Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)

logo

Název projektu:

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)

Doba realizace:

1. 1. 2017 – 30. 11. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 funkčních, vybavených informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (dále IPS), a to personálním, edukačním, prezentačním a diagnostickým zázemím. Jedná se o 77 IPS na Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (okresní úroveň) a 13 IPS na Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (nižší úroveň), kde z hlediska dostupnosti služeb klientům IPS budou další IPS zřízena.
Cílem je, aby IPS byla základní výkonná jednotka poskytující služby erudované, individuální i skupinové, efektivní a šité na míru, které jsou dostupné všem (vzdálené lokality, vyloučeným či ohroženým skupinám na trhu práce, celoživotního kariérového poradenství, služby psychologa a byla aktivní v práci s klienty stran rekvalifikací a vzdělávání).
Dalším cílem projektu v oblasti poskytování kvalitních služeb kariérového poradenství je standardizace vybavení a činnosti pracovišť.

Specifické cíle projektu:

 • inovovat a rozšířit technické vybavení IPS (prezentační, edukační a ICT technika) na standardizované úrovni,
 • personálně zajistit činnosti IPS,
 • aktualizovat metodiky a informační materiály v oblasti kariérového poradenství,
 • zvýšit profesionální úroveň poradců IPS.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Posílení personální kapacity IPS.
 2. Materiální a technické vybavení.
 3. Didaktická podpora.
 4. Publicita projektu, propagace činnosti IPS směrem k uživatelům jejich služeb.
 5. Sebeevaluace.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Inovovaná a dobudovaná síť IPS bude aktivně působit jako nástroj prevence nezaměstnanosti ve své spádové oblasti a splňovat následující zásady poskytování informačních a poradenských služeb:

 1. dostupnost (geografické umístění, bezbariérový přístup, uživatelsky snadný přístup k informacím, přístup pro všechny, informace a poradenství zdarma všem),
 2. aktivní přístup - přechod od poptávkového přístupu k nabídkovému, osvěta a propagace, upoutávky, plakáty, letáky, distribuce jasných informací, provádění průběžných průzkumů potřeb potenciálních klientů,
 3. individualizace - respektování potřeb a zájmů konkrétních uživatelů, poradenství "šité na míru",
 4. celoživotní poradenství - usnadňování rozhodování při běžných i svízelných situacích týkajících se vzdělávání a profesního zaměření všem věkovým kategoriím,
 5. nestrannost a transparentnost - rovný přístup pro všechny klienty i ke všem klientům, odstraňování sociální exkluze ze systémů vzdělávání a zaměstnávání, poskytování nezávislých a kvalitních informací,
 6. dodržování etického kodexu poradenské práce. Informace budou dostupné všem klientům, kterými jsou uchazeči, zájemci o zaměstnání, žáci základních škol a jejich rodiče, mladiství, kteří předčasně ukončili vzdělávání nebo jej chtějí změnit, žáci středních škol, veřejnost (ostatní dospělí zájemci o studium, pedagogičtí pracovníci, zaměstnavatelé, poradny). Přístup k informacím je zaručen prostřednictvím on-line připojení na zdroje informací a také prostřednictvím odborné pomoci kariérového poradce. IPS bude prostřednictvím projektu vybavena dostatečnými zdroji informací i technikou.

Pro koho je projekt určen?

 1. Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci:
  Pracovníci Úřad práce ČR, resp. pracovníci útvarů poradenství, kteří jsou zapojeni do všech relevantních fází projektu, a to jak na centrální úrovni, tak i na regionální a místní úrovni. Aktivně se podílejí na realizaci aktivit projektu s cílem inovovat poskytované služby v oblasti kariérového poradenství formou zajištění kvalitního zázemí (materiálně technické vybavení, vzdělávání, didaktická podpora, propagace služeb IPS, prohlubování spolupráce s místními aktéry v oblasti kariérového poradenství).
 2. Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci:
  Cílová skupina je tvořena především školami, územně samosprávnými celky, ale i zaměstnavateli, a dalšími subjekty, jako jsou vzdělávací instituce a neziskové organizace. Úzká a aktivní spolupráce Úřadu práce ČR, resp. IPS při poskytování relevantních informací o trhu práce ve vazbě na poradenství pro volbu povolání s regionálními aktéry na trhu práce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání s sebou nese i dopad na tyto instituce, které budou podpořeny získáním relevantních informací o budoucích potřebách trhu práce. IPS je součásti systému, jehož funkce předpokládá úzkou spolupráci se všemi subjekty, které se nějak na volbě povolání podílejí.
  Podmínkou účinnosti služeb IPS je spolupráce mezi Úřadu práce ČR a institucemi:
  1. základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy a vysokoškolská poradenská střediska,
  2. základní školy praktické a speciální,
  3. školská poradenská zařízení: pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC),
  4. krajské a městské úřady: školské útvary,
  5. centra volnočasových aktivit pro mládež a další neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží,
  6. nízkoprahová centra pro děti a mládež,
  7. zdravotnická zařízení: psychologie, psychiatrie, ergodiagnostika,
  8. místní pobočky Hospodářské komory,
  9. zaměstnavatelé a profesní komory,
  10. externí poskytovatelé poradenských služeb.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Efektivní služby zaměstnanosti - EFES.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Evaluace projektu PIPS

Ke stažení  zde (2,53 MB)

Poslední aktualizace: 27. 2. 2024