Nabídka skupinového poradenství a poradenských programů okres Chrudim

Interní poradenství

Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF.

Job Club

Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství formou přednášky, kde získáte obecné informace pro OZP, informace k pracovní rehabilitaci, k možnostem pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ) na chráněném trhu práce.

Příprava na přijímací pohovor

Poradenství, kde získáte informace o zdrojích volných pracovních míst, zásadách psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, připravíte se na přijímací pohovor (často kladené otázky, modelové situace).

Pracovně právní téma

Poradenství, kde získáte obecné informace z pracovně právní oblasti, proberete, co je závislá práce, co má obsahovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, co je nelegální zaměstnávání.

Sociálně právní téma

Poradenství zaměřené na tzv. „Informační minimum pro uchazeče o zaměstnání“ – nelegální práce, nekolidující zaměstnání, základní informace o důchodovém pojištění.

Společenské téma

Poradenství zaměřené na komunikaci při hledání pracovního uplatnění – základní společenská pravidla, telefonická a e-mailová komunikace, internet, sociální sítě.

Portál MPSV

Seznámení s webovým portálem MPSV, vyhledávání nabídek práce v rámci ČR i zahraničí, seznam agentur práce, registrace na Portále umožňující zviditelnění vlastního životopisu či poptávky práce. Vyhledávání informací z dalších sociálních oblastí (dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, Informativní list důchodového pojištění apod.).

Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP

Skupinové poradenství ke konzultaci aktivit pro sepsání individuálního akčního plánu (IAP).

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikání

Podmínky poskytování finančního příspěvku na zahájení podnikání.

Profesní, odborný rozvoj

Skupinové setkání klientů, kteří se rozhodli pro získání informací k: návratu do vzdělávání, dalšímu vzdělání, zvýšení kvalifikace, k rekvalifikaci.

Zkušenosti výhodou pro OZP (50+)

Skupinové poradenství, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce. Získáte informace o společensky účelných pracovních místech (SÚPM), veřejně prospěšných pracích (VPP), rekvalifikacích, možnostech dalšího vzdělávání, atd.

Rodiče s dětmi do 15 let na trhu práce

Skupinové poradenství, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky skupiny k uplatnění na trhu práce. V průběhu poradenství získáte informace o portálu MPSV, kariérové orientaci, rekvalifikacích, nekolidujícím zaměstnání, atd.

 

Externí poradenství

Hledám zaměstnání

Poradenský program zaměřený na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím osvojení znalostí pro lepší orientaci na trhu práce, nácviku dovedností a technik vyhledávání zaměstnání a sebepoznání. Cílem je, aby účastníci poradenského programu Hledám zaměstnání získali osobní zkušenost s tím, jak působí na druhé při hledání zaměstnání, aby zjistili, jaké jsou jejich silné stránky a co by měli při hledání zaměstnání změnit/zlepšit. Dalším cílem je vytvoření osobního portfolia a dále získání všeobecného přehledu z oblasti finanční gramotnosti. Účastníkům poradenského programu bude rovněž poskytnuto poradenství k podnikání. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Bilanční diagnostika

Poradenský program zaměřený na komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen na individuální poradenství a na poradenskou pomoc účastníkovi. Výstup z bilanční diagnostiky je zdrojem informací k využití potenciálu účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci. Bilanční diagnostiku poskytují speciálně vyškolení psychologové (realizátoři bilanční diagnostiky). Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky

Poradenský program zaměřený na informace z oblasti pracovně-právní problematiky a osvojení základů finanční gramotnosti, která je prevencí i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají. Časový rozsah: 18 hodin (1hod = 60min) skupinové práce realizovaných ve třech výukových dnech, po 6 hodinách v každém výukovém dni. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Digitální gramotnost dle sylabu e-Citizen

Poradenský program zaměřený na zvýšení digitální vzdělanosti, rozvíjení digitálních kompetencí a zvýšení využívání technologií jako nástroje řízení profesní kariéry. Program poskytne účastníkům praktický nácvik řešení běžných denních aktivit, životních situací s využitím informačních technologií a nácvik získávání informací z internetu. Seznámí účastníky s možnými riziky využívání digitálních technologií a poskytne návod, jak bezpečně využívat internet. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

V případě zájmu o některý z poradenských programů kontaktujte svého poradce pro zprostředkování.

 

Poslední aktualizace: 24. 11. 2022