Změny v síti služeb trhu práce

 

v návaznosti na změny územního uspořádání České republiky (vznik krajů) byly provedeny některé změny v síti služeb trhu práce. Příkazem č. 13/2000 ministra práce a sociálních věcí s účinností od 1. prosince 2000 a následně zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony (např. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) s účinností od 1. 7. 2006 byly pověřeny následující úřady práce výkonem činnosti krajských koordinátorů pro realizaci státní politiky zaměstnanosti:

Úřad práce
v územním obvodu kraje
Úřad práce hl.m. Prahy hl. m. Praha
Úřad práce v Příbrami Středočeského
Úřad práce v Českých Budějovicích Jihočeského
Úřad práce v Plzni Plzeňského
Úřad práce v Karlových Varech Karlovarského
Úřad práce v Ústí nad Labem Ústeckého
Úřad práce v Liberci Libereckého
Úřad práce v Hradci Králové Královéhradeckého
Úřad práce v Pardubicích Pardubického
Úřad práce v Jihlavě Vysočina
Úřad práce Brno-město Jihomoravského
Úřad práce v Olomouci Olomouckého
Úřad práce ve Zlíně Zlínského
Úřad práce v Ostravě Moravskoslezského

Uvedené pověřené úřady práce zabezpečují koordinaci státní politiky zaměstnanosti v  územním obvodu příslušného kraje v  souladu s  právními předpisy, hospodářskou politikou země, prioritami a cíli vlády na tomto úseku a v rámci stanovených prostředků ve státním rozpočtu. Spolupracují s krajskými orgány, příslušnými orgány státní správy České republiky na úrovni krajů, sociálními partnery, jakož i se zahraničními orgány a subjekty na tvorbě programů a opatření pro rozvoj zaměstnanosti a lidských zdrojů na území kraje.

Koordinace státní politiky zaměstnanosti pověřeným úřadem práce se týká zejména:

  • zpracování krajské statistiky, analýzy a prognózy trhu práce,
  • zpracování jednotné koncepce i jejích dílčích segmentů - politiky zaměstnanosti v kraji,
  • přípravy podkladů pro jednání se zahraničními investory o investičních pobídkách,
  • případových studií, analýz i jednorázových šetření, nutných pro posouzení opatření krajských orgánů v oblastech, které podporují zaměstnanost (např. infrastruktura, dopravní obslužnost, alokace prostředků kraje do mikroregionů apod.).

Činnost pověřeného úřadu práce je upravena Statutem úřadu práce pověřeného koordinací státní politiky zaměstnanosti v kraji.

Ředitel pověřeného úřadu práce plní výkonnou funkci krajského koordinátora pro realizaci státní politiky zaměstnanosti v kraji. v této činnosti se řídí statutem pověřeného úřadu práce a usneseními Rady ředitelů, která je ustanovena v každém kraji České republiky, s výjimkou kraje hl.m. Praha. Členy Rady ředitelů jsou ředitelé úřadů práce v daném kraji, včetně ředitele pověřeného úřadu práce. Předmětem činnosti Rady ředitelů je objektivní posuzování potřeb, nároků a úkolů v oblasti zaměstnanosti a schvalování opatření politiky zaměstnanosti v rámci kraje. Usnesení Rady ředitelů jsou závazná pro její členy.

Činnost Rady ředitelů je upravena Statutem Rady ředitelů.