Zaopatřovací příspěvek opakující se

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2022

Leták v pdf ZDE (739.8 kB)

ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK OPAKUJÍCÍ SE

V době, kdy se mladí dospělí osamostatňují a potřebují finanční pomoc při startu do nového života, jim stát pomáhá prostřednictvím zaopatřovacího příspěvku opakujícího se. Zaopatřovací příspěvek opakující se je dávka, která je určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.). Prostřednictvím této dávky pomáhá stát pokrýt výdaje např. na úhradu nákladů na bydlení, na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních potřeb.

Vznik nároku

Aby měl mladý dospělý nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, musí strávit před nabytím plné svéprávnosti alespoň 1 rok ve zprostředkované pěstounské péči – tedy u pěstounů, se kterými nemá příbuzenský nebo blízký vztah, nebo v nařízené ústavní výchově – např. v dětském domově či jiném zařízení, nebo žít alespoň 3 roky v nezprostředkované pěstounské péči, kdy o něj osobně pečují například prarodiče, tety, strýcové apod. Dále musí být mladý dospělý nezaopatřený, bezúhonný a musí spolupracovat se sociálním kurátorem obce při vypracování, vyhodnocování a aktualizaci jeho individuálního plánu, jehož cílem je připravit ho co nejlépe na samostatný život. Po přechodné období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si mladý dospělý při splnění podmínek daných zákonem může vybrat, zda bude pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a zároveň jeho bývalý pěstoun odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči či zda mladý dospělý bude pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se.

Výše dávky

Měsíční výše dávky činí 17 250 Kč. Jestliže mladý dospělý pobírá důchod, např. sirotčí nebo invalidní, může mu ÚP ČR přiznat zaopatřovací příspěvek opakující se jen tehdy, pokud bude vyšší než vyplácený důchod. Výše dávky pak bude činit rozdíl mezi příspěvkem a důchodem. Všechny změny, které ovlivňují trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději do 8 dnů.

Žádost

O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek opakující se rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele. Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravniochrana- deti.

K žádosti je třeba doložit:

 • Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to

  • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;

  • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;

  • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;

  • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;

  • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.

 • Doklad o nezaopatřenosti žadatele:

  • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo

  • Potvrzení o zdravotním stavu nebo

  • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

 • V případě žadatele, který požívá důchod z důchodového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí o invalidním nebo pozůstalostním důchodu).

 • Potvrzení o vypracování individuálního plánu mladého dospělého podle § 50d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností, do kterého je zařazen sociální kurátor, jenž s žadatelem tento individuální plán vypracoval. V potvrzení je třeba uvést:

  • označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

  • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele,

  • datum vypracování individuálního plánu mladého dospělého,

  • jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis sociálního kurátora, dále

  • individuální plán mladého dospělého obsahuje alespoň:

   • stanovení rozsahu spolupráce mladého dospělého a sociálního kurátora,

   • vymezení způsobu přípravy na budoucí povolání a samostatné hospodaření,

   • vymezení způsobu pomoci při hledání bydlení a zaměstnání,

   • přípravu na partnerský a rodinný život.

 • Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:

  • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo

  • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Doklad o bezúhonnosti v případě žadatele, který není státním občanem České republiky. Dokladem o bezúhonnosti cizince je:

  • doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel občanem nebo státem, na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce,

  • výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, nebo

  • čestné prohlášení učiněné žadatelem před příslušným správním nebo soudním orgánem státu, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, jestliže tento stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů. Předložený doklad o bezúhonnosti cizince nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce.

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 29. 1. 2023