IOP-Integrovaný operační program

ÚP ČR, krajská pobočka v Karlových Varech realizuje tyto projekty v operačním programu Integrovaný operační program:

ÚP ČR - Karlovy Vary - výstavba nového sídla úřadu

Registrační číslo : CZ.1.06/3.3.00/04.06288

Ukončení projektu stavby nové budovy Úřadu práce České republiky v Karlových Varech

V těchto dnech je ukončován projekt výstavby nové budovy Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Karlových Varech pod názvem „ÚP ČR - Karlovy Vary - výstavba nového sídla úřadu“. 

Výstavba byla realizována v období od listopadu 2010 do října 2011za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v souladu s prohlášením řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“.

Projekt výstavby nového objektu je plně v souladu s cílem zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb poskytovaných zejména zaměstnavatelským subjektům, prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání především orientací na individuální přístup a zlepšení kvality nabízených samoobslužných řešení. V neposlední řadě zcela zásadním způsobem mění podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu práce, což jednoznačně naplňuje nosnou myšlenku projektu -  modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj.

Samotná budova je realizována jako třípodlažní objekt. V přízemí budovy bude odbavena většina klientů v oblastech zprostředkování zaměstnání, výplaty dávek podpory v nezaměstnanosti a výplaty nepojistných sociálních dávek s výjimkou dávek státní sociální podpory. V prvním patře budovy jsou realizovány činnosti trhu práce, informačně - poradenského střediska, projektů EU a je zde umístěna multifunkční učebna a zasedací sál. V nejvyšším patře budovy jsou kanceláře vedoucích pracovníků krajské pobočky a veškeré technologické vybavení.

První zkušenosti od zahájení činnosti úřadu v novém objektu dne 10.4.2012 potvrzují, že veškerá očekávání, která byla do projektu vkládána, byla splněna.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, dne 16.7.2012

Více informací o integrovaném operačním programu naleznete na :

www.strukturalni-fondy.cz/iop

ÚP ČR – Sokolov – rekonstrukce školicího střediska

Registrační číslo: CZ.1.06/3.3.00/04.07802

Realizace projektu je potřebná pro posílení kapacity školicích středisek zaměstnanců resortu MPSV, předně pracovníků ve službách zaměstnanosti a pro zlepšení materiálového technického zázemí školicích středisek. Současný stav je dlouhodobě nevyhovující jak z hlediska kapacity, tak i současných požadavků na proces vzdělávání. Aktuálně disponuje resort MPSV značně omezeným počtem školicích zařízení a středisek, z nichž několik je navíc provozováno v prostorách pouze pronajatých, což je spojeno s vynakládáním značných finančních prostředků.

Cílem projektu je především posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti a zlepšení materiálového technického zázemí školicích středisek. Tento bude naplněn vytvořením nového školicího střediska prostřednictvím rekonstrukce stávajícího zařízení (zasedacího sálu a zvolených okolních prostor) kontaktního pracoviště Sokolov.

Sekundárním cílem je pak v důsledku výše uvedeného samotné umožnění plynulejšího a kvalitnějšího procesu zvyšování kvalifikace zaměstnanců služeb zaměstnanosti, jejich ekonomické, právní i odborné gramotnosti, a to prostřednictvím edukace realizované v moderním vzdělávacím středisku. Získané vědomosti i informace se pak žádoucím způsobem projeví v práci těchto zaměstnanců, ve styku s klienty, podnikateli i veřejností.

V případě vybudování školicího střediska prostřednictvím rekonstrukce stávajícího zařízení (zasedacího sálu a zvolených okolních prostor) v budově kontaktního pracoviště Sokolov se jedná o účelnou investici do majetku, jenž je ve vlastnictví státu. Požadavky na investiční výdaje služeb zaměstnanosti nelze plně pokrýt ze státního rozpočtu a z tohoto důvodu je nutná podpora investičních aktivit služeb zaměstnanosti i v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje.

Více informací o Integrovaném operačním programu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop