Záruky pro mladé v ... kraji

logo

Název projektu:

Záruky pro mladé v … kraji

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 31. 05. 2023

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problémy související s nezaměstnaností osob mladších 30 let (tj. do 29 let včetně). Tato cílová skupina postrádá, případně má pouze minimální pracovní zkušenosti a jejich umístění na trhu práce je tak složitější. Významným problémem uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny je skutečnost, že se mnohdy nedokáží správně orientovat na trhu práce a ještě nemají ucelenou představu o svém budoucím povolání. Nejsou dostatečně připraveni na výběrová řízení a schází jim reálné představy o své budoucí práci. Často postrádají nezbytné znalosti v oblasti pracovně-právní legislativy. Jsou též velmi ohroženou skupinou ve vztahu k finančním trhům a nevýhodným nabídkám z důvodu jejich nízké finanční gramotnosti. Cílem projektů je kombinací různých nástrojů a aktivit (např. Poradenské činnosti, Rekvalifikace, Práce na zkoušku a Odborná praxe) dodat účastníkům projektu bez pracovních zkušeností znalosti, aby byli schopni se v co nejkratším čase zapojit do pracovního procesu a získanou práci si udržet.

Pro koho je projekt určen?

Mladé lidi mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě.

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání (UoZ), v některých případech jsou cílovou skupinou také zájemci o zaměstnání (ZoZ).

Projekt je určen především pro UoZ bez nebo s minimální dosavadní pracovní zkušeností, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby, včetně osob vracejících se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Cílová skupina není omezena dosaženým stupněm vzdělání.

Jaké jsou formy podpory?

UoZ mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu (může se lišit dle jednotlivých krajů).

Výběr a vstup UoZ do projektu

Předvýběr z řad evidovaných UoZ splňujících podmínky vymezené cílové skupiny do projektu. Výběr bude proveden transparentním a nediskriminačním způsobem a při dodržení rovného zacházení s muži a ženami.

Poradenské aktivity (individuální poradenství, skupinové poradenství, poradenské programy)

UoZ budou nabídnuty klíčové aktivity dle jeho individuálních potřeb, jež mu umožní či usnadní vstup na trh práce.Navazující aktivitou na individuální poradenství je nabídka skupinového poradenství (např. Job club, motivační kurz). Účelem této aktivity je zaujmout UoZ a ujistit je o efektivnosti jejich zapojení a pomoci jim řešit jejich aktuální tíživou situaci.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace se zaměří zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce, a to s cílem pomoci UoZ připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Krátkodobé zaměstnání - Práce na zkoušku

Tento nástroj APZ může předcházet nástupu do zaměstnání, cílem je UoZ umožnit získat následné dlouhodobé zaměstnání. Práce na zkoušku umožní UoZ vyzkoušet si budoucí zaměstnání, smyslem této aktivity je snížení nejistoty na straně zaměstnavatele i UoZ.

Odborná praxe (Mentor)

Úřad práce ČR může poskytnout příspěvek na mzdové náklady formou příspěvku na Odborné praxe - společensky účelná pracovní místa vyhrazená. V souvislosti s realizací Odborné praxe může Úřad práce ČR také zaměstnavateli uhradit mzdové náklady na mzdu nebo plat mentora, který je zaměstnancem zaměstnavatele a provádí na pracovišti zaškolení a zapracování účastníka Odborné praxe.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem této aktivity bude zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit její šanci na získání udržitelného zaměstnání.

Stáže do zahraničí

Prostřednictvím této aktivity mají možnost účastníci projektu zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Součástí tohoto zprostředkování může být i jazyková příprava a příspěvek na cestovné a ubytování.

Doprovodná opatření

V rámci realizace poradenských aktivit mohou UoZ využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt navazuje na úspěšné regionální projekty „Odborné praxe pro mladé do 30 let v … kraji“. Uvedené projekty byly spolufinancovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR. Bližší informace, včetně kontaktů, získáte také na těchto webových odkazech:

Název projektu
Záruky pro mladé v Libereckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002
Záruky po mladé v Královéhradeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003
Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000004
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005
Záruky pro mladé v Plzeňském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000006
Záruky pro mladé v Jihočeském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007
Záruky pro mladé v Olomouckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000008
Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000009
Záruky pro mladé na Vysočině
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010
Záruky pro mladé ve Zlínském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011
Záruky pro mladé v Pardubickém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012
Záruky pro mladé v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010556
Záruky pro mladé v Karlovarském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010563

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023