Odměna pěstouna

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2022

Leták v pdf ZDE (184.92 kB)

Ne každé dítě má to štěstí, že může vyrůstat ve své biologické rodině. Pokud dítě nemá rodiče, nebo ti o něj nejeví zájem, je nejlepším řešením náhradní rodinná péče. Má několik forem. Mezi ty nejčastěji využívané patří pěstounská péče. Jedním z jejich důležitých aspektů je také hmotné zabezpečení ze strany státu. Proto Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) poskytuje pěstounům hned několik různých dávek.

ODMĚNA PĚSTOUNA

Na tuto opakující se dávku mají nárok všichni pěstouni poskytující dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči a pěstouni na přechodnou dobu. V případě manželů náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. V některých případech si manželé nebo společní poručníci, kteří mají svěřeny děti do společné péče, mohou společně požádat každý o polovinu dávky. Pěstounská péče končí nejpozději v 18 letech dítěte. Může být také zrušena, a to jen rozhodnutím soudu.
Za zprostředkovanou pěstounskou péči se považuje:
1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte. To znamená, že zájemce o pěstounskou péči byl krajským úřadem, po absolvování odborného posouzení a příprav k přijetí dítěte do rodiny, zařazen do evidence osob vhodných stát se pěstounem a následně byl vybrán příslušným krajským úřadem (dříve také např. MPSV ČR) jako vhodný pěstoun pro konkrétní dítě,
2. pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstoun nedokládá dokument oznámení o vhodnosti ke konkrétnímu svěřenému dítěti,
3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující. Pokud pěstoun poskytuje dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči a přijme do péče sourozence tohoto dítěte, je taková péče považována
za zprostředkovanou. Dokument „Oznámení o vhodnosti“ k péči o toto dítě pak není nutné pro účely vzniku nároku na dávku dokládat.
Pěstounům vyplácí ÚP ČR dávku jen po dobu osobní
péče o svěřené dítě.
Jakékoli změny ovlivňující trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně oznámit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, a to nejpozději do 8 dnů.
 

Výše odměny pěstouna
Výpočet výše odměny pěstouna se odvíjí od násobku minimální mzdy, počtu svěřených dětí a také jejich zdravotního stavu.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za
příjem ze závislé činnosti. Při pobírání odměny pěstouna může tak její příjemce pracovat. Pokud má pěstoun současně i jiného zaměstnavatele, musí počítat s tím, že si bude sám podávat daňové přiznání.
 

Žádost
O nároku na dávku rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoby pečující).
Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ÚP ČR:  www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialnepravni-ochrana-deti.
 

K žádosti je třeba doložit:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,

 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doloží se též rodný list,

 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,

 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise  předepsaném MPSV,

 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,

 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),

 • oznámení o vhodnosti (podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona),

 • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost:

 • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,

 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud se uplatňuje nárok na slevu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u ÚP ČR. 

 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, pokud je osoba v evidenci vedena,

 • rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí o invalidním důchodu nebo pozůstalostním důchodu, zpravidla sirotčím).

 • potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení od zahraniční instituce v případě zaměstnání v jiné členské zemi EU.

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 15. 2. 2023