Projekty Evropského sociálního fondu 
ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

• Zaměstnatelnost
• Podpora podnikání
• Adaptabilita
• Rovné příležitosti

Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanosti a Národní akční plán zaměstnanosti ČR.

Evropský sociální fond podporuje:

• Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce.
• Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce.
• Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce.
• Celoživotní vzdělávání.
• Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly.
• Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání.
• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce.
• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.
 

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

V období 2014 - 2020 je podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (dále také „OPZ“), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

• podpory zaměstnanosti,
• rovných příležitostí žen a mužů,
• adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
• dalšího vzdělávání,
• sociálního začleňování a boje s chudobou,
• modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
• podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
 
 
Projekty OPZ aktuálně realizované ÚP ČR, krajskou pobočkou v Pardubicích:

Záruky pro mladé v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Návrat do práce v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Cvičná firma v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181


Programové období 2007-2013

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze byly:

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
• OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Programové období 2004-2006

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze byly:

• OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
• Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)
• Iniciativa Společenství CIP EQUAL
• Společný regionální operační program (SROP)
 
 

Poslední aktualizace: 6. 10. 2020