S pomocí za prací (v Plzeňském kraji)

projektová manažerka: Bc. Lenka Šmídová

finanční manažerka: Ing. Alice Nováková

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt byl zaměřen na snižování nezaměstnanosti a předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti. S ohledem na cílovou skupinu bylo mottem projektu dát klientům předpoklady pro rychlé a úspěšné uchycení na trhu práce.

Pro pomoc se zajištěním chodu projektu na místě byl určen terénní pracovník nakoupený v rámci projektu formou dočasného přidělení. Projekt byl realizován na území Plzeňského kraje, s většinou aktivit probíhajících v jednotlivých okresech v místech co nejblíže a nejlépe dopravně přístupných klientům.

Cílová skupina

uchazeči o zaměstnání s délkou evidence na ÚP do 12 měsíců, zájemci o zaměstnání

Počet klientů: 700 osob

Trvání projektu: 1.2.2009 – 31.1.2012

Realizace aktivit: květen/červen 2009 – červenec 2011

Počet turnusů: 6

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 – 4 měsíce (při delším rekval. kurzu i déle)

Rozpočet projektu: (celk. částka): 29 878 406,- Kč (vč. DPH)

Projektem prošlo 700 klientů, kteří plně využili jeho služeb. Realizován byl po turnusech na celém území Plzeňského kraje a kontaktní kanceláře byly soustředěny do větších okresů (Domažlice, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Sušice a Tachov). Služby, které projekt nabízel, byly komplexního charakteru, s důrazem na aktivní zapojení a na individuální přístup vůči potřebám klientů. Jednalo se o aktivity motivačního a poradenského charakteru, včetně speciální diagnostiky, dále o vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů. Motivační program úspěšně absolvovalo 628 osob, z toho 156 mužů a 472 žen.

Motivační program zahrnoval zejména dva kurzy – Kurz základních znalostí trhu práce (trvání 14 hodin, zahrnuje BOZP, pracovněprávní předpisy, informace o trhu práce, službách ÚP, environmentální osvěta apod.) a Kurz komunikace (36 hodin, zahrnuje nácvik komunikačních dovedností, psaní životopisu, zvládání stresu a emocí, pohovory u zaměstnavatelů, osobnostní typologie apod.). Po absolvování obou typů kurzu obdrželi klienti osvědčení o absolvování motivačního programu. Vedle dvou základních kurzů byly součástí Motivačního programu také klubová setkání klientů (méně formální posezení za účelem výměny zkušeností a informací, za účasti poradců, možných zástupců odborné veřejnosti, bývalých klientů apod.) konaná pravidelně jednou za 2 týdny, image poradna (za účasti vizážisty a dalších odborníků) nebo setkání s psychologem byly realizovány dle Metodiky dodavatele 1 × za turnus. Aktivita byla klienty přijímána kladně a hodnocena pozitivně.

Bezprostředně po Motivačním programu byli klienti zařazeni do rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače, a to dle úrovně znalostí. Kurzy IT byly realizovány pro začátečníky, pokročilé a více zdatnější klienti absolvují kurz Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL Start) Úspěšně absolvovalo IT kurzy 558 osob, z toho 134 mužů a 424 žen.

Další možností rozvoje byla volba profesní rekvalifikace. Největší zájem byl o kurzy administrativního charakteru – Administrativní pracovník, Asistent/ka vedoucího pracovníka, Účetnictví nebo Personalistika a o kurzy zaměřené na oblast sociálních služeb. Dalšími kurzy s poměrně vysokou účastí byly kurzy Svařování, Obsluha elektrovozíku a motovozíku a Logistik. Profesní rekvalifikace úspěšně absolvovalo 394 osob, z toho 94 mužů a 300 žen.

V neposlední řadě projekt nabízel řadu činností souvisejících se zprostředkováním vhodného zaměstnání. Pro klienty, ale zároveň i pro zaměstnavatele, byly zabezpečovány činnosti jako vedení databáze volných míst a volných pracovních sil, úzký kontakt mezi nabídkou a poptávkou např. prostřednictvím burz práce, zprostředkování kontaktů pro účely pohovorů na volná pracovní místa. Zaměstnavatelům byla dále nabízena finanční podpora až v souhrnné výši 130 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů při vytvoření nového pracovního místa a jeho obsazení klientem projektu. V rámci projektu je mzdovým příspěvkem podpořeno celkem 25 vytvořených pracovních míst. Část těchto míst zůstává obsazena i po vyčerpání finanční podpory.

Projekt počítal s řadou doprovodných opatření, jejichž cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat možné bariéry pro účast klientů na aktivitách projektu. Příspěvky přímé podpory byly poskytovány zejména ve formě proplácení jízdních výdajů, poskytování příspěvků na stravné, na hlídání dětí a závislých osob, na lékařské prohlídky ohledně zdravotní nebo psychické způsobilosti pro účast v rekvalifikačních kurzech, na další výdaje nezbytné pro účast na aktivitách (zejména rekvalifikačních kurzech) nebo pro nástup do zaměstnání.

Počty osob, které se v průběhu projektu nebo krátce po ukončení zaměstnaly

  DO KT PJ PM PS RO SU TC Celkem
počet účastníků v projektu 71 78 58 211 75 64 61 82 700
z toho nástoupilo do zaměstnání 37 34 22 73 25 23 29 37 280

Zdroj dat – podepsané a doložené smlouvy o účasti v projektu.

Čím je možno měřit úspěšnost projektu? Nejsou to jen čísla a statistiky, které je potřeba naplnit. Je to zájem klientů, který převyšuje kapacitní možnosti projektu. Jsou to nové poznatky a dovednosti, které klienti získávají. Je to 280 klientů, kteří díky podpoře projektu získali zaměstnání (což vzhledem k situaci na trhu práce není málo). Jsou to drobná poděkování či pochvaly od klientů. A v neposlední řadě také mezi klienty nově navázaná přátelství, motivace do života a chuť do hledání a získání nové práce.

Reportáž ze závěrečné konference projektu můžete shlédnout v 17. minutě a 5. vteřině tohoto pořadu ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/211411000140915-udalosti-v-regionech/