Příspěvek při pěstounské péči

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2022

Leták v pdf ZDE (190.22 kB)

V případě, že dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, je jedním z možných řešení svěření dítěte do pěstounské péče, která má několik forem. Jedním z důležitých aspektů je její hmotné zabezpečení ze strany státu. Proto Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) pěstounům poskytuje hned několik různých dávek.

PŘÍSPĚVEK PŘI PĚSTOUNSKÉ PÉČI

Jedná se o novou opakující se dávku poskytovanou od 1. 1. 2022. Příspěvek při pěstounské péči je dávka náležející při poskytování nezprostředkované pěstounské péče. Tedy tehdy, pokud o dítě osobně pečuje osoba příbuzná nebo blízká. Například prarodiče, tety, strýcové, zletilí sourozenci apod. Týká se i případů, kdy si pěstoun sám dítě vybere, protože se už navzájem znají, a požádá o jeho svěření do své pěstounské péče, třeba v rámci širší rodiny nebo komunity. V těchto případech tedy krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence.

Pěstounská péče končí nejpozději zletilostí dítěte. Může být také zrušena, a to jen rozhodnutím soudu.

Všem osobám, které poskytují nezprostředkovanou pěstounskou péči svěřenému nezletilému dítěti, vznikne od 1. 1. 2022 nárok na dávku pěstounské péče příspěvek při pěstounské péči. O tuto dávku si tyto oprávněné osoby mohou od ledna 2022 požádat prostřednictvím tiskopisu předepsaném MPSV ČR. Těmto osobám zároveň zanikne nárok na odměnu pěstouna ve vazbě na svěřené nezletilé nezaopatřené dítě, kterému poskytují nezprostředkovanou pěstounskou péči k 31. 12. 2021.

Tato dávka nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Jedná se o klasickou sociální dávku. To znamená, že pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn. Musí si tyto odvody zajistit jinak, jako  zaměstnanec, OSVČ apod. Pokud si člověk není jistý, jestli je zdravotně a sociálně pojištěn, může si tuto skutečnost ověřit u jeho doprovázející organizace či příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud dítě žije trvale v ústavním zařízení, například v dětském domově, nebo v osobní péči jiné osoby, která nenahrazuje pěstounskou péči, nárok na příspěvek nevzniká, stejně jako nevzniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek při pěstounské péči podléhá exekuci.

Všechny změny, které ovlivňují trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR nejpozději do 8 dnů.

Výše příspěvku při pěstounské péči

Výše dávky se odvíjí od násobku životního minima jednotlivce v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Výši příspěvku ovlivňuje také to, kdo o svěřené dítě nebo děti pečuje. Stanoví se tedy individuálně. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší.

Od 1. 1. 2022

Příspěvek při pěstounské péči

*životní minimum jednotlivce

1 dítě

1 dítě ve stupni záv. I

2 děti

3 děti

1 dítě ve stupni záv. II až IV

Za každé další dítě

Nezprostředkovaná pěstounská péče Příspěvek při pěstounské péči navázaný na koeficient ŽM* Tety, strýcové, zletilí sourozenci, osoby blízké
(2,3 x ŽM*) za každé dítě

2,3 x ŽM*

2,3 x ŽM*

2,3 x ŽM* x 2

2,3 x ŽM* x 3

5,5 x ŽM*

+ 2,3 x ŽM*

+ 5,5 x ŽM* (ve stupni závislosti II, III a IV)

Nezprostředkovaná pěstounská péče Příspěvek při pěstounské péči navázaný na koeficient ŽM* Prarodiče (1,8 x ŽM*) za každé dítě
(snížení koeficientu s ohledem na subsidiární vyživovací povinnost)

1,8 x ŽM*

1,8 x ŽM*

1,8 x ŽM* x 2

1,8 x ŽM* x 3

5,5 x ŽM*

+ 1,8 x ŽM*

+ 5,5 x ŽM* (ve stupni závislosti II, III a IV)

Žádost
O nároku na dávku rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní  příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoby pečující). 
Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách  ÚP ČR a v elektronické podobě na  webových stránkách MPSV/ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialnepravni-ochrana-deti.
K žádosti je třeba doložit:

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,

  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doloží se též rodný list,

  • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na  přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,

  • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně  pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím  jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise  předepsaném MPSV,

  • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,

  • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),

  • oznámení o vhodnosti (podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona),

  • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost:

    • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

 

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 15. 2. 2023