Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

(konečné výsledky projektu)

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Doba realizace projektu:

1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Rozpočet projektu:

72 239 746 Kč

Forma financování projektu:

85 % z ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR

Místo realizace projektu:

Pardubický kraj

Minimální počet účastníků:

600

 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:

Mladí lidé do 29 let věku včetně.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu bylo začlenit cílovou skupinu na trh práce realizací cílených nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a poskytnout tak mladým lidem prostřednictvím aktivit projektu potřebné odborné znalosti a dovednosti pro výkon konkrétní profese a umožnit jim získat kvalitní a dlouhodobé zaměstnání. V případě uchazečů bez dokončené odborné kvalifikace jim umožnit návrat do přípravy na budoucí povolání.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU:

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU – byl realizován ve spolupráci s jednotlivými kontaktními pracovišti úřadu práce v Pardubickém kraji, kdy byl projekt kombinovaně skupinovou a individuální formou představen 1 760 uchazečům o zaměstnání, z nichž 833 podepsalo dohodu o účasti v projektu, tj. 47 %.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A PODPORA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – individuální poradenství bylo poskytováno všem účastníkům projektu po celou dobu jejich účasti v projektu, kdy byl s každým účastníkem nejprve sestaven plán absolvování dalších aktivit s ohledem na jeho individuální potřeby. Následně byla předmětem konzultací zejména pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních příležitostí. Celkem bylo odbornými pracovníky projektu poskytnuto 3 329 konzultací.

PORADENSKÝ PROGRAM ORIENTACE NA TRHU PRÁCE – o rozsahu 40 hodin představoval pro účastníky projektu povinnou aktivitu a sloužil ke zvýšení jejich motivace a sebevědomí pro uplatnění se na trhu práce, k posílení právního vědomí a zvýšení orientace v problematice trhu práce. Součástí programu byla také příprava životopisu a motivačního dopisu a nácvik pracovního pohovoru. Program úspěšně absolvovalo 604 účastníků, tj. 73 % všech, kteří vstoupili do projektu.

VZDĚLÁVACÍ KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – byl realizován od poloviny roku 2021 a jeho cílem bylo podat všeobecný přehled v oblasti financí, naučit účastníky orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční prostředky atd. Tento vzdělávací kurz byl realizován o rozsahu 10 hodin a celkem jím prošlo 97 účastníků projektu.

REKVALIFIKACE – byly zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce. Účastník projektu si mohl vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů zabezpečených úřadem práce nebo si zvolit nějaký jiný akreditovaný rekvalifikační kurz. Celkem si zvýšilo kvalifikaci 26 účastníků projektu.

BILANČNÍ DIAGNOSTIKA – představovala program založený na komplexním zhodnocení schopností a možností účastníka projektu vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím psychologického poradenství a standardních psychodiagnostických metod. Celkem využilo tohoto programu 8 účastníků projektu.

POMOC SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ – byla hlavním záměrem poskytování individuálního poradenství účastníkům projektu. Celkově bylo odbornými pracovníky projektu zprostředkováno 351 pracovních míst se mzdovým příspěvkem, z toho 346 společensky účelná pracovní místa a 5 prací na zkoušku. Dalším 400 účastníkům projektu byla poskytnuta pomoc se získáním nedotovaného pracovního místa (HPP, DPP, DPČ).

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ – představovala nástroj sloužící k eliminaci důvodů, které by bránily uchazečům o zaměstnání ve vstupu do projektu, kdy byly účastníkům projektu propláceny prokázané jízdné výdaje spojené s účastí na aktivitách projektu nebo výpisy z rejstříku trestů či potvrzení o zdravotní způsobilosti v souvislosti s nástupem na rekvalifikaci atd.

NÁVRAT DO VZDĚLÁVÁNÍ – aktivita byla určena pro účastníky, jejichž nejvyšší ukončené vzdělání bylo základní. Pracovníci projektu pomohli účastníkům s výběrem vhodné školy, zajištěním všeho potřebného k přijetí na školu a návratem zpět na denní studium. Do této aktivity vstoupilo 12 klientů, 2 klienti úspěšně studium dokončili a 1 studentka po dvou letech studium ukončila z rodinných důvodů.

ROZPOČET PROJEKTU – byl vyčerpán z 96 %, tj. cca 69 mil. Kč.

Do projektu vstoupilo 833 uchazečů o zaměstnání a 751 z nich, tj. 90 %, získalo nějakou formu zaměstnání.

Poslední aktualizace: 18. 4. 2024