Projekty Evropského sociálního fondu

Evropský sociální fond (ESF) je součástí Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a tedy současně jedním ze 2 strukturálních fondů Evropské unie (druhým strukturálním fondem je Evropský fond pro regionální rozvoj - EFRR).

ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce 
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Operační programy Evropského sociálního fondu

 

Programové období 2021-2027

OP Zaměstnanost plus (OPZ+) OPZ+ řídí a informace o něm podává  Ministerstvo práce a sociálních věcí

• OP Jan Ámos Komenský OP JAK řídí a informace o něm podává  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Programové období 2014-2020

OP Zaměstnanost řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

OP Praha – pól růstu ČR řízený Magistrátem hlavního města Praha

Programové období 2007-2013

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Programové období 2004-2006

OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)

Iniciativa Společenstvní CIP EQUAL

Společný regionální operační program (SROP)

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - Prioritní osy

Kompletní informace o prioritních osách a jejich zaměření jsou umístěny v základním dokumentu  http://www.esfcr.cz/file/9079/

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa
Prioritní osa 5 Technická pomoc

Další informace o ESF najdete zde.

Poslední aktualizace: 5. 6. 2023