PREDIKCE TRHU PRÁCE – KOMPAS

UP_LOGO_ESF.JPG

Název projektu: PREDIKCE TRHU PRÁCE – KOMPAS

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022

Reg. č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin - jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např. samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

Realizátor a partneři projektu:

Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími zapojenými partnery v projektu jsou: Úřad práce ČR, Národní vzdělávací fond o.p.s.

Cíl:

 • Tvorba predikce trhu práce na národní úrovni
 • Tvorba predikcí regionálních trhů práce
 • Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

Klíčové aktivity:

 • KA 1 Vyhodnocení stávající situace v předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR
 • KA 2 Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce TP
 • KA 3 Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky
 • KA 4 Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)
 • KA 5 Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně
 • KA 6 Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)
 • KA 7 Regionální monitoring trhu práce
 • KA 8 Vytvoření regionálních struktur
 • KA 9 Verifikace modely dosažených výstupů na regionální a národní úrovni
 • KA 10 KOMPAS trhu práce
 • KA 11 Vytvoření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce
 • KA 12 Řízení a odborné vedení
 • KA 13 Evaluace

Kontakt: Mgr. Lukáš Tobiáš, KOMPAS – expert ÚP ČR, tel. 950 178 188; e-mail: lukas.tobias@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 30. 12. 2021