Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)

logo

Název projektu:

Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 06. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) reaguje na fakt, že stále více osob má zájem o pracovní mobilitu v rámci EU/EHP a Švýcarska. Navyšuje se množství dotazů na možnosti uplatnění na evropském pracovním trhu a počet klientů sítě EURES (především nezaměstnaných, studentů a absolventů). Zvyšuje se také zájem českých i zahraničních zaměstnavatelů o evropské mobilní pracovníky a spolupráci se sítí EURES. Zvyšující se počet klientů a dotazů vychází ze statistik o počtu kontaktů s klienty a počtu přístupů klientů na národním portálu EURES. Problematika, kterou se zabývá projekt EURES ČR II narůstá na stále větším významu na evropském pracovním trhu.

Hlavním cílem sítě EURES je podpora mezinárodní pracovní mobility za účelem zvýšení zaměstnanosti ve státech EU/EHP a Švýcarsku, dále rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti zaměstnanosti. Díky projektu bude dále dosaženo také zlepšení výměny informací mezi mezinárodními sítěmi EURES. Služby EURES zajistí komplexní odborné informace o evropském pracovním trhu, povinnostech a právech migrujících pracovníků, náborech, zprostředkování zaměstnání a poradenství o práci, životních a pracovních podmínkách v zemích EU/EHP a Švýcarsku. EURES ČR bude v dalších letech ve spolupráci s partnery podporovat umísťování pracovníků na nadnárodní i příhraniční úrovni prostřednictvím distribuce volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, jakož i účastí v cílených činnostech (projektech a programech) v rámci pracovní mobility na evropské úrovni. Projekt EURES ČR II bude vhodnými nástroji dále rozvíjet odbornost jak EURES poradců, tak dalších pracovníků Úřadu práce ČR v oblasti podpory evropské pracovní mobility. Nastavenou spoluprací s dalšími cílovými skupinami, mezi které patří pracovníci Úřadu práce ČR a partnerské organizace, bude projekt přispívat k vzájemné informovanosti o nastavených povinnostech a v omezení dublovaných činností a k jejich celkové provázanosti. Svou činností se pracovníci projektu budou podílet na snižování přirozené míry nezaměstnanosti. Aktivity projektu EURES ČR II budou svou činností zacílené na aktuální informování o nabídce a poptávce na trhu práce v EU/EHP a Švýcarsku, podporu pracovní mobility a snižování nedokonalostí na trhu práce.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Řízení a realizace projektu.
  2. Podpora implementace sítě EURES v ČR a rozvoj služeb EURES, začlenění služeb do veřejných služeb zaměstnanosti.
  3. Vzdělávání a odborný rozvoj realizačního týmu EURES ČR a pracovníků ÚP ČR na centrální a regionální úrovni.
  4. Publicita aktivit služeb EURES.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

  • Efektivní poskytování komplexních informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb EURES všem aktérům na trhu práce.
  • Usnadnění pracovní mobility přeshraničních pracovníků.
  • Rozšíření a zkvalitnění individuálního přístupu poradců EURES ke klientovi (např. uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, zaměstnavatel, partnerské instituce).
  • Nárůst počtu umístěných osob na evropském pracovním trhu.
  • Nárůst počtu osob informovaných o službách EURES a možnostech pracovní mobility.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu je Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) a jeho zaměstnanci. Pracovníci ÚP ČR jsou přímým realizátorem projektu. Všichni tito pracovníci, a to jak na centrální úrovni, tak napříč všemi regiony ČR budou spolupracovat na rozšíření, modernizaci a zkvalitnění komplexu poskytovaných služeb EURES v ČR v souvislosti s reformou evropské sítě EURES a doporučením Evropské komise. Podpora bude směřována na zaměstnanost v EU/EHP, Švýcarsku a mezinárodní evropskou pracovní mobilitu. Výše zmíněné povede k efektivnímu a odbornému poskytování poradenských a informačních služeb EURES v rámci EU. Cílovou skupinou projektu jsou také relevantní aktéři na trhu práce jakožto zaměstnavatelé, sociální partneři, poskytovatelé vzdělávání a nestátní neziskové organizace, kteří realizací projektu získají kompletní servis a služby tzv. „šité na míru“, odborné informace, specifické poradenství a informace o evropském trhu práce. Zároveň bude tým EURES ČR poskytovat kvalitní služby občanům ČR, kteří již v zahraničí pracují nebo se vracejí zpět do ČR. Přímá podpora bude zacílena také na evropské zaměstnavatele a sociální partnery v rámci akcí EURES v ČR, zejména pronájem stánků s IT vybavením, catering.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR II navazuje na dříve realizovaný projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Po ukončení projektu budou aktivity a vytvořené produkty financovány z prostředků státního rozpočtu.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.
Informace o EURES naleznete také na webových stránkách http://portal.mpsv.cz/eures

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023