Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

logo

Název projektu:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

Doba realizace:

1. 1. 2016 – 31. 8. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) se zabývá především problematikou neodpovídající kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR potřebám trhu práce. Cílem projektu je zabezpečit, aby kvalifikace zájemců o zaměstnání a uchazečů o zaměstnání co nejvíce odpovídala současným potřebám zaměstnavatelů. Projekt se zabývá především zvýšením šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR na uplatnění se na trhu práce - nalezením nového zaměstnání či změnu zaměstnání tím, že jim bude poskytnuto doplnění kvalifikačních či osobnostních předpokladů, jež jsou požadovány zaměstnavateli či případně jsou nutné k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Poradenské činnosti jsou zaměřeny na ty, kteří mají obtíže v orientaci na trhu práce či hledají odpovědi na otázky týkající se jejich pracovního potenciálu. V rámci těchto aktivit budou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci. Rekvalifikace jsou směrovány především pro ty uchazeče, jejichž kvalifikace neodpovídá současným trendům na trhu práce. V evidenci ÚP ČR je stále velké množství nezaměstnaných osob s kvalifikací, a to především osob s výučním listem, po nichž v tuto chvíli není poptávka. Projekt se tak snaží vyřešit problematiku mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce tím, že jsou realizovány právě takové rekvalifikační kurzy, po kterých je na trhu práce poptávka.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen jak uchazečům, tak i zájemcům o zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Uchazeč o zaměstnání

O zařazení do projektu může požádat jakýkoli klient evidovaný na ÚP ČR. Primární zaměření této skupiny však bude směřovat na uchazeče o zaměstnání spadající do skupiny § 33 zákona o zaměstnanosti, kterým je věnována zvýšená péče, osoby se sluchovým postižením, osoby sociálně vyloučené, osoby nízko-kvalifikované či osoby s kvalifikací, která v současné době neodpovídá požadavkům na trhu práce.

Zájemce o zaměstnání

Jedná se o fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádají Úřad práce ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, které provede ÚP ČR na základě jejich písemné žádosti.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

Poradenské činnosti

V rámci poradenských činností budou realizovány zejména poradenské programy různého zaměření (na techniky vyhledávání zaměstnání, orientaci na trhu práce…), pracovní a bilanční diagnostika (vytvoření osobnostního profilu a zhodnocení možností dalšího směřování uchazeče na trhu práce), Job cluby (nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, komunikační dovednosti, sebeprezentace), Motivačně-aktivizační kurzy (motivace dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnějšímu zapojení ke hledání zaměstnání či speciální psychologické poradenství). Součástí dalších poradenských aktivit mohou být také specializované oblasti poradenství, jako jsou protidluhové poradenství, poradenství v oblasti finanční gramotnosti, pracovně-právní poradenství a další formy vyhledávání zaměstnání (coaching, sebeprezentace, komunikace).

Na základě výstupů z poradenských činností může být účastníkovi doporučena účast na dalších motivačních kurzech případně absolvování rekvalifikačního kurzu.

Zvládnout integraci a adaptaci na trh práce ČR pomáhají UoZ a ZoZ také interní poradci ÚP ČR. Pro zajištění porozumění jednotlivým poradenským technikám a metodám jsou součástí realizace poradenství pracovníci znalí zejména ukrajinského jazyka. Pracovník může být přítomen všech interních poradenských aktivit a bude zajišťovat, aby došlo k jednoznačnému pochopení probíraných témat.

Rekvalifikace

Rekvalifikace povedou u uchazečů a zájemců o zaměstnání ke zvýšení, rozšíření, případně změn stávající kvalifikace za účelem co nejrychlejšího návratu na trh práce či udržení se na trhu práce. Uchazeči a zájemci o zaměstnání budou moci využít nejen rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce, ale též rekvalifikace zvolené, kdy si sami vyberou pro sebe vhodnou rekvalifikaci. V rámci rekvalifikací úspěšní absolventi získají klíčové dovednosti potřebné pro výkon pracovní pozice, na kterou je rekvalifikace zaměřena.

Doprovodná opatření

V rámci projektu se počítá s doprovodnými opatřeními, která by měla být podpůrnou aktivitou účastníků projektu. Mezi podpůrné aktivity účastníků projektu spadá:

  • požadavek úhrady cestovného, stravného a ubytování během účasti na těchto aktivitách, které bude hrazeno v souladu s podmínkami daných zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
  • úhrada vyšetření (lékařských prohlídek) nutných pro výkon některých rekvalifikací nebo povolání, na které je klient rekvalifikován v rámci rekvalifikací zabezpečovaných úřadem práce,
  • příspěvek na hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny po dobu projektových aktivit, kterých se účastník prokazatelně účastnil.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II navazuje na dříve realizovaný projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Po ukončení projektu budou aktivity a vytvořené produkty financovány z prostředků státního rozpočtu.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR, Oddělení zprostředkování a poradenství. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci Krajské pobočky - Kontakty na zaměstnance.

Dokumenty ke stažení:

Poslední aktualizace: 23. 3. 2023