Nabídka skupinového poradenství a poradenských programů okres Svitavy

Interní poradenství

Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF.

Skupinové poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství formou přednášky, kde získáte obecné informace pro osoby se zdravotním postižením (OZP) týkající se statusu OZP (OZZ, ID), pojištění, náhradních dob důchodového pojištění, informací k pracovní rehabilitaci, pracovnímu uplatnění pro OZP na chráněných pracovních místech, informací o poskytovatelích sociálních služeb, projektech pro OZP, ergodiagnostice.

Orientace na trhu práce

Poradenství, kde získáte informace o aktuální situaci na trhu práce, zdrojích volných pracovních míst, doporučení pro hledání zaměstnání, předpoklady k práci, rozbor pracovních zkušeností, bariéry uplatnění na trhu práce.

Komunikace se zaměstnavatelem, příprava na pohovor

Poradenství, kde získáte informace o zdrojích volných pracovních míst, způsobech kontaktování zaměstnavatelů, pravidla verbální a neverbální komunikace, připravíte se na přijímací pohovor (často kladené otázky, modelové situace).

Osobní portfolio – životopis, motivační dopis

Poradenství, kde získáte informace o zásadách psaní životopisu a průvodního, motivačního dopisu.

Informační servis pro absolventy

Skupinové poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Seznámíte se službami úřadu práce, nástroji APZ, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst. Pomůžeme Vám s orientací na trhu práce, dozvíte se, jak má vypadat životopis, motivační dopis a pomůžeme Vám s přípravou na přijímací pohovor. Budete informování o službách EURES - možnosti práce v zahraničí. Budou Vám podány informace o projektech ESF.

Poradenský servis pro studium a práci v zahraničí, nabídka Au pair programů

Skupinové poradenství určené pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Nabídka pracovních, kulturně výměnných pobytů v EU a dalších zemích. Studijní příležitosti v EU a dalších zemích. Au pair programy v Evropě a ostatních zemích.

Chci se vzdělávat - odborný profesní rozvoj

Skupinové poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání. Návrat do vzdělávání, formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace, zvýšení, doplnění či prohloubení kvalifikace. Výběr a realizace rekvalifikačních kurzů. Přihlášky ke studiu.

Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP

Skupinové poradenství ke konzultaci aktivit pro sepsání individuálního akčního plánu (IAP).

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikání

Zde získáte informace od pracovníka živnostenského odboru MÚ a pracovníka oddělení trhu práce, které Vám pomohou lépe se v této problematice zorientovat. Dále Vás seznámíme s podmínkami poskytování finančního příspěvku na zahájení podnikání a s realizací rekvalifikačního kurzu Základy podnikání.

Poradenský nástroj Frýdlantské dny

Jedná se o poradenský nástroj určený pro uchazeče o zaměstnání pobírající dávky v hmotné nouzi. Cílem poradenského nástroje je propojení nástrojů základního sociálního poradenství k zajištění základních potřeb uchazečů o zaměstnání pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi a poradenských činností směřujících k návratu uchazečů o zaměstnání na trh práce, eliminaci sociálního vyloučení a vymanění se ze závislosti na dávkách pomoci v hmotné nouzi, a to ve spolupráci útvarů poradenství a dalšího vzdělávání a útvaru hmotné nouze ÚP ČR se sociálními pracovníky úřadů za aktivní účasti uchazečů o zaměstnání, společného klienta obou institucí.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let

Skupinové poradenství určené pro klienty nad 50 let, jehož obsahem jsou informace k vyhledávání pracovních míst a uplatnění na trhu práce, příprava na pracovní pohovor. Dále je součástí představení aktuálních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a projektů zaměřených na tuto věkovou kategorii. Klienti budou na této schůzce rovněž informování o otázkách důchodů a příspěvku na péči. Součástí je i poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seznámení s pracovní rehabilitací a chráněným trhem práce.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání pečující o děti do 15 let

Skupinové poradenství zaměřené na klienty pečující o děti do 15ti let, jehož obsahem je informování o možnostech uplatnění na trhu práce, představení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a aktuálních projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu. Součástí jsou také stručné informace o dalších institucích, které jim mohou být nápomocny – sociální odbory městských úřadů, neziskové organizace, pedagogicko-psychologická poradna apod. Klienti obdrží také základní informace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Job Club

Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Poradenský program pro OZP

Poradenský program je určen pro osoby se zdravotním postižením (osoby invalidní v I., II. a III. stupni, osoby zdravotně znevýhodněné). Mezi priority poradenského programu patří řešení individuálních potřeb uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, jejich vzdělávání v oblasti sociálního zabezpečení ČR orientovaného na osoby se zdravotním postižením (znalost komplexních možností = možnost volby setrvání v evidenci ÚP). Uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením je věnována zvýšená péče a individuální přístup při umístění na trhu práce.

 

Externí poradenství

Hledám zaměstnání

Poradenský program je zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím osvojení znalostí pro lepší orientaci na trhu práce, nácviku dovedností a technik vyhledávání zaměstnání a sebepoznání. Cílem je, aby účastníci poradenského programu Hledám zaměstnání, získali osobní zkušenost s tím, jak působí na druhé při hledání zaměstnání, aby zjistili, jaké jsou jejich silné stránky a co by měli při hledání zaměstnání změnit/zlepšit. Dalším cílem je vytvoření osobního portfolia a dále získání všeobecného přehledu z oblasti finanční gramotnosti. Účastníkům poradenského programu bude rovněž poskytnuto poradenství k podnikání. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky

Poradenský program je zaměřen na informace z oblasti pracovně-právní problematiky a osvojení základů finanční gramotnosti, která je prevencí i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Bilanční diagnostika

Poradenský program je zaměřen na komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen na individuální poradenství a na poradenskou pomoc účastníkovi. Výstup z bilanční diagnostiky je zdrojem informací k využití potenciálu účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci. Bilanční diagnostiku poskytují speciálně vyškolení psychologové (realizátoři bilanční diagnostiky). Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Počítačová profesní a pracovní diagnostika

Předmětem tohoto poradenského programu je testování pomocí diagnostických nástrojů a jeho výstupem jsou oblasti, do kterých by měl účastník orientovat svou profesní kariérovou dráhu. Jedná se o vyplňování standardizovaných testů na počítači, kdy vás povede počítačový program a na závěr s lektorem individuálně zkonzultujete výsledky. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, stejně jako pro žáky základních a studenty středních škol bezplatná.

Digitální gramotnost dle sylabu e-Citizen

Poradenský program je zaměřený na zvýšení digitální vzdělanosti, rozvíjení digitálních kompetencí a zvýšení využívání technologií jako nástroje řízení profesní kariéry. Program poskytne účastníkům praktický nácvik řešení běžných denních aktivit, životních situací s využitím informačních technologií a nácvik získávání informací z internetu. Seznámí účastníky s možnými riziky využívání digitálních technologií a poskytne návod, jak bezpečně využívat internet. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

 

V případě zájmu o skupinové poradenství nebo o některý z poradenských programů kontaktujte svého poradce pro zprostředkování.

 

Poslední aktualizace: 23. 3. 2023