Regionální individuální projekty

OP Zaměstnanost plus 2021 -2027

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.
Úřad práce České republiky je realizátorem tzv. regionálních individuálních projektů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Brně tyto projekty pro region Jihomoravského kraje vytváří a realizuje Oddělení projektů EU. Projekty jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 
 

Realizace projektů probíhá v Jihomoravském kraji.

TYTO PROJEKTY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ

PŘEHLED regionálních individuálních projektů v realizaci:

UoZ - uchazeč o zaměstnání dle par. 24 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
ZoZ - zájemce o zaměstnání dle par. 22 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
evidence - rozuměj evidence na ÚP ČR

Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Šance na práci v JmK v realizaci zlepšit přístup k zaměstnání 03_22_023 CZ.03.01.01/00/22_023/0001308

osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce

47 975 053 05/2023 04/2026

 

Šance na práci v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.01/00/22_023/0001308

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 5. 2023 - 30. 4. 2026 (36 měsíců)
Způsob realizace: vlastními silami, tj. bez centrálního dodavatele služeb
Realizace aktivit pro klienty: 1.6. 2023 - 31. 3. 2026 (34 měsíců)
Počet klientů: min. 490
Rozpočet projektu: 47 975 053 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj

 

Cílová skupina projektu

Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na kterémkoliv úřadu práce v Jihomoravském kraji:


1. osoby pečující o malé děti - osoby pečující o osobu mladší 15 let;

2. osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce - osoby splňující alespoň dvě z následujících charakteristik:
- osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,
- osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
- osoby mladší 25 let,
- osoby ve věku 55 a více let,
- osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2),
- osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
- osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí;

3. osoby vracející se na trh z mateřské/rodičovské dovolené - osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo SVČ po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce,

přičemž prioritou budou s ohledem na specifika trhu práce v JmK osoby pečující o malé děti s kumulací znevýhodnění v oblastech sociálně vyloučených lokalit (dále jen SVL).

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit a integrovat osoby ohrožené sociální exkluzí zpět na trh práce a tím i do společnosti prostřednictvím aktivizačních, motivačních, diagnostických, poradenských a vzdělávacích aktivit, spolu se zprostředkováním zaměstnání a podporou zahájení podnikání pro osoby z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání, primárně pečujících o malé dítě do 15 let věku, resp. vracejících se z mateřské nebo rodičovské dovolené spolu s kumulací znevýhodnění zejména v oblastech SVL.
Klientovi bude poskytnuto poradenství za účelem překonání handicapů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, asertivity, zvýšení sebevědomí a soběstačnosti, zvýšení jeho motivace k rekvalifikaci a při získávání pracovních příležitostí. 


AKTIVITY PROJEKTU PRO KLIENTY (údaje k 05/2023)

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji v časovém rozsahu cca 2 hodiny. Zařazení do projektu je podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Klientem se může stát pouze osoba, splňující podmínky cílové skupiny. 

VSTUPNÍ BLOK – blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (5 hodin) povinný pro všechny klienty projektu.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA – každý klient projektu spolupracuje při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem úřadu práce na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka může být klient zařazen do následujících motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – všichni klienti projektu mohou dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství odborného pracovníka úřadu práce za účelem zlepšení sebepoznání.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity je rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhá 4 dny po 5 hodinách denně.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity je podat všeobecný přehled v oblasti financí nebo nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří jsou v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhá 4 dny po 5 hodinách denně.

PORADENSTVÍ/DIAGNOSTIKA – obsahem aktivity je bilanční nebo pracovní diagnostika jako podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného uplatnění na trhu práce; pracovní diagnostika jako subsystém bilanční diagnostiky se přímo zaměřuje na možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta. Upřednostňováno je tzv. „poradenství šité na míru“.

REKVALIFIKACE – se zaměří zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce. Při určení typu rekvalifikace se bude vycházet z dosavadní kvalifikace, schopnosti a zkušenosti klienta a zejména z diagnostikovaného plánu rozvoje klienta. Podporovány budou rekvalifikace zaměřené na sebezaměstnání vedoucí k založení živnosti či k dosažení kvalifikace. Za tímto účelem může klient absolvovat až 3 rekvalifikace vzájemně provázané. Klienti si mohou vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů úřadu práce nebo si zajistit zvolenou rekvalifikaci. Typy RK naleznete na webových stránkách Krajské pobočky v Brně  /web/cz/rekvalifikace-14

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – podpora činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro klienta (vyhledávání klientů pro zaměstnavatele a naopak), podpora flexibilních forem zaměstnání, podpora začínajících OSVČ. CS bude podporována dotovaným (SÚPM-vyhrazená, Sdílená pracovní místa, SÚPM-zřízená za účelem výkonu SVČ) a nedotovaným zaměstnáním. 

NÁVRAT DO VZDĚLÁNÍ – podpora zahájení opětovné přípravy na budoucí povolání s využitím kariérového poradenství klientům bez dokončené odborné kvalifikace. V rámci této aktivity je realizována vhodná forma diagnostiky, která klientovi pomůže při volbě vzdělávání. Klient je směřován k tomu, aby si vybral takový obor studia, který je na trhu práce perspektivní.

DOPROVODNÁ A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ – pomáhají formou příspěvku na úhradu nutných nákladů klientům s účastí na aktivitách projektu (úhrada cestovného, poplatků zdravotních, správních a administrativních, jako například založení živnosti, výpis z rejstříku trestů v souvislosti s nástupem na rekvalifikaci, příspěvek na hlídání dětí a dalších závislých osob). 


Kontaktní osoby projektu dle jednotlivých okresů   ZDE (13,31 kB)  

Manažeři projektu

Projektová manažerka    - Ing. Jana Malá, tel. 950 104 426, jana.mala1@uradprace.cz
Finanční manažer          - Ing. Markéta Huťková, tel. 950 104 448, marketa.hutkova@uradprace.cz


Odkazy na webové stránky: / t.č. v přípravě

Dokumenty SUPM ke stažení  ZDE / t.č. v přípravě
Nabídka pracovního místa  ZDE / t.č. v přípravě
 

Poslední aktualizace: 26. 5. 2023