Začni znovu (v Plzeňském kraji)

projektový manažer: Ing. Vladimír Nový

finanční manažerka: Ing. Hana Miksová

Stručný popis obsahu projektu

Hlavním cílem projektu je účinně snižovat tempo růstu nezaměstnanosti cílové skupiny spojené s globální ekonomickou krizí, předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a jejím sociálním dopadům. Klienti si v projektu si doplňují znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce, a to formou motivačních školení, široké škály obecných (IT) i profesních rekvalifikačních kurzů. Klientům jsou poskytovány též individuální poradenské služby, včetně zprostředkování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli.

Komplexní přístup zahrnuje i poskytování řady doprovodných opatření, jež mají za úkol eliminovat případné překážky v zapojení klienta (jedná se např. o cestovné, stravné, hlídání dětí, lékařská potvrzení, ochranné pomůcky,…). Aktivity jsou pružně přizpůsobovány potřebám klientů a aktuální situaci na regionálním trhu práce a jsou zajišťovány převážně dodavatelsky. Přidaná hodnota projektu a zvýšení efektivnosti využití nástrojů APZ jsou zajištěny zejména komplexní kombinací aktivit a individuálním přístupem ke klientům.

Projekt má také pomoci předcházet dlouhodobé evidenci nízkokvalifikovaných uchazečů o zaměstnání na ÚP a zamezit tak negativním sociálním dopadům na klienty, jejich rodiny, i na státní rozpočet. Jedním z cílů projektu je také další hledání a aplikace inovativního komplexního využití klasických nástrojů APZ pro práci s nízkokvalifikovanými uchazeči o zaměstnání.

Cílová skupina

Nízkokvalifikované osoby z evidence ÚP (zejména uchazeči o zaměstnání; v odůvodněných případech - kde nehrozí kolize s poskytnutím veřejné podpory zaměstnavateli - i zájemci o zaměstnání). Tzn. osoby s max. dosaženým základním vzděláním, či s trvale ztracenou nebo na současném trhu práce již dále nevyužitelnou kvalifikací.

Počet klientů: 417 osob

Trvání projektu: 1.7.2009- 30.6.2012

Realizace aktivit: březen 2010 - březen 2012

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 2 - 5 měsíců, podle typu rekvalifikačního kurzu

Počet turnusů:

Rozpočet projektu: (celková částka) 19 030 000,- Kč

Aktivity:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání – zahrnuje vypracování individuálního plánu (IP) účastníka, poskytování individuálního poradenství, zprostředkování zaměstnání (formou burz se zaměstnavateli, pomocí databáze pracovních příležitostí vedené dodavatelem, přímým kontaktem se zaměstnavateli hledajícími pracovní sílu, vysíláním na pracovní pohovory), nabídku osobního asistenta pro řešení konkrétních situací či potřeb klienta, poskytnutí pracovní diagnostiky. ÚP obdrží IP každého klienta a jako výstup zprávu dodavatele o práci s klientem, o plnění IP, o dosažených pokrocích a doporučení pro další práci s klientem.

Motivační program – jedná se o blok školicích, informačních a motivačních aktivit.

  • 1.Kurz základních znalostí trhu práce - v trvání 2 dnů
  • 2.Kurz komunikace - (metody verbální i nonverbální komunikace, prezentační dovednosti, zvládání krizových situací a emocí, nácvik pracovního pohovoru, techniky psaní motivačního dopisu a životopisu, projev a dojem navenek) v trvání 6 dnů.

Rekvalifikační kurzy – kurzy určené pro doplnění, obnovení a v nutných případech pro změnu kvalifikace klientů. Bude se jednat o kurzy Obsluhy osobního počítače pro zlepšení počítačové gramotnosti a ovládání informačních technologií, v členění v závislosti na stupni pokročilosti. Dále se bude jednat o řadu profesně zaměřených rekvalifikačních kurzů, např. svařování, řidič VZV, kuchařské práce, pracovník v sociálních službách, pedikůra, atp.

SÚPM - projekt počítá v rozpočtu i s možností umístění klientů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená.

Projekt byl již úspěšně ukončen.