Flexibilně do práce v Ústeckém kraji

Ukončen příjem nových Žádostí o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu. Případné bližší informace Vám sdělí odborní pracovníci na jednotlivých kontaktních pracovištích, viz. kontakty níže.

LOGOLINKA_3RADKY2.PNG

Název projektu:

Flexibilně do práce v Ústeckém kraji

Doba realizace:

1. 1. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000039

Forma financování:

Projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení problémů se zaměstnaností osob pečujících o dítě do 15 let věku a osob pečujících o závislé členy rodiny. Tato skupina se výrazně podílí na nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. U osob pečujících o děti do 15 let věku, o zdravotně postižené či o seniory dochází mnohdy k bezvýchodné situaci vzhledem k omezeným časovým možnostem nastoupit do zaměstnání na plný pracovní úvazek s pevnou pracovní dobou nerespektující praxi asistenčních, školních či předškolních zařízení.

Nízké šance na uplatnění pečujících osob jsou umocněny skutečností, že během dlouhodobého pobytu doma pozbývají tito lidé dříve získané dovednosti, popř. tyto dovednosti ztrácejí na své aktuálnosti. Neaktuální dovednosti, nedostatek sebevědomí pro návrat do práce, ale také malé využívání flexibilních forem zaměstnávání ze strany zaměstnavatelů, např. formou práce z domova, pružné pracovní doby, sdílené pracovní místo nebo částečného pracovního úvazku jsou tak hlavní důvody, které brání cílové skupině ke vstupu na trh práce. Toto často doprovází obava zaměstnavatelů z časté absence způsobené nutnou péčí o závislou osobu např. v případě nemoci.

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že absolutní počet nezaměstnaných v Ústeckém kraji dlouhodobě klesá, podíl osob pečujících o nezaopatřené členy rodiny v evidenci Úřadu práce ČR naopak stoupá. Z provedené analýzy dále vyplývá, že značná část těchto osob trpí i dlouhodobou nezaměstnaností. Tyto osoby jsou tak jednou z největších ohrožených skupin uchazečů.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří pečují o dítě do 15 let věku nebo o jiného závislého člena rodiny.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Dle zákona o zaměstnanosti se nemohou zapojit:

a) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

b) organizační složky územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (dle ustanovení § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tyto organizační složky účetní jednotkou).

c) žadatel, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných zdrojů programů a projektů EU, nebo z jiných veřejných zdrojů.

d) zaměstnavatel, kterému byla na stejný účel poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, a to po dobu účinnosti dohod sjednaných s MPSV nebo s Úřadem práce ČR Generální ředitelství (dále jen „ÚP GŘ).

Jaké jsou formy podpory?

Projekt účastníkům nabízí široké poradenství, možnost rozšíření odborných znalostí prostřednictvím školení a rekvalifikace. Dále možnost proplacení příspěvků na vstupní lékařské prohlídky, cestovní výdaje, proplacení hlídání dětí či pečovatelské služby pro závislé osoby nebo seniory.

Mezi hlavní aktivity pak patří zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou spolupracovat při realizaci projektu, mají možnost získat měsíční příspěvek na úhradu mzdových nákladů (SÚPM) účastníků projektu ve výši až 13 000 Kč, resp. až 15 000 Kč v případě, kdy evidence UoZ na úřadu práce přesáhla 24 měsíců. Výše poskytnutého příspěvku se odvíjí od dalších kritérií, jako je např. výše pracovního úvazku. Bližší informace u odborných pracovníků.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt „Flexibilně do práce v Ústeckém kraji“ nepřímo navazuje na projekty realizované Úřadem práce v minulém programovém období a to „ RODINA A PRÁCE NA MOSTECKU“ a „SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY“.

Kam se obrátit na informace?

V případě zájmu o mzdový příspěvek na SÚPM kontaktuje odborného pracovníka projektu (viz kontakty níže) Více informací pak naleznete v Manuálu projektu (594.04 kB). Odborní pracovníci Vám také pomohou s vyplněním Žádosti o SÚPM vyhrazené včetně charakteristiky pracovního místa (168.5 kB) pro uchazeče o zaměstnání.

Odborní pracovníci projektu pro jednotlivé pracoviště:

Děčín, Lázeňská 1268/12

Mgr. Kateřina Zachovová, tel.: 950 111 224, e-mail: katerina.zachova@uradprace.cz

Chomutov, Cihlářská 4 107

Mgr. Markéta Kubátová, tel.: 950 118 330, e-mail: marketa.kubatova@uradprace.cz

Litoměřice, Velká Krajská 44

Bc. Lenka Komárková, tel.: 950 133 330, e-mail: lenka.komarkova@uradprace.cz

Louny, Pod Nemocnicí 2381

Bc. Lenka Dieneltová, tel.: 950 134 333, e-mail: lenka.dieneltova@uradprace.cz

Most, Tř. Budovatelů 2957/108

Ing. Zuzana Mittelbachová (Hladíková), tel.: 950 137 381, e-mail: zuzana.mittelbachova@uradprace.cz

Teplice, Vrchlického 12

Ing. Monika Panitzová, tel.: 950 167 456, e-mail: monika.panitzova@uradprace.cz

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37

Kateřina Hlavatá, tel.: 950 171 616, e-mail: katerina.hlavata@uradprace.cz

Manažer projektu:

Ing. Květa Duchoňová, tel.: 950 171 671, e-mail: kveta.duchonova@uradprace.cz

Finanční manažer projektu:

Ing. Martina Karásková, tel.: 950 171 627, e-mail: martina.karaskova1@uradprace.cz

Ke stažení:

Další informace o projektu:

https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=3AE87420-4A10-49A2-93E9-46C677CFA3B5&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d

Poslední aktualizace: 10. 3. 2023