Často kladené otázky

Můj pracovní poměr končí. Jak mám postupovat?

Můj pracovní poměr končí k poslednímu datu tohoto měsíce, do kdy se musím evidovat na úřadu práce a z čeho se mi bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti? Současně jsem byl soudem jmenován likvidátorem společnosti.

Evidence na úřadu práce je Vaše právo, nikoliv povinnost. Máte-li zájem o zprostředkování zaměstnání úřadem práce, podáte žádost u místně příslušného úřadu práce podle místa Vašeho trvalého pobytu. Kontakty na jednotlivé úřady práce jsou k dispozici na portále.

Pokud tak učiníte do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru, naváže doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem následujícím po skončení pracovního poměru. Poté můžete žádost o vzetí do evidence podat kdykoliv s tím, že doba vedení v evidenci je od data podání žádosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 měsíc a činí první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a po zbytek podpůrčí doby 45%.

Od 1.1.2011 dochází k zásadní změně při posuzování ukončení posledního zaměstnání. Pokud bylo ukončeno výpovědí zaměstnancem nebo dohodou, přísluší podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním ukončeném zaměstnání.

Nově se rovněž odsunuje výplata podpory v nezaměstnanosti, pokud bylo uchazeči o zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné či odchodné o dobu, která se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku, kterým byla uchazeči stanovena výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Tím není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou zákonem.

Uchazečem o zaměstnání nemůže být likvidátor společnosti v době, kdy tuto činnost vykonává – (§ 25, písm. o) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Jak prodloužit platnost životopisu?

Na Vašich stránkách, mám zadaný životopis a končí mi jeho platnost, mám tedy dotaz, jestli je možno si ho prodloužit, jestli ano, tak jak?

Pokud jste zadal svoji nabídku práce v základní verzi, bez uživatelského přihlášení na integrovaném portále MPSV, je platnost životopisu omezená a nelze ji prodloužit.

V případě, že jste přihlášen na portálu MPSV a životopis jste zadal v rozšířené verzi, je možné jej upravovat a také prodloužit jeho platnost. Platnost prodloužíte na této adrese. Kliknutím na políčko „Nabídky práce – přidat novou“. Kliknutím do políčka „Zobrazovat nabídku práce od – do“, vložíte Vámi požadované datum.

Jsem-li vedena v evidenci na úřadu práce, mohu si přivydělat?

Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti k 1.1.2011 nebude již možný souběh výplaty podpory v nezaměstnanosti a přivýdělku. Tato úprava se týká žádostí o zprostředkování zaměstnání a žádostí o přiznání podpory v nezaměstnanosti podaných po 1.1.2011.

Uchazeč o zaměstnání, který nesplnil zákonné podmínky pro přiznání podpory nebo již uplynula podpůrčí doba výplaty podpory v nezaměstnanosti, může mít tzv. nekolidující zaměstnání podle § 25 odst. 3 uvedeného zákona, které  musí mít následující parametry:

  • měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu stanovené minimální mzdy,
  • výkon této činnosti nesmí být překážkou v poskytování součinnosti s úřadem práce a přijetí vhodného  zaměstnání. 

Nekolidující zaměstnání je možné vykonávat na základě pracovního nebo služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Výkon této činnosti je uchazeč o zaměstnání povinen úřadu práce oznámit nejpozději v den nástupu k pracovnímu nebo služebnímu poměru a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Mohla bych dostat nějaké informace ohledně rekvalifikace na úřadě práce?

Na zařazení do rekvalifikačního kurzu není právní nárok. Do rekvalifikačních kurzů je uchazeč nebo zájemce o zaměstnání zařazen v případě, kdy je tato rekvalifikace nutná pro jeho další uplatnění na trhu práce. Na rekvalifikaci jsou doporučováni zejména uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce (§ 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), absolventi škol a uchazeči o zaměstnání, kteří byli propuštěni v důsledku ekonomické krize. S účastníkem rekvalifikace úřad práce sepíše dohodu, jejíž součástí jsou i ujednání o úhradě nákladů eventuálně sankcí pro uchazeče pokud na rekvalifikaci nenastoupí. Úřad práce hradí náklady za účastníka rekvalifikačního kurzu, kterého k této rekvalifikaci doporučí.

Nabídka rekvalifikačních kurzů je rozdílná podle regionů a potřeb místního trhu práce. Kontakty na jednotlivé úřady práce: zde.  Nabídka dalších rekvalifikačních kurzů je k dispozici na adrese: http://www.eu-dat.cz/

Za jakých podmínek mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období 2 let zpětně od data podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, zaměstnáním, jinou výdělečnou činností, případně náhradní dobou (§ 41 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců. Překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů opakovaně sám ukončil pracovní poměr nebo se kterým byl v tomto období rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně.

Délka podpůrčí doby je odvislá od věku uchazeče o zaměstnání v době podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Do 50-ti let věku je v délce 5 měsíců, od 50 do 55 let v délce 8 měsíců a nad 55 let věku v délce 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného čistého měsíčního výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 měsíc a to první dva měsíce 65%, další 2 měsíce 50% a po zbytek podpůrčí doby 45%.

V případě, že pracovní poměr byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou, je výše podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrné čisté měsíční mzdy dosažené v posledním ukončeném zaměstnání.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána.

Co dělat při sankčním vyřazení?

Jsem v evidenci úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání a nedostavila jsem se na sjednanou schůzku. Úřad práce mě z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadil. Co mám dělat?

Nedostavení se na sjednanou schůzku bez závažných důvodů, uvedených v § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je podle § 30 odst. 2 písm. f) téhož zákona posuzováno jako maření součinnosti s úřadem práce a je důvodem k vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence.

O vyřazení z evidence rozhodne úřad práce ve správním řízení a proti rozhodnutí je možné podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání. Pokud jste byla vyřazena z evidence uchazečů pro maření součinnosti, je zastavena výplata podpory v nezaměstnanosti a opětovné zařazení do evidence je možné až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. V případě, že se vám po vyřazení nepodaří nastoupit do nového zaměstnání, jste povinna si hradit sama zdravotní pojištění a tato doba není náhradní dobou pro důchodové pojištění.

Pracovní poměr skončil ve zkušební době. Lze znovu získat podporu v nezaměstnanosti?

Zaměstnanec měl pracovní poměr 5 let, po výpovědi pobíral 3 měsíce podporu, poté nastoupil do nového zaměstnání. Jeho nový pracovní poměr skončil ve zkušební době ze strany zaměstnavatele. Má tento zaměstnanec opět nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v délce alespoň 12 měsíců a požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období neuplynula celá podpůrčí doba a získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Pokud by doložil dobu důchodového pojištění v délce 3 měsíce a více a současně plnil zákonnou podmínku 12 měsíců, vznikne mu nový nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Od 1.1.2011 musí uchazeč o zaměstnání úřadu práce doložit, že pracovní poměr ve zkušební době byl ukončen ze strany zaměstnavatele ( např. přímo v zápočtovém listu nebo na potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti).

Musím se přihlásit na úřad práce i v pracovní neschopnosti?

V současné době jsem v pracovní neschopnosti a během tohoto měsíce mi končí pracovní poměr výpovědí. Musím se přihlásit na úřad práce ihned po skončení pracovního poměru?

Požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání a být zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání je Vaše právo, nikoli povinnost. Toto právo můžete uplatnit v případě, že chcete a můžete pracovat.

Po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nemůžete požádat o zprostředkování zaměstnání a vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání, i když v jejím průběhu Váš pracovní poměr skončil (§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Žádost můžete podat nejdříve následující den po skončení dočasné pracovní neschopnosti.

Za jakých podmínek může firma získat dotace z Úřadu práce?

Za jakých podmínek může firma získat dotace z Úřadu práce - pokud vytvoří ve své firmě nové pracovní místo pro osobu, která je v evidenci na Úřadu práce. Je zde nějaké omezení, že daná osoba musí být určitou dobu v evidenci na úřadu práce? Jaká je výše dotace a jak dlouho ji lze pobírat?

Jedná se o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem (§ 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo příspěvek na zapracování zaměstnavateli, který chce přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči (§ 116 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). V obou případech je nutné ještě před zaměstnáním uchazeče svůj záměr projednat s úřadem práce – oddělení trhu práce, u kterého je uchazeč veden v evidenci. Zda a v jaké výši bude příspěvek poskytnut, rozhodne úřad práce na základě situace na trhu práce a míry nezaměstnanosti v daném regionu. O příspěvek nelze žádat zpětně po uzavření pracovní smlouvy s uchazečem.

Na tyto příspěvky není právní nárok a o jejich poskytnutí vždy rozhoduje úřad práce, kde je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci. Obecné informace naleznete na adrese: /web/cz/moznosti-ziskani-dotaci

Kdo mi vyplní potvrzení o zaměstnání v ČR typu E 301?

Bydlím v ČR už 5 let, ale budu se stěhovat zpátky na Slovensko, tak bych se chtěla zeptat, kdo mi vyplní pro slovenské úřady potvrzení o zaměstnání v České republice /typu E 301/, jak dlouho to trvá a jaké doklady musím doložit?

Od 1.5.2010 dochází ke změně způsobu potvrzování dob zaměstnání v zemích EU/EHP Lichštejnsko, Norsko, Island, Švýcarsko přistoupí k novým nařízením později (ES č. 883/04 a 987/09). Po přechodné období do 1.5.2012 je možné používat dosavadní formulář E 301 s tím, že se na něm vyznačí 883, což znamená, že je v režimu nového nařízení. Formulář žádosti o E 301 je ke stažení na - https://web.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-u1-drive-e-301-. Vyplněný formulář zašlete poštou/faxem/e-mailem na místně příslušný úřad práce dle sídla Vašeho posledního zaměstnavatele v ČR. Kontakty na jednotlivé úřady práce: /web/cz/informace-uradu-prace. Pro celou Prahu je místně příslušný Úřad práce hl.m. Prahy, Domažlická 11, 130 00, Praha 3. Vždy je nutné uvést své rodné číslo, pokud jej nemáte, evidenční číslo pojištěnce.

K žádosti přiložte kopie těchto dokumentů:

  • potvrzení o zaměstnání z ČR, 
  • nutně z posledního zaměstnání, fakultativně z předcházejících zaměstnání za rozhodné období pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti (liší se v závislosti na požadavcích konkrétního státu),
  • evidenční list důchodového pojištění - ze všech zaměstnání za rozhodné období, 
  • potvrzení o výdělku z posledního zaměstnání z ČR,
  • potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru - dohoda, výpověď,
  • potvrzení o posledním vyměřovacím základě – pokud jste OSVČ.

Vystavení potvrzeného formuláře trvá v rozmezí 6 - 8 týdnů.

Jaké máme povinnosti, pokud chceme zaměstnat občana EU/EHP?

Naše firma chce zaměstnat studenta ze Slovenska. Víme, že nepotřebuje pracovní povolení, ale není nám jasné, zda máme ještě nějaké jiné povinnosti, abychom něco nezanedbali.

Zaměstnavatel, který zaměstná občana EU/EHP, je povinen nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu zaměstnání písemně informovat místně příslušný úřad práce příslušný podle místa výkonu práce (§ 87 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Stejnou povinnost má i při ukončení pracovního poměru a to do 10-ti dnů.

Příslušné formuláře jsou k dispozici zde. Zaměstnavatel má dále povinnost vést evidenci zaměstnanců – občanů EU/EHP (§ 102 zákona č. 435/2004 Sb.) údaje o fyzických osobách, uvedené v odstavci 1 tohoto paragrafu.

Jaké nároky může uplatňovat občan státu EU nebo jeho rodinný příslušník?

Moje manželka je Ukrajinka, má vysokoškolské vzdělání a ráda by zde pracovala ve svém oboru. Může jako cizinka požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání a být v evidenci uchazečů do doby, než bude mít uznáno zahraniční vzdělání? Má nárok na nějaké dávky jako nezaměstnaná a bude za ní placeno zdravotní pojištění? Byl jsem informován, že pracovní povolení jako manželka občana EU nepotřebuje.

Občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají podle zákona o zaměstnanosti stejné právní postavení jako občané České republiky. Rodinným příslušníkem občana Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru ( dále jen „EU/EHP“) se bez ohledu na státní příslušnost rozumí jeho manžel nebo manželka, partner nebo partnerka, se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, jejich potomci, jsou-li mladší 21 let nebo jsou-li na něm závislí, dále pak vyživovaní (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě občana EU/EHP a jeho manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky.

Tito cizinci nepotřebují pracovní povolení. Do evidence úřadu práce se jako rodinný příslušník občana EU (občana ČR) přihlásit může.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mu vznikne v případě, že splní zákonem stanovenou podmínku, že získal v rozhodném období (2 roky zpětně od data podání žádostí o vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a součastně podal u úřadu práce, kde je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.

Za cizince, nebo rodinného příslušníka EU hradí zdravotní pojištění stát pouze v případě, že cizinci vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (poslední ukončené zaměstnání na území ČR) a pouze po dobu (podpůrčí dobu), po kterou tuto podporu pobírá.

Více informací o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání naleznete zde.

Podání žádosti o rodičovský příspěvek. Jaké doklady potřebuji?

Končí mi peněžitá pomoc v mateřství a budu si žádat o rodičovský příspěvek. Jaké doklady potřebuji k podání žádosti?

Žádost o rodičovský příspěvek, rodný list dítěte, průkaz totožnosti, potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který čerpal peněžitou pomoc v mateřství), potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku) a doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU (pokud je v žádosti v části H uvedena druhá varianta nebo pokud jste u některé z osob proškrtl/a kolonku Bydliště v ČR).

Vzor vyplněné žádosti naleznete zde.

Volba výše rodičovského příspěvku. Jakou výši si mohu zvolit?

Jakou maximální výši rodičovského příspěvku si mohu zvolit?

Od 1. 1. 2018 se ruší pevná maximální horní hranice pro měsíční volbu výše rodičovského příspěvku. Nově lze výši dávky volit až do plné výše 70% 30násobku denního vyměřovacího základu rodiče uvedeného v „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ nebo v „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. Rodiče, kteří nemohou volit výši rodičovského příspěvku z důvodu, že ani jednomu z rodičů nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ ke dni narození dítěte, mohou od 1. 1. 2018 volit výši čerpání dávky, a to až do výše 7 600 Kč měsíčně. Po první provedené volbě výše dávky lze měnit volbu výše dávky jedenkrát za 3 měsíce.

Náklady na bydlení. Lze uvést náklady na bydlení jednou částkou?

Je možné u příspěvku na bydlení uvést náklady na bydlení jednou částkou?

Od 1. 1. 2018 nelze náklady na bydlení dokládat jednou (paušální) částkou. V souvislosti s novelou zákona byl zpřesněn výčet nákladů na bydlení a současně byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky. Dále musí být minimálně 1x za 12 měsíců doloženo zúčtování zálohových plateb. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců je nutné zúčtování předložit vždy ke konci nájemní smlouvy.

Vzor vyplněné žádosti na bydlení a dokladu o výši nákladů na bydlení naleznete zde.

Musím požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu?

Od ledna 2018 byl zvýšen příspěvek na mobilitu. Musím o zvýšení požádat?

O zvýšení příspěvku na mobilitu není třeba žádat. Osobám, které mají k 1. 1. 2018 na příspěvek nárok, bylo zasláno sdělení o změně výše příspěvku a navýšení proběhlo automaticky.

Poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla od 1. 1. 2018?

Jsou od ledna 2018 změny v poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla?

V případě poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se po 1. 1. 2018 posuzuje příjem osoby a osob společně posuzovaných. Taxativní výše příspěvku se stanoví dle příjmu osoby a s ní společně posuzovaných osob. Dále došlo ke zkrácení doby pro opětovné poskytnutí příspěvku, příspěvek se opětovně poskytne nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců.

Poslední aktualizace: 12. 7. 2023