Nabídka skupinového poradenství a poradenských programů okres Pardubice

Interní poradenství:

Informační schůzka pro nové uchazeče o zaměstnání

Vstupní poradenství pro nově evidované uchazeče o zaměstnání - shrnuje práva a povinnosti uchazečů, informace o podpoře v nezaměstnanosti, o službách úřadu práce, o nástrojích APZ, o projektech ESF.

Job Club

Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Náplní skupinového programu je vytvoření osobního portfolia, osvojení si technik efektivního hledání zaměstnání, teoretický i praktický nácvik přijímacího pohovoru u zaměstnavatele, orientace na trhu práce, sebepoznání a sebehodnocení, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, rekvalifikačních kurzech, informace z pracovně-právní oblasti, informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.

Job servis

Poradenský program pro uchazeče o zaměstnání zaměřený na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím osvojení znalostí pro lepší orientaci na trhu práce, nácviku dovedností a technik vyhledávání zaměstnání a sebepoznání.

Skupinové poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poradenství formou přednášky, kde získáte obecné informace pro osoby se zdravotním postižením (OZP) týkající se statusu OZP (OZZ, ID), pojištění, náhradních dob důchodového pojištění, informací k pracovní rehabilitaci, pracovnímu uplatnění pro OZP na chráněných pracovních místech, informací o poskytovatelích soc. služeb, projektech pro OZP, ergodiagnostice.

Příprava na přijímací pohovor

Poradenský program, kde získáte informace o zdrojích volných pracovních míst, zásadách psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, připravíte se na přijímací pohovor (často kladené otázky, modelové situace).

Záruky pro mládež

Poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 25 let věku, kde se seznámíte se zásadami psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, dozvíte se, jak se připravit na přijímací pohovor, budete seznámeni se službami úřadu práce, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst.

Pečující o děti do 15 let

Poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání pečující o děti do 15 let. Seznámíte se se zásadami psaní životopisu, průvodního a motivačního dopisu, dozvíte se, jak se připravit na přijímací pohovor, budete seznámeni se službami úřadu práce, o projektech ESF, informace o nástrojích APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, podpora samostatného podnikání), možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst.

Zkušenosti výhodou

Poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání starší 50 let. Budete seznámeni se službami úřadu práce, o projektech ESF, možnostmi uplatnění na trhu práce a zdroji volných pracovních míst, užitečné informace k důchodu, příspěvku o péči, dobrovolnictví.

Chci se vzdělávat - odborný profesní rozvoj

Skupinový poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání. Návrat do školního vzdělávání, formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace, zvýšení, doplnění či prohloubení kvalifikace, rekvalifikace. Výběr zaměření rekvalifikace, projekty ESF. Přihlášky ke studiu, podmínky přijímacího řízení.

Chci se vzdělávat - odborná příprava

Skupinový poradenský program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 25 let věku, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání. Návrat do školního vzdělávání, formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace, zvýšení, doplnění či prohloubení kvalifikace. Výběr zaměření rekvalifikace, projekty ESF. Přihlášky ke studiu, podmínky přijímacího řízení.

Chci pracovat - orientace na trhu práce

Skupinový poradenský program pro uchazeče a zájemce, kteří chtějí získat informace o možnostech uplatnění na trhu práce. Aktuální situace na trhu práce, zdroje volných míst, Portál MPSV, projekty ESF, SÚPM, rozbor pracovních zkušeností (příprava na přijímací pohovor), osobní portfollio (životopis, motivační dopis).

Poradenský servis pro uchazeče o zaměstnání

Poradenský program zaměřený na práva a povinnosti uchazečů, informace o službách úřadu práce, o projektech ESF, informace o nástrojích APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, podpora samostatného podnikání), o Portálu MPSV, o zdrojích volných pracovních míst, přípravě na přijímací pohovor (verbální a neverbální komunikace, časté otázky při přijímacím řízení).

Sociálně právní téma

Poradenský program zaměřený na tzv. „Informační minimum pro uchazeče o zaměstnání“ – nelegální práce, nekolidující zaměstnání, základní informace o důchodovém pojištění.

Společenské téma

„Komunikace při hledání pracovního uplatnění“ – základní společenská pravidla, telefonická a e-mailová komunikace, internet, sociální sítě.

Finanční gramotnost

Poradenský program zaměřený na základní informace z oblasti finanční gramotnosti - hospodaření v případě ztráty příjmu; finanční produkty (půjčky); možnosti řešení zadlužení; základní informace k exekucím a insolvencím - na koho se obrátit v situaci, kdy nejste schopni splácet své závazky.

Portál MPSV

Seznámení s webovým portálem MPSV, vyhledávání nabídek práce v rámci ČR i zahraničí, seznam agentur práce, registrace na Portále umožňující zviditelnění vlastního životopisu či poptávky práce. Vyhledávání informací z dalších sociálních oblastí (dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, Informativní list důchodového pojištění apod.).

Skupinová poradenská schůzka k výběru aktivit do IAP

Skupinové poradenství ke konzultaci aktivit pro sepsání individuálního akčního plánu (IAP).

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikání

Podmínky poskytování finančního příspěvku na zahájení podnikání.

 

Externí poradenství:

Využívání PC při hledání zaměstnání

Poradenský program, v němž se seznámíte s možnostmi využití PC a internetu při hledání zaměstnání; seznámíte s Portálem MPSV a dalšími servery s nabídkami práce; naučíte vytvořit životopis a motivační dopis v textovém editoru; naučíte komunikovat se zaměstnavateli prostřednictvím emailu. Rozsah poradenského programu: 6 hodin. Účast v programu je pro uchazeče o zaměstnání bezplatná.

Základy finanční gramotnosti a pracovně-právní problematiky

Poradenský program, v němž se seznámíte s tvorbou rodinného rozpočtu (příjmy, výdaje); hospodařením v případě ztráty příjmu; finančními produkty (půjčky, pojištění…); možnostmi řešení zadlužení; exekučním procesem (řešení situace); základními kroky v situaci, kdy nejste schopni splácet své závazky; informacemi o dávkách v hmotné nouzi; základními informacemi o zákonu o zaměstnanosti, pracovně-právních vztazích. Rozsah poradenského programu: 18 hodin. Účast v programu je pro uchazeče o zaměstnání bezplatná.

Hledám zaměstnání

Poradenský program, který se zaměřuje na orientaci na trhu práce, v požadavky zaměstnavatelů, hledání volných míst, poznání svých možností a stanovení si reálného cíle, řešení problémů při hledání zaměstnání, tvorbu (případně úpravu) životopisu a motivačního dopisu, přípravu na přijímací pohovor, základní informace z okruhu zákoníku práce (náležitosti pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr atd., zákl. inf. k zahájení vlastního podnikání, zákl. otázky finanční gramotnosti - osobní a rodinný rozpočet, hospodaření domácnosti. Rozsah poradenského programu: 40 hodin skupinové práce a 3 hodiny individuální práce s každým účastníkem kurzu. Účast v programu je pro uchazeče o zaměstnání bezplatná.

Bilanční diagnostika

Poradenský program určený pro uchazeče, kteří jsou motivováni ke změně, ale nevědí, jakým směrem a jak tuto změnu realizovat. Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností v návaznosti na budoucí pracovní uplatnění, zjištění psychické způsobilosti k dalšímu vzdělávání. Důraz je kladen na individuální psychologické testování, poradenství a na poradenskou pomoc účastníkovi. Výstup z bilanční diagnostiky je zdrojem informací k využití potenciálu účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci.

Bilanční diagnostiku poskytují speciálně vyškolení psychologové (realizátoři bilanční diagnostiky). Rozsah poradenského programu: 10 hodin skupinové práce a 6 hodin individuálních rozhovorů s psychologem. Účast v programu je pro uchazeče o zaměstnání bezplatná.

 

V případě zájmu o některý z poradenských programů kontaktujte svého poradce pro zprostředkování.

 

Poslední aktualizace: 15. 10. 2019