Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2022

Leták v pdf ZDE (656,34 kB)

Pokud dítě nemá rodiče, nebo ti o něj nejeví zájem, je nejlepším řešením náhradní rodinná péče. Mezi její nejčastěji využívané formy patří pěstounská péče. Jedním z důležitých aspektů je také hmotné zabezpečení ze strany státu. Proto Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR“) poskytuje hned několik různých dávek.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE

Prostřednictvím této opakovaně vyplácené dávky pomáhá stát pěstounům pokrýt výdaje spojené s péčí o dítě. Tedy např. na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních pomůcek. Nárok na dávku má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo poručenství.

U dětí, které jsou svěřeny do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo poručenství zůstává nárok na dávku zachován i po dosažení zletilosti, nejdéle však do 26 let věku, pokud trvale žijí a podílí se na úhradě svých potřeb s bývalým pěstounem nebo poručníkem.

Nárok na tuto dávku mají také děti, o které nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník a soud ho svěřil do osobní péče jiné osobě. Jde tedy o tzv. „svěřenectví“. V tomto případě se výše přiznané dávky sníží o soudem určené výživné stanovené rodičům nebo jiným povinným osobám a případný důchod z důchodového pojištění (invalidní či pozůstalostní důchod). Nárok na dávku má dítě v tomto případě maximálně do 18 let věku.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nemůže ÚP ČR poskytnout tehdy, je-li dítě příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, nebo tehdy, když žije v ústavním zařízení, např. v dětském domově, či o něj osobně pečuje jiná osoba, než které soud dítě svěřil do péče (plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře).

Jestliže dítě pobírá invalidní důchod I. či II. stupně nebo sirotčí důchod, náleží mu příspěvek na úhradu potřeb dítěte, pouze tehdy, pokud důchod nepřevyšuje příspěvek. ÚP ČR pak vyplácí rozdíl mezi příspěvkem a důchodem.

Jakékoli změny ovlivňující trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně oznámit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, a to nejpozději do 8 dnů.

Výše příspěvku

Výše dávky se odvíjí od věku dítěte. Ovlivňuje ji také případné zdravotní postižení svěřeného dítěte a stupeň jeho závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc:

 • 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 • 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 • 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 • 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I Dítě ve stupni závislosti II Dítě ve stupni závislosti III Dítě ve stupni závislosti IV
Do 6 let 6 500 7 750 8 240 8 940
6 - 12 let 7 895 9 500 10 130 10 970
12 - 18 let 9 010 10 900 11 595 12 155
18 - 26 let 9 430 11 315 12 015 12 575

Je-li nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno do péče různých osob pečujících, vyplácí se příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobě pečující, která o dítě pečuje po delší část měsíce. Pokud péče různých osob pečujících, kterým je nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno, trvala stejnou dobu, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozhoduje, které z těchto osob se bude příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácet.

Žádost

O nároku na dávku rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoby pečující).

Tiskopis žádosti je k dispozici na pobočkách ÚP ČR a v elektronické podobě na webových stránkách MPSV/ ÚP ČR: www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravniochrana- deti.

K žádosti je třeba doložit:

 • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,

 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doloží se též rodný list,

 • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,

 • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném MPSV,

 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,

 • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),

 • oznámení o vhodnosti (podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona),

 • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost:

  • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,

 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud se uplatňuje nárok na slevu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u ÚP ČR,

 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, pokud je osoba v evidenci vedena,

 • rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí o invalidním důchodu nebo pozůstalostním důchodu, zpravidla sirotčím),

 • potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení od zahraniční instituce v případě zaměstnání v jiné členské zemi EU.

Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

PĚSTOUNI A TRH PRÁCE

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 21. 3. 2023