Nabídka skupinového poradenství a poradenských programů okres Ústí nad Orlicí

Interní poradenství

Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF.

Job Club

Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Skupinové poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství formou přednášky, kde získáte obecné informace pro osoby se zdravotním postižením (OZP) týkající se statusu OZP (OZZ, ID), pojištění, náhradních dob důchodového pojištění, informací k pracovní rehabilitaci, pracovnímu uplatnění pro OZP na chráněných pracovních místech, informací o poskytovatelích soc. služeb, projektech pro OZP, ergodiagnostice.

Informační servis pro absolventy/ Záruky pro mládež

Poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Seznámíte se službami úřadu práce, nástroji APZ, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst. Pomůžeme Vám s orientací na trhu práce, dozvíte se, jak má vypadat životopis, motivační dopis a pomůžeme Vám s přípravou na přijímací pohovor. Budete informování o službách EURES - možnosti práce v zahraničí. Budou Vám podány informace o projektech ESF.

Poradenský servis pro studium a práci v zahraničí, nabídka Au pair programů

Skupinový program určený pro uchazeče a zájemce o zaměstnání - absolventy. Nabídka pracovních, kulturně výměnných pobytů v EU a dalších zemích. Studijní příležitosti v EU a dalších zemích. Au pair programy v Evropě a ostatních zemích.

Chci se vzdělávat - odborný profesní rozvoj

Skupinový program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání. Návrat do vzdělávání, formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace, zvýšení, doplnění či prohloubení kvalifikace. Výběr a realizace rekvalifikačních kurzů. Přihlášky ke studiu.

Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP

Skupinové poradenství, které slouží k představení aktivit vhodných pro sestavení individuálního akčního plánu uchazeče (IAP). Obsahuje informace o službách úřadu práce, poradenských programech, o projektech ESF,
o nástrojích APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, podpora samostatného podnikání), zdroje volných pracovních míst.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikání

Zde získáte informace od pracovníků živnostenského odboru MÚ, které vám pomohou lépe se v této problematice zorientovat. Dále vás seznámíme s podmínkami poskytování finančního příspěvku na zahájení podnikání a s realizací rekvalifikačního kurzu Základy podnikání.

Pracovně právní téma

Poradenský program, kde získáte obecné informace z pracovně právní oblasti, proberete, co je závislá práce, co má obsahovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, co je nelegální zaměstnávání.

Finančně právní téma

Poradenský program, kde získáte obecné informace z finančně právní oblasti, informace o zadlužování, vymáhání a exekucích, osobním bankrotu.

Sociálně právní téma

Poradenský program zaměřený na tzv. „Informační minimum pro uchazeče o zaměstnání“ – nelegální práce, nekolidující zaměstnání, základní informace o důchodovém pojištění.

Společenské téma

„Komunikace při hledání pracovního uplatnění“ – základní společenská pravidla, telefonická a e-mailová komunikace, internet, sociální sítě.

Zkušenosti výhodou

 

Skupinové poradenství zaměřené na věkovou skupinu 50+, jehož obsahem jsou informace k sestavení životopisu, příprava na pracovní pohovor. Dále je součástí představení aktuálních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a projektů zaměřených na tuto věkovou kategorii. Klienti budou na této schůzce rovněž informování o otázkách důchodů a příspěvku na péči. Součástí je i poradenství OZP a seznámení s pracovní rehabilitací a chráněným trhem práce.

 

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání s dětmi do 15ti let

 

Skupinové poradenství zaměřené na klienty pečující o děti do 15ti let, jehož obsahem je nabídka možností ze strany ÚP ČR – poradenství – interní/externí, aktuální projekty zaměřené na tuto cílovou skupinu, možnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace. Dále jsou pak součástí stručné informace o dalších institucích, které jim mohou být nápomocny – sociální odbory MÚ, neziskové organizace, pedagogicko-psychologická poradna apod.). Rovněž jsou předány základní informace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

 

Externí poradenství

Hledám zaměstnání

Poradenský program je zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím osvojení znalostí pro lepší orientaci na trhu práce, nácviku dovedností a technik vyhledávání zaměstnání a sebepoznání. Cílem je, aby účastníci poradenského programu Hledám zaměstnání, získali osobní zkušenost s tím, jak působí na druhé při hledání zaměstnání, aby zjistili, jaké jsou jejich silné stránky a co by měli při hledání zaměstnání změnit/zlepšit. Dalším cílem je vytvoření osobního portfolia a dále získání všeobecného přehledu z oblasti finanční gramotnosti. Účastníkům poradenského programu bude rovněž poskytnuto poradenství k podnikání.

 

Využívání PC při hledání zaměstnání

Předmětem poradenského programu je zejména práce na PC a seznámení účastníků s informačním Portálem MPSV a dalšími databázemi volných pracovních míst, praktická aplikace (osvojení) základních technik vyhledávání zaměstnání za pomoci samoobslužných informačních systémů a vytvoření dokumentů potřebných při nalezení vhodného zaměstnání.

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky

Poradenský program je zaměřen na informace z oblasti pracovně-právní problematiky a osvojení základů finanční gramotnosti, která je prevencí i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají. 

Bilanční diagnostika

Poradenský program je zaměřen na komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen na individuální poradenství a na poradenskou pomoc účastníkovi. Výstup z bilanční diagnostiky je zdrojem informací k využití potenciálu účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci. Bilanční diagnostiku poskytují speciálně vyškolení psychologové (realizátoři bilanční diagnostiky).

Počítačová profesní a pracovní diagnostika

Předmětem tohoto poradenského programu je testování pomocí diagnostických nástrojů, jehož výstupem jsou oblasti, do kterých by měl účastník orientovat svou profesní kariérovou dráhu. Zadavatel poptává pouze standardizované diagnostické nástroje, které umožňují vyplňování testů na počítači, účastník přitom musí být veden počítačovým programem.

Dodavatel doloží popis pracovní diagnostiky, v níž bude uveden způsob, jakým jsou nabízené diagnostické nástroje standardizované (např. licence, validace, certifikáty apod.).

Poslední aktualizace: 17. 10. 2019