Příspěvek na podporu regionální mobility

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

 

 

Příspěvkem může být podpořen:

  • uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, nebo
  • uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě jeho bydliště, nebo
  • uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo před posledním zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání k rozvázání pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců oznámeného Úřadu práce ČR zaměstnavatelem podle 62 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), nebo
  • zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené zaměstnavatelem podle 62 zákoníku práce.

 

Zároveň musí být splněny tyto podmínky:

  • pracovní poměr nebo služební poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 6 měsíců, a bude-li ukončeno vedení žadatele v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání z důvodu jeho nástupu do zaměstnání,
  • v pracovní smlouvě musí být sjednáno konkrétní místo výkonu zaměstnání (adresa), popř. musí být doloženo potvrzení od zaměstnavatele o pravidelném místě výkonu zaměstnání v podobě konkrétní adresy,
  • místo výkonu práce je na území České republiky.

 

Příspěvkem nemůže být podpořen uchazeč či zájemce o zaměstnání:

  • který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících před podáním žádosti již pracoval,
  • který u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo v posledním kalendářním měsíci před kalendářním měsícem, v němž žádost podal, vykonával nekolidující zaměstnání (dle 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  • jehož bydliště je ve stejné obci jako místo výkonu zaměstnání bez ohledu na reálnou dojezdovou vzdálenost.

 

Jak o příspěvek žádat

Formulář žádosti je v listinné podobě dostupný na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR nebo je ke stažení na webových stránkách Úřadu práce ČR: https://web.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-obcany_regionalni-mobilita .                        Podmínkou schválení žádosti je doložení potvrzení, že žadatel nemá nedoplatky u finančního úřadu, celního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru.

 

 

Výše a doba poskytování příspěvku

 

Vzdálenost od místa trvalého bydliště

Výše měsíčního příspěvku

do 10 km (včetně)

1 000 Kč

nad 10 km – do 25 km (včetně)

1 500 Kč

nad 25 km – do 50 km (včetně)

2 500 Kč

nad 50 km

3 500 Kč

 

U fyzické osoby, která osobně pečuje o dítě do 4 let věku, se jedná o 1,25násobek výše uvedených částek.

 

Doba poskytování příspěvku může činit maximálně 12 měsíců. Na příspěvek není právní nárok, žádost schvaluje odborná komise. Příspěvek lze poskytnout pouze bezhotovostně.

 

Před podáním žádosti o příspěvek doporučujeme konzultaci s odborným pracovníkem trhu práce příslušného kontaktního pracoviště.

 

 

Příspěvek na podporu regionální mobility

 

Bližší informace najdete na

https://web.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-podporu-regionalni-mobility

 

 

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023