Nabídka skupinového poradenství a poradenských programů okres Ústí nad Orlicí

Interní poradenství

Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF.

Job Club

Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Skupinové poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství formou přednášky, kde získáte obecné informace pro osoby se zdravotním postižením (OZP) týkající se statusu OZP (OZZ, ID), pojištění, náhradních dob důchodového pojištění, informací k pracovní rehabilitaci, pracovnímu uplatnění pro OZP na chráněných pracovních místech, informací o poskytovatelích soc. služeb, projektech pro OZP, ergodiagnostice.

Informační servis pro absolventy/ Záruky pro mládež

Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Seznámíte se službami úřadu práce, nástroji APZ, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst. Pomůžeme Vám s orientací na trhu práce, dozvíte se, jak má vypadat životopis, motivační dopis a pomůžeme Vám s přípravou na přijímací pohovor. Budete informováni o službách EURES - možnosti práce v zahraničí. Budou Vám podány informace o projektech ESF.

Chci se vzdělávat - odborný profesní rozvoj

Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání. Návrat do vzdělávání, formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace, zvýšení, doplnění či prohloubení kvalifikace. Výběr a realizace rekvalifikačních kurzů. Přihlášky ke studiu.

Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP

Skupinové poradenství, které slouží k představení aktivit vhodných pro sestavení individuálního akčního plánu uchazeče (IAP). Obsahuje informace o službách úřadu práce, poradenských programech, o projektech ESF, o nástrojích APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, podpora samostatného podnikání), zdroje volných pracovních míst.

Pracovně právní téma

Poradenství, kde získáte obecné informace z pracovně právní oblasti, proberete, co je závislá práce, co má obsahovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, co je nelegální zaměstnávání.

Finančně právní téma

Poradenství, kde získáte obecné informace z finančně právní oblasti, informace o zadlužování, vymáhání a exekucích, osobním bankrotu.

Sociálně právní téma

Poradenství zaměřené na tzv. „Informační minimum pro uchazeče o zaměstnání“ – nelegální práce, nekolidující zaměstnání, základní informace o důchodovém pojištění.

Zkušenosti výhodou

Skupinové poradenství zaměřené na věkovou skupinu 50+, jehož obsahem jsou informace k sestavení životopisu, příprava na pracovní pohovor. Dále je součástí představení aktuálních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a projektů zaměřených na tuto věkovou kategorii. Klienti budou na této schůzce rovněž informování o otázkách důchodů a příspěvku na péči. Součástí je i poradenství OZP a seznámení s pracovní rehabilitací a chráněným trhem práce.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání s dětmi do 15ti let

Skupinové poradenství zaměřené na klienty pečující o děti do 15ti let, jehož obsahem je nabídka možností ze strany ÚP ČR – poradenství – interní/externí, aktuální projekty zaměřené na tuto cílovou skupinu, možnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace. Dále jsou pak součástí stručné informace o dalších institucích, které jim mohou být nápomocny – sociální odbory MÚ, neziskové organizace, pedagogicko-psychologická poradna apod.). Rovněž jsou předány základní informace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

 

Externí poradenství

Hledám zaměstnání

Poradenský program je zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím osvojení znalostí pro lepší orientaci na trhu práce, nácviku dovedností a technik vyhledávání zaměstnání a sebepoznání. Cílem je, aby účastníci poradenského programu Hledám zaměstnání, získali osobní zkušenost s tím, jak působí na druhé při hledání zaměstnání, aby zjistili, jaké jsou jejich silné stránky a co by měli při hledání zaměstnání změnit/zlepšit. Dalším cílem je vytvoření osobního portfolia a dále získání všeobecného přehledu z oblasti finanční gramotnosti. Účastníkům poradenského programu bude rovněž poskytnuto poradenství k podnikání. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky

Poradenský program je zaměřen na informace z oblasti pracovně-právní problematiky a osvojení základů finanční gramotnosti, která je prevencí i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Bilanční diagnostika

Poradenský program je zaměřen na komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen na individuální poradenství a na poradenskou pomoc účastníkovi. Výstup z bilanční diagnostiky je zdrojem informací k využití potenciálu účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci. Bilanční diagnostiku poskytují speciálně vyškolení psychologové (realizátoři bilanční diagnostiky). Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Počítačová profesní a pracovní diagnostika

Předmětem tohoto poradenského programu je testování pomocí diagnostických nástrojů a jeho výstupem jsou oblasti, do kterých by měl účastník orientovat svou profesní kariérovou dráhu. Jedná se o vyplňování standardizovaných testů na počítači, kdy vás povede počítačový program a na závěr s lektorem individuálně zkonzultujete výsledky. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, stejně jako pro žáky základních a studenty středních škol bezplatná.

Digitální gramotnost dle sylabu e-Citizen

Poradenský program je zaměřený na zvýšení digitální vzdělanosti, rozvíjení digitálních kompetencí a zvýšení využívání technologií jako nástroje řízení profesní kariéry. Program poskytne účastníkům praktický nácvik řešení běžných denních aktivit, životních situací s využitím informačních technologií a nácvik získávání informací z internetu. Seznámí účastníky s možnými riziky využívání digitálních technologií a poskytne návod, jak bezpečně využívat internet. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

 

V případě zájmu o některý z poradenských programů kontaktujte svého poradce pro zprostředkování.

Poslední aktualizace: 24. 11. 2022