Rodina není handicap (v Plzeňském kraji)

projektová manažerka: Bc. Lenka Šmídová

finanční manažerka: Ing.Alice Nováková

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt Rodina není handicap představuje soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatnění vůči cílové skupině projektu bude snižovat nezaměstnanost a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílové skupině je především poskytována pomoc v udržení a obnovení profesní orientace nebo v získání nových dovedností a posílení jejich profesního sebevědomí. Realizace probíhá na celém území Plzeňského kraje, na místech, která jsou co nejlépe dopravně dostupná klientům.

Aktivitami projektu jsou např. motivační, poradenské a zprostředkovatelské služby, celá řada rekvalifikačních kurzů od základů obsluhy osobního počítače po specifické kurzy profesních dovedností a pracovní praxe.

Doprovodná opatření ve formě příspěvků přímé podpory slouží k odstranění bariér spojených s účastí klientů v projektu. Jedná se např. o proplácení jízdného, příspěvků na hlídání dětí, na stravování, na zdravotní potvrzení, ochranné pomůcky apod.

Cílová skupina

osoby pečující o dítě do 15 let věku evidované na úřadech práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání (zejména z řad osob na mateřské nebo rodičovské dovolené)

Počet klientů: 330 osob

Trvání projektu: červen 2009 – květen 2012

Realizace aktivit:

  • březen 2010 – únor 2012 pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever
  • květen 2010 – říjen 2011 pro okresy Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov

Počet turnusů:

  • 4 turnusy pro okresy Plzeň- město, Plzeň-jih, Plzeň-sever
  • 2 turnusy pro okresy Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 4 - 6 měsíců

Rozpočet projektu: (celk. částka): 20 756 673 Kč (vč. DPH)

Aktivity:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání – zahrnuje vypracování individuálního plánu (IP) účastníka, poskytování individuálního poradenství, zprostředkování zaměstnání (formou burz se zaměstnavateli, pomocí databáze pracovních příležitostí vedené dodavatelem, přímým kontaktem se zaměstnavateli hledajícími pracovní sílu, vysíláním na pracovní pohovory), nabídku osobního asistenta pro řešení konkrétních situací či potřeb klienta. ÚP obdrží IP každého klienta a jako výstup zprávu dodavatele o práci s klientem, o plnění IP, o dosažených pokrocích a doporučení pro další práci s klientem.

Motivační program – jedná se o blok školících, informačních a motivačních aktivit. Bude se skládat z Kurzu základních znalostí trhu práce (informační část o trhu práce, předpisech BOZP, činnosti ÚP a agentur práce, možnostech Portálu MPSV, pracovněprávních předpisech apod.) v trvání 1 den a z Kurzu komunikace (metody verbální i nonverbální komunikace, prezentační dovednosti, zvládání krizových situací a emocí, nácvik pracovního pohovoru, techniky psaní motivačního dopisu a životopisu, projev a dojem navenek) v trvání 7 dnů.

Rekvalifikační kurzy – kurzy určené pro doplnění, obnovení a v nutných případech pro změnu kvalifikace klientů. Bude se jednat o kurzy Obsluhy osobního počítače pro zlepšení počítačové gramotnosti a ovládání informačních technologií, v členění v závislosti na stupni pokročilosti, včetně možnosti absolvovat kurzy ECDL (trvání min. 90 hodin). Dále se bude jednat o řadu profesně zaměřených rekvalifikačních kurzů, od manuálně zaměřených přes administrativní typy po specializace ve znalostech IT a další. Při účasti na rekvalifikačním kurzu klienti mohou získat finanční podporu při rekvalifikaci.

Pracovní praxez projektu bylo proplaceno cca 20 pracovních praxí v trvání 12 měsíců pro klienty. Praxe bude realizována u subjektů veřejné správy (např. krajské, městské, obecní úřady, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení) formou dočasného přidělení klienta konkrétnímu subjektu veřejné správy prostřednictvím agentury práce.

Projekt byl již úspěšně ukončen.