Záruky pro mladé v Libereckém kraji

Logo OPZ
Název projektu: Záruky pro mladé v Libereckém kraji (ZpM v LK)
Doba realizace: 1. 12. 2015 - 31. 5. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt Záruky pro mladé v Libereckém kraji je určen osobám mladším 29 let (tj. do 29 let vč.), které nemohou dostatečně konkurovat na trhu práce ostatním uchazečům o zaměstnání (dále jen UoZ) z důvodu chybějící praxe a zkušeností. Za pomocí cílených nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zejména Odborné praxe a Krátkodobé pracovní příležitosti předpokládáme zvýšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Účastníci projektu projdou zaškolovací fází zahrnující motivační aktivity, odborná školení a případné rekvalifikace, které podpoří připravenost cílové skupiny pro nástup do zaměstnání. Vybraní uchazeči budou následně zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost, Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problémy související s vysokým podílem nezaměstnanosti osob mladších 30 let (tj. do 29 let včetně). Tato cílová skupina postrádá, případně má pouze minimální pracovní zkušenosti a jejich umístění na trhu práce je tak složitější. Významným problémem uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny je skutečnost, že se nedokáží správně orientovat na trhu práce, nemají ucelenou představu o svém budoucím povolání. Nejsou dostatečně připraveni na výběrová řízení a schází jim reálné představy o své budoucí práci. Často postrádají nezbytné znalosti v oblasti pracovně-právní legislativy. Jsou též velmi ohroženou skupinou ve vztahu k finančním trhům a nevýhodným nabídkám z důvodu jejich nízké finanční gramotnosti. Současné velké problémy u této skupiny tvoří i nedostatečně rozvinuté základní kompetence jako je odpovědnost, akceptování autorit, pracovní návyky a dodržování pracovní doby. Veškeré uvedené skutečnosti snižují reálnou šanci UoZ najít odpovídající zaměstnání a zvyšují riziko možných osobních problémů souvisejících s finančním zabezpečením.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou UoZ v evidenci ÚP ČR:
  1. ve věku do 29 let (včetně),
  2. bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání,
  3. postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
  • Výběry UoZ do projektu,
  • Motivační program,
  • Odborná školení,
  • Rekvalifikační kurzy,
  • Umisťování uchazečů na Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená,
  • Umisťování uchazečů na Krátkodobé pracovní příležitosti,
  • Doprovodná opatření.

Aktuality

Projekt Záruky pro mladé v Libereckém kraji byl k 31. 5. 2023 úspěšně ukončen.

Celkové shrnutí projektu

Výběr účastníků do projektu

Nábor nových účastníků do projektu probíhal formou skupinového informačního vstupního setkání či přímého oslovování vhodných uchazečů o zaměstnání cestou jejich zprostředkovatelů nebo odborných pracovníků projektu. Celkově vstoupilo do projektu 1 565 osob (747 mužů a 818 žen).

Individuální poradenství

Všem klientům projektu bylo po celou dobu jejich účasti poskytováno individuální poradenství dle skutečné potřeby klientů, minimálně však v rozsahu 1 hodiny. S klienty byl sestaven individuální plán absolvování aktivit a dále bylo poskytováno zejména poradenství při vyhledávání vhodných pracovních míst, sestavení nebo úpravě motivačního dopisu a životopisu přizpůsobeného poptávané pozici a danému zaměstnavateli.

Motivační aktivity

Účastníci se v rámci této aktivity naučili sestavit vlastní profesní životopis, napsat motivační dopis s ohledem na danou pracovní pozici, vyhledávat vhodná volná pracovní místa, seznámili se a procvičili praktiky nezbytné k přípravě na personální pohovor, mohli si také více uvědomit své silné a slabé stránky a lépe tak uspět při hledání zaměstnání. Aktivita byla realizována v rozsahu 27,5 hodin. Do aktivity vstoupilo celkem 959 osob.

S ohledem na omezení skupinových aktivit na základě nařízení vlády o omezení pohybu občanů po území ČR kvůli šíření viru Covid-19 nebyly v těchto obdobích kurzy realizovány prezenční formou. Z těchto důvodu proběhly motivační aktivity s účastníky projektu formou online školení v celkovém rozsahu 14 hodin. Po ukončení mimořádných opatření měli možnost stále aktivní účastníci projektu tuto aktivitu dokončit v plném rozsahu prezenční formou. 

Odborná školení

V rámci odborných školení účastníci projektu absolvovali školení finanční gramotnosti (FG) a školení pracovněprávního minima (PPM), každé v časové dotaci 6 hodin. V rámci školení PPM byli uchazeči seznámení zejména s aspekty pracovně právních vztahů, získají povědomí o základních rozdílech mezi jednotlivými druhy pracovních vztahů, o právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů, o nelegálním zaměstnávání, o možnostech ukončení pracovního poměru, o dokumentech a jejich náležitostech vztahujících se k pracovnímu poměru, apod.  V rámci školení FG získali znalosti zejména v oblastech rodinného rozpočtu a finančního trhu. Po absolvování tohoto školení jsou schopni sestavit vyrovnaný rodinný rozpočet, optimalizovat své náklady a výdaje, dokáží se orientovat v nabízených finančních produktech bankovního i nebankovního sektoru apod.  Za celou dobu realizace projektu absolvovalo odborná školení celkem 845 osob, školení FG úspěšně ukončilo 736 osob a školení PPM 588 osob. Někteří účastníci absolvovali pouze jedno ze dvou nabízených školení.

Rekvalifikační kurzy (RK)

Během projektu absolvovalo 61 osob celkem 77 rekvalifikačních kurzů. Některé osoby absolvovaly i více rekvalifikačních kurzů (nejčastěji Řidičský průkaz sk. C a současně Průkaz profesní způsobilosti řidiče sk. C, případně Řidičský průkaz sk. CE, Kosmetička a současně kurz Tatér, dále kurzy v oblasti svařování či účetnictví). Z celkového počtu 77 rekvalifikačních kurzů se jednalo o 18 kurzů zabezpečovaných ÚP ČR a 59 zvolených RK. Největší zájem byl o RK "Řidičské oprávnění skupiny C", "Průkaz profesní způsobilosti sk.C", "Obsluha elektrovozíku a motovozíku", "Kadeřnice" a "Pracovník v sociálních službách".

Krátkodobá pracovní příležitost (Práce na zkoušku)

Za celou dobu realizace byly uzavřeny pouze 4 dohody na Krátkodobou pracovní příležitost, tzv. Práci na zkoušku. Tři účastníci zařazeni na tuto aktivitu dále pokračovali u daného zaměstnavatele v zaměstnání formou SÚPM - vyhrazené (Odbornou praxí), 1 účastník pokračoval u zaměstnavatele na nedotovaném pracovním místě. O tuto aktivitu nebyl ze strany zaměstnavatelů ani účastníků projektu zájem, proto došlo v průběhu realizace projektu ke snížení dílčího nezávazného indikátoru ve prospěch Odborných praxí.

Stáže v zahraničí

Za celou dobu realizace projektu vstoupilo do opatření Stáže v zahraničí 50 osob, z nichž 12 bylo umístěno na vlastní stáž do zahraničí. Jednalo se o stáže ve Švýcarsku, SRN, Rakousku, Skotsku, Holandsku, Irsku, Anglii. Aktivita byla realizována pouze v období let 2017-2019.

Odborné praxe

V rámci této aktivity byli účastníci projektu umístěni na vhodné pracovní místo formou Společensky účelného pracovního místa - vyhrazeného (SÚPM). Při umístění uchazeče na odbornou praxi byl po celou dobu poskytování příspěvků realizován ze strany ÚP ČR monitoring formou monitorovacích návštěv, dále byla od zaměstnavatelů pravidelně dodávána průběžná a následně závěrečná hodnocení odborné praxe společně s osvědčením. Zaměstnavateli mohl být také v odůvodněných případech poskytnut příspěvek na mzdu stávajícího zaměstnance tzv. mentora, který zaškoloval účastníka projektu a nemohl se tak plně věnovat pouze svým pracovním povinnostem. Tento příspěvek byl poskytován vždy na základě posouzení několika aspektů, jako je náročnost dané pracovní pozice, požadavky na uchazeče či jeho handicapy, získaná kvalifikace, případně předchozí odborná praxe účastníka apod.

Za celou dobu realizace bylo uzavřeno 392 dohod na SÚPM, z nichž 6 nebylo realizováno (odstoupení od dohody ze strany zaměstnavatele ještě před nástupem UoZ na SÚPM, nenastoupení na SÚPM ze strany UoZ) a 42 dohod na mentora.

Dále bylo umístěno na nedotované pracovní místo, případně na pracovní místo s dotací mimo projekt dalších 693 osob.

Dosažené stanovené monitorovací indikátory (MI)

MI 60 000 - Celkový počet účastníků, kteří dosáhli tzv. bagatelní podpory v rozsahu min. 40 hodin dosáhl hodnoty 1 206, stanovena hodnota min. 1 100, úspěšnost naplnění 109,6 %.

MI 62 600 – Účastníci projektu, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti v projektu dosáhl hodnoty 342, stanovena hodnota min. 320, úspěšnost naplnění 106,9 %.

Čerpání rozpočtu

Schválený rozpočet projektu – 74 623 264,- Kč

Celkem vyčerpáno na projekt – 68 891 817,31 Kč

Celkové čerpání rozpočtu – 92,32 %
 

Dokumenty ke stažení

Poslední aktualizace: 7. 8. 2023