Nabídka skupinového poradenství a poradenských programů okres Pardubice

Interní poradenství:

Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF.

Job Club

Poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením (OZP), kde získáte obecné informace týkající se statusu OZP (OZZ, ID), pojištění, náhradních dob důchodového pojištění, dále informace k pracovní rehabilitaci, pracovnímu uplatnění pro OZP na chráněných pracovních místech, informace o poskytovatelích soc. služeb, projektech pro OZP, ergodiagnostice.

Příprava na přijímací pohovor

Poradenství formou přednášky, kde získáte informace o zdrojích volných pracovních míst, zásadách psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, připravíte se na přijímací pohovor (často kladené otázky, modelové situace).

Záruky pro mládež

Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 25 let věku, kde se seznámíte se zásadami psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, dozvíte se, jak se připravit na přijímací pohovor, budete seznámeni se službami úřadu práce, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst.

Pečující o děti do 15 let

Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání pečující o děti do 15 let, kde se seznámíte se zásadami psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, dozvíte se, jak se připravit na přijímací pohovor, jaké služby úřad práce nabízí, obdržíte informace k projektům ESF, k nástrojům APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, podpora samostatného podnikání), možnostem uplatnění na trhu práce a zdrojům volných pracovních míst.

Zkušenosti výhodou

Poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání starší 50 let, kde se seznámíte se službami úřadu práce, s projekty ESF, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst, obdržíte rovněž užitečné informace k důchodu, příspěvku na péči, dobrovolnictví.

Sociálně právní téma

Poradenství zaměřené na tzv. „Informační minimum pro uchazeče o zaměstnání“ – nelegální práce, nekolidující zaměstnání, základní informace o důchodovém pojištění.

Společenské téma

Poradenství zaměřené na komunikaci při hledání pracovního uplatnění – základní společenská pravidla, telefonická a e-mailová komunikace, internet, sociální sítě.

Finanční gramotnost

Poradenství zaměřené na základní informace z oblasti finanční gramotnosti – hospodaření v případě ztráty příjmu, finanční produkty (půjčky), možnosti řešení zadlužení, základní informace k exekucím a insolvencím - na koho se obrátit v situaci, kdy nejste schopni splácet své závazky.

Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP

Skupinové poradenství ke konzultaci aktivit pro sepsání individuálního akčního plánu (IAP).

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikání

Základní poradenství k přípravě na podnikání. Podmínky poskytování finančního příspěvku ze strany ÚP na zahájení podnikání.

 

Externí poradenství:

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky

Poradenský program, v němž se seznámíte s tvorbou rodinného rozpočtu (příjmy, výdaje); hospodařením v případě ztráty příjmu; finančními produkty (půjčky, pojištění…); možnostmi řešení zadlužení; exekučním procesem (řešení situace); základními kroky v situaci, kdy nejste schopni splácet své závazky; informacemi o dávkách v hmotné nouzi; základními informacemi o zákonu o zaměstnanosti, pracovně-právních vztazích. Rozsah poradenského programu: 18 hodin. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Hledám zaměstnání

Poradenský program, který se zaměřuje na orientaci na trhu práce, požadavky zaměstnavatelů, hledání volných míst, poznání svých možností a stanovení si reálného cíle, řešení problémů při hledání zaměstnání, tvorbu (případně úpravu) životopisu a motivačního dopisu, přípravu na přijímací pohovor, základní informace z okruhu zákoníku práce (náležitosti pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr atd., zákl. inf. k zahájení vlastního podnikání, zákl. otázky finanční gramotnosti - osobní a rodinný rozpočet, hospodaření domácnosti. Rozsah poradenského programu: 40 hodin skupinové práce a 3 hodiny individuální práce s každým účastníkem kurzu. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Bilanční diagnostika

Poradenský program určený pro uchazeče, kteří jsou motivováni ke změně, ale nevědí, jakým směrem a jak tuto změnu realizovat. Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností v návaznosti na budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen na individuální poradenství a na poradenskou pomoc účastníkovi. Výstup z bilanční diagnostiky je zdrojem informací k využití potenciálu účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci.

Bilanční diagnostiku poskytují speciálně vyškolení psychologové (realizátoři bilanční diagnostiky). Rozsah poradenského programu: 10 hodin skupinové práce a 6 hodin individuálních rozhovorů s psychologem. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

Digitální gramotnost dle sylabu e-Citizen

Poradenský program zaměřený na zvýšení digitální vzdělanosti, rozvíjení digitálních kompetencí a zvýšení využívání technologií jako nástroje řízení profesní kariéry. Program poskytne účastníkům praktický nácvik řešení běžných denních aktivit, životních situací s využitím informačních technologií a nácvik získávání informací z internetu. Seznámí účastníky s možnými riziky využívání digitálních technologií a poskytne návod, jak bezpečně využívat internet. Účast v programu je pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bezplatná.

V případě zájmu o některý z poradenských programů kontaktujte svého poradce pro zprostředkování.

Poslední aktualizace: 24. 11. 2022