Ukončené projekty

Národní individuální projekty

Název projektu

Stav

Oblast podpory

č. výzvy

registrační číslo projektu

cílová skupina projektu

rozpočet projektu

začátek projektu

konec projektu

Vzdělávejte se!

ukončen

1.1.

34

CZ.1.04/1.1.00/34.00001

zaměstnanci

 

22.7.2009

28.2.2011

Společensky účelná pracovní místa

ukončen

2.1.

3

CZ.1.04/2.1.00/03.00002

UoZ dle § 33 ZoZ

 

1.5.2008

31.8.2011

Veřejně prospěšné práce

ukončen

2.1.

3

CZ.1.04/2.1.00/03.00001

UoZ dle § 33 ZoZ

 

1.5.2008

31.8.2011

Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita

ukončen

1.1.

71

CZ.1.04/1.1.00/71.00002

zaměstnanci

 

31.5.2011

28.2.2014

Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace

(VSPR! - rekvalifikace)

ukončen

2.1

72

CZ.1.04/2.1.00/72.00001

UoZ, ZoZ

 

1.7.2011

30.6.2014

 

Regionální individuální projekty

Operační program Zaměstnanost (OPZ) 2014 - 2022

Název projektu

č. výzvy

registrační číslo projektu

cílová skupina projektu

rozpočet projektu

Trvání projektu

Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti

Číslo priority: 3.1

Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Inciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

15

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000050

mladí lidé mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji), nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli.

141 911 666 Kč

1. 12. 2015 – 31. 5. 2019

Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji

  10

  CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000044

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o osoby, kterým byl dle zákona o zaměstnanosti přiznán statut OZP v prvním až třetím stupni. Do cílové skupiny spadají i osoby v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, které ještě nemají přiznaný statut OZP (za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti uchazeče významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

42 000 000

1.2.2016 – 31.12.2022

Název projektu

č. výzvy

registrační číslo projektu

cílová skupina projektu

rozpočet projektu

Trvání projektu

Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti

Číslo priority: 3.1

Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Rodina není překážkou v Karlovarském kraji

10

CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000038

 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaným v Karlovarském kraji pečujícím o dítě do 15 let.

 

 

52 000000

 

1.4.2016 – 30.4.2023

Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

10

CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000043

Uchazeči o zaměstnání nad 50 let (včetně), bez rozdílu vzdělání, přednostně s dobou evidence na ÚP ČR delší než 4 měsíce

59 995 680Kč

1.4.2016 – 30.4.2023

Záruky pro mladé v Karlovarském kraji 4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010563

Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), které nejsou ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v karlovarském kraji,

které jsou nezaměstnané nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných)

23 500 000 Kč  1.4.2019 – 31.5.2023
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 2007 - 2013    
Název projektu č. výzvy registrační číslo projektu cílová skupina projektu rozpočet projektu Trvání projektu
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti
Číslo priority: 3.1
Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ nad 40 let věku (včetně) s délkou evidence 16 539 348 Kč 15.1.2009
  13 13.00022 min. 5 měsíců a s min. ukončeným základním vzděláním vyčerpáno -
        15 137 015,62 Kč 14.1.2012
Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ evidovaní nepřetržitě méně než 16 791 223,- Kč 15.1.2009
  13 13.00019 6 měsíců a zájemci o zaměstnání vyčerpáno -
        15 613 515,49 Kč 14.1.2012
Šance pro rodiče v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ a ZoZ pečující o dítě do 15 let věku. 12 486 200,- Kč 1.9.2009
  13 13.00063   vyčerpáno -
        12 324 978,99 Kč 31.8.2012
Šance pro mladé v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ - UoZ do 30 let věku 23 028 840,- Kč 1.8.2011
    70.00008 - v evidenci déle než 5 měsíců, po snížení -
  70   - min. úplné střední vzdělání 13 594 740,- Kč 31.7.2014
      - celková doba odborné praxe nedosáhla vyčerpáno  
      po úspěšném ukončení studia 2 let 13467830,97  
Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. 34 786 550,- Kč 1.2.2011
  13 13.00093   vyčerpáno -
        34 473 469,86 Kč 31.1.2014
Nový začátek v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ - UoZ v evidenci déle než 5 měsíců, 30 726 500,- Kč 1.6.2012
  70 70.00026 , které potřebují zvláštní pomoc vyčerpáno -
        24 503 098,04 Kč 30.11.2015
Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ a ZoZ na či po rodičovské dovolené pečující o dítě do 15 let věku 19 867 243,- Kč 1.5.2013
  70 70.00052   vyčerpáno -
        13 878 044,37 Kč 30.11.2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ do 30 let věku 59 512 183,- Kč 1.7.2013
v Karlovarském kraji 70 70.00064   vyčerpáno -
        57 208 753,28 Kč 30.11.2015
Generační tandem - podpora generační   CZ.1.04/2.1.00/ Zájemci o zaměstnání - stávající zaměstnanci, 12 238 000,- Kč 1.4.2014
výměny v Karlovarském kraji 70 70.00074 kterým vznikne nárok na starobní důchod v období vyčerpáno -
      18 měsíců a méně a Uchazeči o zaměstnání 9 731 157,70 Kč 30.11.2015
      - do 30 let věku (včetně),    
      - s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či    
      osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky,    
      - s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či    
      osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky,    
      kteří zároveň nenalezli v průběhu prvních 12 měsíců    
      od počátku evidence pracovní poměr    
      trvající alespoň 6 měsíců.    
Číslo prioritní osy: 4.1
Název prioritní osy: Adaptabilita
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji   CZ.1.04/1.1.00/ Zaměstnanci, zaměstnavatelé 21 009 000,- Kč 1.6.2012
  82 82.00002   vyčerpáno -
        17 182 951,44 Kč 31.5.2014
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II   CZ.1.04/1.1.00/ Zaměstnanci, zaměstnavatelé 44 229 232,- Kč 1.7.2013
  B1 B1.00002   vyčerpáno -
        42 595 905,96 Kč 30.11.2015
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 2004 - 2006    
Název projektu Realizátor zakázky Cílové skupiny: Rozpočet Trvání projektu
Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Najdi si práci v Karlovarském kraji, Integrovaná střední ZoZ 26 332 538,- Kč 3.5.2005
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0007 škola Cheb UoZ krátkodobě v evidenci ÚP   -
        30.6.2008
Návrat do práce v Karlovarském kraji S – COMP Centre CZ s. r. o. Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností 20 672 856,- Kč 29.6.2006
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0026      
        31. 8. 2008
Priorita: 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření: 2.1. – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Příprava na práci v Karlovarském kraji bfz, s.r.o. Osoby sociálně vyloučené 10 355 412,- Kč 29.5.2006
CZ.04.1.03/2.1.00.1/0025   nebo ohrožené sociálním vyloučením  
        30. 07. 2008


 

Poslední aktualizace: 28. 6. 2023