Jednorázové dávky pěstounské péče

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2022

Leták v pdf ZDE (499,34 kB)

JEDNORÁZOVÉ DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pokud dítě nemá rodiče, nebo ti o něj nejeví zájem, je nejlepším řešením náhradní rodinná  péče. Mezi její nejčastěji využívané formy patří pěstounská péče. Jedním  z důležitých aspektů je také hmotné zabezpečení ze strany státu. Proto Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) poskytuje pěstounům hned několik různých dávek. Mezi ty jednorázové dávky pěstounské péče patří:
a) příspěvek při převzetí dítěte;
b) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘEVZETÍ DÍTĚTE

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte mají dlouhodobí pěstouni a nově budou mít nárok na tuto dávku také pěstouni, kteří převzali dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to nejdříve od 1. 1. 2022 či později (v momentě, kdy pěstoun převezme dítě do své péče, je třeba pořídit mu například oblečení, obuv nebo další předměty osobní spotřeby). Příspěvek je možné  poskytnout nejdříve ode dne, kdy pečující osoba převzala dítě do své osobní péče.
Výše dávky pro pěstouny, kteří převzali dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu může činit maximálně 40 tisíc korun v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek. Pokud tedy pěstoun na přechodnou dobu převezme postupně více dětí do péče, na každé z nich dostane tento příspěvek ve výši odpovídající věku daného dítěte. V součtu však maximálně 40 tisíc korun během jednoho roku. ÚP ČR může dávku poskytnout stejné osobě pečující na stejné dítě pouze jednou.
 

 

Výše příspěvku
Výše příspěvku při převzetí dítěte se odvíjí od věku dítěte a činí:

  • do 6 let věku dítěte - 10 800 Kč,

  • od 6 let do 12 let věku dítěte - 12 150 Kč,

  • od 12 let do 18 let věku dítěte - 13 500 Kč.

Žádost
O nároku na dávku rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoby pečující).
Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravniochrana-deti.
 

K žádosti je třeba doložit:

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,

  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doloží se též rodný list,

  • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem

  • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, pokud bylo zahájeno z moci úřední, péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném MPSV,

  • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci, 

  • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD).

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo  prostřednictvím datové schránky. 

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ OSOBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Nárok na dávku má pěstoun, který pečuje minimálně o 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu. Toto vozidlo přitom nesmí nepoužívat pro výdělečnou činnost.
 

Výše příspěvku
Výše příspěvku činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na jeho opravy, maximálně však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi nesmí za posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti přesáhnout 200 000 Kč.
 

Žádost
O nároku na dávku rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoby pečující).
Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ÚP ČR:  www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialnepravni-ochrana-deti.

Kromě výše uvedených dokladů, které se dokládají k žádosti o příspěvek při převzetí dítěte, je třeba k žádosti dále doložit:
• fakturu za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla (pokud toto vozidlo bude teprve zakoupeno, fakturu doložte dodatečně),
• v případě, že žadatel je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl ke dni vzniku nároku na dávku trvalý pobyt nebo bydliště, jeho pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti. 

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 17. 2. 2023