Ukončené regionální individuální projekty

V programovém období 2014 – 2020 byl Úřad práce České republiky realizátorem Regionálních individuálních projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V Plzeňském kraji projekty realizovalo v rámci Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni Oddělení projektů EU za pomoci Kontaktních pracovišť ÚP ČR v Plzeňském kraji.

Projekty byly realizovány na základě Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Ten vymezoval pro období 2014-2020 čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývaly problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Pátá prioritní osa byla technická pomoc.

V programovém období 2007-2013 byl Úřad práce České republiky realizátorem tzv. Regionálních individuálních projektů, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Plzni tyto projekty pro oblast Plzeňského kraje vytvářelo a realizovalo oddělení projektů EU. Projekty byly zaměřeny buď na zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability podniků nebo na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vymezoval priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013 a byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Informace o projektech implementovaných tehdejším Úřadem práce v Plzni v programovém období 2004 - 2006 jsou zde.

Důležité internetové odkazy:

Poslední aktualizace: 3. 10. 2023