DIGI-Kurz

Název projektu:

NPO – Kurz DIGI vzdělávání (DIGI - Kurz)

Reg. číslo:

CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_067/0008340

Doba realizace:

1. 2. 2023 – 31. 10. 2025

Místo realizace:

Celá ČR

Zdroj financování:

Podpora je poskytována z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

 

Předmětem projektu je podpora rozvoje oblasti dalšího vzdělávání a rozšíření strany nabídky a stimulace strany poptávky po dalším vzdělávání v oblasti informačních technologií (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0 mimo rámec stávajícího systému rekvalifikací prostřednictvím zvýšení dostupnosti kurzů digitálního vzdělávání a rozšíření portfolia jeho poskytovatelů.

 

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu pracovních sil vůči měnícím se potřebám trhu práce prostřednictvím podpory kurzů digitálního vzdělávání prostřednictvím Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání (Databáze), což je pilotně ověřované opatření APZ podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro koho je projekt určen?

 

Klienty ÚP ČR:

  • uchazeči o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence UoZ;
  • zájemci o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence ZoZ;

 

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

 

Kurz digitálního vzdělávání

Jedná se o vzdělávací kurz, který splňuje vymezení digitálního vzdělávání, nabízený vzdělávacím zařízením prostřednictvím Databáze. Digitálním vzděláváním se pro účely tohoto nového nástroje APZ rozumí soubor dovedností nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití všech digitálních technologií. Takovéto dovednosti souvisejí nejen s digitalizací trhu práce, resp. digitalizací pracovních činností, ale s digitalizací celé společnosti.

Digitální vzdělávání obsahuje dvě kategorie:

  • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT – vzdělávání, které obsahuje výhradně získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které výhradně (či z významné části) spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí. Vzhledem ke stárnoucí populaci budou podporovány také kurzy základních IT dovedností, tj.  základní obsluhu PC apod.

  • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti Průmyslu 4.0 – vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využívání autonomních systémů a umělé inteligence. Zpravidla se jedná o vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, jako např. schopnost obsluhovat výrobní stroje přímo ve výrobě. Rovněž se do této kategorie řadí takové vzdělávání, kde digitální dovednosti nejsou nutně primárním cílem vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je důležitým prostředkem pro využívání, ovládání a správu digitálních nástrojů potřebných pro výkon povolání (např. účetnictví s využitím výpočetní techniky atd.).

 

Příspěvek může ÚP ČR poskytnout uchazeči/zájemci pouze v případě, že kurz bude realizován vzdělavatelem, který je v Databázi veden jako vzdělávací zařízení, které může na základě příslušných oprávnění provozovat činnost v oblasti vzdělávání. Definice poskytovatelů vzdělávání, kteří mohou vstupovat do Databáze, minimální požadavky na kvalitu poskytovatelů tohoto vzdělávání a další náležitosti spojené se vstupem a nabídkou vzdělávání v Databázi jsou specifikovány v příloze č. 5 výzvy NPO č. 31_23_067.

O příspěvek bude možné žádat výhradně on-line prostřednictvím Databáze.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

 

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Poslední aktualizace: 5. 4. 2024