Zaopatřovací příspěvek jednorázový

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2022

Leták v pdf ZDE (725,76 kB)

V době, kdy se mladí dospělí osamostatňují a potřebují finanční pomoc při startu do nového života, jim stát pomáhá prostřednictvím jednorázového zaopatřovacího příspěvku. Dávka se týká těch, kteří vyrůstali v náhradní rodinné péči, tedy u pěstounů, poručníků apod., nebo v ústavním zařízení, například v dětském domově.

ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK JEDNORÁZOVÝ

Prostřednictvím jednorázového zaopatřovacího příspěvku pomáhá stát pokrýt výdaje mladého dospělého například na úhradu nákladů na bydlení, nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních potřeb.
Zaopatřovací příspěvek jednorázový nahrazuje dávku pěstounské péče příspěvek při ukončení pěstounské péče, která je od 1. 1. 2022 zrušena. Pokud na ni ale vznikl nárok před 1. lednem 2022, může o ni mladý dospělý požádat až 1 rok zpětně.
 

Vznik nároku a výše dávky
Výše jednorázové dávky činí 28 750 Kč a nárok na ni vzniká po nabytí plné svéprávnosti. Úřad práce ČR (dále je „ÚP ČR“) příspěvek poskytuje mladým dospělým při odchodu z náhradní rodinné nebo z ústavní péče, pokud přestanou splňovat podmínku nezaopatřenosti. To znamená, že už ukončili povinnou školní docházku, nepokračují v dalším studiu a není jim více než 26 let. Dávka náleží stejné oprávněné osobě jen jednou.
Všechny změny, které ovlivňují trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR nejpozději do 8 dnů.
 

Žádost
O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého  pobytu žadatele. Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravniochrana-deti.
 

K žádosti je třeba doložit:

 • Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to

  • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;

  • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli

  • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;

  • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;

  • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.

 • Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:

  • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo

  • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek a doklad o nabytí plné svéprávnosti se nedokládá v případě, že bylo toto rozhodnutí nebo doklad doloženo k žádosti o opakující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo  prostřednictvím datové schránky.

 

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 29. 1. 2023