzivneho

Poslední aktualizace: 9. 12. 2021