Projekty v realizaci

V této záložce získáte přehled o právě realizovaných projektech evropského sociálního fondu na území Libereckého kraje.

Projekty přímého přidělení s dopadem na oblast celého území ČR („Národní individuální projekty“ – NIP)

Projekty přímého přidělení se soustředí na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce. Tyto projekty mají dopad na oblast celého území ČR.

Seznam projektů OP Z:

Kraj

Název projektu

Stav

Oblast podpory

Č. výzvy

Registrační číslo projektu

Cílová skupina projektu

Rozpočet projektu

Začátek projektu

Konec projektu

Liberecký

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

V realizaci

1.3 Adaptabilita pracovní síly

021

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

 

1.12.2015

31.12.2022

Liberecký

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

 

V realizaci

1.1. Přístup k zaměstnání

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247

Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání

 

1.1.2019

31.12.2022

Liberecký

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

V realizaci

1.4 Modernizace institucí trhu práce

 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

 

1.6.2017

31.1.2023

Liberecký

Evropské služby zaměstnanosti ČR II. (EURES ČR II.))

V realizaci

03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a

soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně

prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší

spolupráce

03_15_011

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

a

Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

 

1.2.2016

31.12.2022

Liberecký

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

V realizaci

1.1 Přístup k zaměstnání

121

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Uchazeči o zaměstnání

Zájemci o zaměstnání

 

1. 1. 2016

30. 6. 2023

Liberecký

Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)

V realizaci

1.4 Modernizace institucí trhu práce

011

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci

 

1. 2. 2016

30. 6. 2023

Liberecký

Podpora Informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR

V realizaci

 

011

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci

 

1. 1. 2017

31.12.2022

Projekty přímého přidělení s dopadem pouze na region Libereckého kraje („Regionální individuální projekty“ – RIP)

Tyto projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují okruh cílových skupin osob.

Seznam projektů OP Z - Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci:

Název projektu

Stav

Místo realizace (celý kraj/výčet okresů)

Oblast podpory

Č. výzvy

Registrační číslo projektu

Cílová skupina projektu

Rozpočet projektu

Začátek projektu

Konec projektu

Záruky pro mladé v Libereckém kraji

Ukončen

Liberecký kraj

1.1 Přístup k zaměstnání

004

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na Úřadu práce ČR – kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Liberci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání.

74 623 264 Kč

1. 12. 2015

31. 5. 2023

Zpět do práce v Libereckém kraji

V realizaci

Liberecký kraj

1.1 Přístup k zaměstnání

010

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045

Uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR – kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Liberci, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce déle než 5 měsíců s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech, bez ohledu na věk či vzdělání.

44 800 000 Kč

1. 1. 2016

30.4. 2023

Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji

V realizaci

Liberecký kraj

1.1 Přístup k zaměstnání

010

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048

Uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR – kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Liberci vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku.

36 300 000 Kč

1. 9. 2016

30. 4. 2023

Grantové projekty

Grantové projekty jsou zaměřeny především na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin.

V současné době neprobíhá realizace žádného grantového projektu v Libereckém kraji, na jehož realizaci by se podílel Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci.

Poslední aktualizace: 7. 8. 2023