Regionální individuální projekty

(Individuální komplementární projekty)

V programovém období 2014-2020 je Úřad práce České republiky realizátorem tzv. regionálních individuálních projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Brně tyto projekty pro region Jihomoravského kraje vytváří a realizuje oddělení projektů EU. Projekty jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jsou realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizace projektů probíhá v Jihomoravském kraji.

PŘEHLED regionálních individuálních projektů v realizaci:

UoZ - uchazeč o zaměstnání dle par. 24 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
ZoZ - zájemce o zaměstnání dle par. 22 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
evidence - rozuměj evidence na ÚP ČR

Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
ŽIVOT BEZ BARIÉR v JmK v realizaci 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000037 UoZ a ZoZ - v evidenci déle než 12 měsíců NEBO se zdravotním postižením dle zák. č. 435/2004 Sb., § 67 odst.2 bez ohledu na délku evidence 69 844 500 04/2016 04/2023
Šance pro rodiče v JmK v realizaci 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000042 UoZ a ZoZ pečující o dítě do 10 let věku 74 317 260 04/2016 04/2023
Záruky pro mladé v JmK v realizaci 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000009 UoZ do 29 let (včetně), vzdělání střední odborné (vyučen) nebo středoškolské, případně vysokoškolské 240 615 613 01/2016 05/2023
50 PLUS v JmK v realizaci 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000041 UoZ starší 50 let, evidence déle než 5 měsíců nebo bez ohledu na délku evidence, pokud nevznikl nárok na PvN 236 622 984 01/2016 04/2023

ŽIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000037

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 4. 2016 - 30. 4. 2023 (85 měsíců)
Realizace aktivit pro klienty: 1. 2. 2017 - 31. 3. 2023 (74 měsíců)
Počet klientů: min. 1370
Rozpočet projektu: 69 844 500 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj

Cílová skupina projektu

Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na kterémkoliv úřadu práce v Jihomoravském kraji:

  • a)    osoby v evidenci déle než 12 měsíců NEBO
  • b)    osoby se zdravotním postižením definovaným zákonem č. 435/2004, § 67 odst. 2 bez ohledu na délku evidence na úřadu práce


Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace znevýhodněných občanů, evidovaných na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji, na trh práce prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit. Klientovi bude poskytnuto poradenství za účelem překonání handicapů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, asertivity, zvýšení sebevědomí a soběstačnosti, zvýšení jeho motivace k rekvalifikaci a při získávání pracovních příležitostí. Pracovní a odborné zkušenosti, získané v rámci praxe a školení, posílí šance na umístění klienta do vhodného zaměstnání.AKTIVITY PROJEKTU PRO KLIENTY (údaje k 03/2022)

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji v časovém rozsahu cca 3 hodiny. Zařazení do projektu je podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Klientem se může stát pouze osoba, splňující podmínky cílové skupiny. Celkem do projektu lze zařadit min. 1.370 klientů.

VSTUPNÍ BLOK – blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (6 hodin) povinný pro všechny klienty projektu.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA – Každý klient projektu spolupracuje při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem úřadu práce na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka může být klient zařazen do následujících motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – všichni klienti projektu mohou dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství odborného pracovníka úřadu práce za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu je 4030 hodin, což odpovídá průměru3,2 hodin pro klienta.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity je rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhá 4 dny po 5 hodinách denně a je určena pro min. 520 klientů.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity je podat všeobecný přehled v oblasti financí nebo nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří jsou v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhá 4 dny (5 + 6 + 6 + 5 hodin) a je určena pro min. 520 klientů.

PORADENSKÝ PROGRAM a ERGODIAGNOSTIKA – pracovní nebo bilanční diagnostika je určena pro min. 520 klientů z řad uchazečů o zaměstnání, ergodiagnostika pro 45 klientů se statutem OZP.

REKVALIFIKACE – účast klientů v rekvalifikačních kurzech vychází z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Klienti si mohou vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů úřadu práce nebo si zajistit zvolenou rekvalifikaci. Celkem je plánováno zajištění min. 525 rekvalifikací. Typy RK naleznete na webových stránkách Krajské pobočky v Brně  /web/cz/rekvalifikace-14

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci úřadu práce jsou nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bude pro klienty projektu zajištěno min. 350 pracovních míst se mzdovým příspěvkem (Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená).

DOPROVODNÁ A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ – pomáhají formou příspěvku na úhradu nutných nákladů klientům s účastí na aktivitách projektu (úhrada cestovného, poplatků zdravotních, správních a administrativních, jako například založení živnosti, výpis z rejstříku trestů v souvislosti s nástupem na rekvalifikaci, příspěvek na hlídání dětí a dalších závislých osob). 


Kontaktní osoby projektu dle jednotlivých okresů ZDE (14.67 kB) – veškeré informace o projektu

Manažeři projektu

Projektová manažerka    - Ing. Jana Malá, tel. 950 104 426, jana.mala1@uradprace.cz
Finanční manažer          - Ing. Miroslav Pauločák, tel. 950 104 412, miroslav.paulocak@uradprace.cz


Odkazy na webové stránky:

Webové stránky projektu/ESF: https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/zivot-bez-barier-v-jihomoravskem-kraji
Webové stránky projektu: /web/cz/projekty-evropskeho-socialniho-fondu-10


Dokumenty SUPM ke stažení ZDE (682.25 kB)

Nabídka pracovního místa ZDE (165 kB)

 

 

Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000042

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 4. 2016 - 30. 4. 2023 (85 měsíců)
Realizace aktivit pro klienty: 1. 2. 2017 - 31. 3. 2023 (74 měsíců)
Počet klientů: min. 1530
Rozpočet projektu: 74 317 260 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj


Cílová skupina projektu

Uchazeči a zájemci o zaměstnání – osoby pečující o dítě do 10 let věku -  evidovaní na kterémkoliv úřadu práce v Jihomoravském kraji.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob pečujících o dítě do 10 let věku – cílové skupiny evidované na úřadech práce v Jihomoravském kraji prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit. Kompletní pojetí aktivit projektu slouží k maximálnímu posouzení potenciálu klienta a vede k efektivní volbě jeho dalšího uplatnění. Individuální přístup umožní efektivitu pro úspěšné absolvování projektu klientem a posílí jeho šance na umístění na vhodné pracovní místo.AKTIVITY PROJEKTU PRO KLIENTY (údaje k 03/2022)

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v jihomoravském kraji v časovém rozsahu cca 3 hodiny. Zařazení do projektu je podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Klientem se může stát pouze osoba, splňující podmínky cílové skupiny. Celkem do projektu lze zařadit min. 1.530 klientů.

VSTUPNÍ BLOK - jednodenní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (6 hodin denně) povinný pro všechny klienty projektu.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - každý klient projektu spolupracuje při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka může být klient zařazen do následujících motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - všichni klienti projektu mohou dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství odborného pracovníka za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu je 3810 hodin, což odpovídá průměru3,2 hodin pro klienta.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – zvýšení motivace a sebevědomí klienta pro uplatnění na trhu práce, získání základních znalostí z oblasti informačních technologií, posílení právního vědomí a zvýšení orientace v problematice trhu práce při využití přednášek, nácviku a tréninku, rozvoj dovedností při hledání zaměstnání. Aktivita probíhá 4 dny po 5 hodinách denně a je určena pro min. 380 klientů.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity je podat všeobecný přehled v oblasti financí nebo nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří jsou v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhá 4 dny (5 + 6 + 6 + 5 hodin) a je určena pro min. 435 klientů.

PORADENSKÝ PROGRAM – zjištění pracovního a osobnostního potenciálu klienta a posouzení jeho předpokladů pro uplatnění na trhu práce formou pracovní nebo bilanční diagnostiky.  Určeno pro min. 520 klientů z řad uchazečů o zaměstnání.

REKVALIFIKACE – účast klientů v rekvalifikačních kurzech vychází z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Klienti si mohou vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů úřadu práce nebo si zajistit zvolenou rekvalifikaci. Celkem je plánováno zajištění 700 rekvalifikací.
Typy RK naleznete na webových stránkách Krajské pobočky v Brně.
/web/cz/rekvalifikace-14


ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci úřadu práce jsou nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bude pro klienty projektu zajištěno min. 400 pracovních míst se mzdovým příspěvkem (Společensky účelná pracovní místa vyhrazená).


Kontaktní osoby projektu dle jednotlivých okresů ZDE (14.67 kB) – veškeré informace o projektu

Manažeři projektu

Projektový manažer    - Bc. Barbora Dokoupilová, tel. 950 104 224, barbora.dokoupilova@uradprace.cz
                                   (příp. Ing. Jana Malá, tel. 950 104 426, jana.mala1@uradprace.cz)
Finanční manažer       - Ing. Markéta Huťková, tel. 950 104 448, marketa.hutkova@uradprace.cz


Odkazy na webové stránky:

Webové stránky projektu/ESF: https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/sance-pro-rodice-v-jihomoravskem-kraji
Webové stránky projektu: /web/cz/projekty-evropskeho-socialniho-fondu-10

Dokumenty SUPM ke stažení ZDE (681.91 kB)
Nabídka pracovního místa ZDE (161.5 kB)

 

 

50 PLUS v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000041

Trvání projektu (ÚP ČR): 1.1.2016 – 30.4.2023 (88 měsíců)
Realizace aktivit pro klienty: 1. 3. 2016 - 30. 4. 20232 (865 měsíců)
Počet klientů: min. 2380
Rozpočet projektu: 236 622 984,- Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj


Cílová skupina projektu

Osoby starší 50 let evidované jako uchazeči o zaměstnání na kontaktních pracovištích Krajské pobočky ÚP ČR v Brně déle než 5 měsíců, anebo osoby starší 50 let bez ohledu na délku evidence v případě, že jim nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pomoc klientům starším 50 let v návratu na trh práce a získání kvalitního a dlouhodobého zaměstnání. Díky ucelenému komplexu aktivit, který zahrnuje motivačně poradenský program, individuální poradenství, rekvalifikační kurzy a monitoring trhu práce v daném regionu a zprostředkování zaměstnání, přináší projekt klientům pozitiva týkající se zvýšení a prohloubení jejich odborných znalostí, pomoci v překonání handicapů a zlepšení sebepoznání, sebejistoty a asertivity a zvýšení sebevědomí a soběstačnosti klientů vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění.
Projekt je koncipován tak, aby každý klient byl lépe připraven využít svůj individuální potenciál a nasměrovat svůj další rozvoj tak, aby nebyly již dále prohlubovány negativní sociální, psychologické a ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti osob spadajících do cílové skupiny projektu.


AKTIVITY PROJEKTU PRO KLIENTY

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu budou pozváni na individuální nebo skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde bude účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bude zařazeno min. 2380 klientů.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity je rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhá skupinově v rozsahu 12 – 15 hodin podle potřeb a možností klientů a je určena pro min. 455 klientů.

PORADENSKÉ ČINNOSTI – cílem aktivity je formou poradenství zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu. Aktivita zahrnuje:

−    Individuální poradenství – možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce. Časová dotace individuálně podle potřeb klienta, max. však 5 hodin na jednoho klienta,
−    Pracovní diagnostika – zjištění možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu. Aktivita je určena pro 320 klientů.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – cílem aktivity je umístění klientů do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající.  Celkem je plánováno zajistit 295 rekvalifikací, jeden klient bude moci absolvovat až 2 rekvalifikační kurzy.

MONITORING TRHU PRÁCE A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci trhu práce a poradenství budou soustavným monitoringem trhu práce ve všech okresech JmK zajišťovat vhodná pracovní uplatnění pro klienty projektu a zaměstnavatelé budou motivování možností využití mzdových příspěvků při zaměstnání klienta projektu. Projekt podpoří formou mzdových příspěvků minimálně 1277 tzv. společensky účelných pracovních míst. Mzdové příspěvky budou poskytovány zpravidla po dobu 6 – 12 měsíců maximálně do výše dle Směrnice GŘ ÚP ČR v platném znění (jedná se o příspěvek včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, přesná výše příspěvku bude stanovena dle konkrétního klienta na základě stanovených kritérií).

Vzhledem k blížícímu se konci realizace se možnosti zapojení do aktivit projektu průběžně mění, přičemž může, zejména z důvodů naplňování indikátorů/výstupů projektu a dále z epidemického a časového hlediska, docházet k některým omezením oproti plánovanému stavu a uvedeným podmínkám realizace. Pro aktuální informace se prosím obraťte na kontaktní osoby projektu.


Kontaktní osoby projektu zde (49.36 kB)

Manažeři projektu

Projektová manažerka        - Bc. Miroslava Pavlíčková, tel. 950 104 424, miroslava.pavlickova@uradprace.cz
Finanční manažerka          - Ing. Jana Knápková, tel. 950 104 414, jana.knapkova@uradprace.cz

Odkazy na webové stránky:

Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/50-plus-v-jihomoravskem-kraji

Dokumenty ke stažení zde (699.76 kB)

 

 

Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000009

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 1. 2016 - 31. 05. 2023 (89 měsíců)
Způsob realizace: vlastními silami, tj. bez centrálního dodavatele služeb
Realizace aktivit pro klienty: 1.3. 2016 - 30. 04. 2023 (86 měsíců)
Počet klientů: min. 2460
Rozpočet projektu: 240615613 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj


Cílová skupina projektu

Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), které nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo profesní přípravě a současně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadě práce v Jihomoravském kraji. Daní uchazeči mají žádné (absolventi škol) nebo minimální dosavadní pracovní zkušenosti a pracovní praxi. Pracovní zkušenosti uchazečů zařazených do projektu mohou být maximálně v délce 3 let (nebude přihlíženo k dohodám o provedení práce uchazečů).

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je začlenit mladé lidi do 29 let věku (včetně) na trh práce.
Dílčí cíle projektu:
- poskytnout účastníkům prostřednictvím aktivit projektu odborné dovednosti a znalosti pro výkon
konkrétní profese,
- poskytnout odborné praxe s perspektivou dalšího uplatnění na trhu práce,
- předcházet opakované evidenci a snížit průměrnou dobu evidence na úřadu práce,
- u uchazečů bez dokončené odborné kvalifikace usilovat o opětovné zahájení přípravy na budoucí
povolání s využitím kariérového poradenství a aktivity Návrat do vzdělávání,
- umístění účastníků projektu na pracovní místa s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu
u daného zaměstnavatele, která odpovídají stupni jimi dosaženého vzdělání na pracovním trhu,
- připravit uchazeče pro výkon konkrétních profesí - budou poskytovány rekvalifikace a další
vzdělávací aktivity, které se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností.


AKTIVITY PROJEKTU PRO KLIENTY

VÝBĚR KLIENTŮ – Je plánováno aktivitami projektu podpořit 2460 klientů. Účastníci budou vybíráni jak dle jejich zájmu, tak s ohledem na vytipované konkrétní odborné praxe u zaměstnavatelů v regionu.
S vybranými bude uzavřena dohoda o účasti v projektu.

PORADENSTVÍ – Poradenské činnosti budou zajišťovány odbornými pracovníky projektu.
Typy poradenství:
- Individuální,
- Skupinové,
- Pracovní diagnostika (pro část klientů projektu).
Poradenství bude zaměřováno na témata související s umístěním účastníků na pracovní trh a to s ohledem na odborné schopnosti, znalosti a dovednosti klientů.

REKVALIFIKACE – Budou zaměřeny na získání odborných znalostí a dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce, s cílem připravit uchazeče o zaměstnání především na konkrétní profesi (odbornou praxi) nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce. V rámci této aktivity bude také možné získat profesní kvalifikaci. Je počítáno s realizací kurzů počítačové gramotnosti dle osnov ECDL. V případě těchto forem rekvalifikačních kurzů budou moci klienti projektu pobírat po dobu účasti na rekvalifikaci podporu při rekvalifikaci. Dále bude možné realizovat tzv. zvolenou rekvalifikaci. Je plánováno 160 rekvalifikačních kurzů.

ODBORNÉ PRAXE –  Jedná se o hlavní aktivitu projektu. Odborné praxe budou realizovány u zaměstnavatelů na území ČR na dobu až jednoho roku formou SÚPM vyhrazených. Praxe bude sjednána na dobu 6 - 12 měsíců. Výše příspěvku bude stanovena dle Směrnice GŘ ÚP v platném znění (jedná se o příspěvek včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, přesná výše příspěvku bude stanovena dle konkrétního klienta na základě stanovených kritérií). Na odbornou praxi může být zařazen uchazeč o zaměstnání s evidencí na ÚP delší než 3 měsíce. Plánujeme uzavřít 1 242 dohod.
V případě potřeby a účelnosti je možné poskytnout také finanční příspěvek na mentora. V projektu je počítáno s 98 mentory.

KRÁTKODOBÁ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – V případě potřeby může být účastník umístěn na pracovním místě v rámci práce na zkoušku - pracovní smlouva s maximálním úvazkem 0,5 s tím, že doba, na kterou může být pracovní smlouva mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem uzavřena, je maximálně na 3 měsíce. Cílem práce na zkoušku je zjistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo (odbornou praxi). Na tuto aktivitu může být zařazen uchazeč o zaměstnání s evidencí na ÚP delší než 3 měsíce. Je plánováno 13 krátkodobých pracovních příležitostí.

NÁVRAT DO VZDĚLÁVÁNÍ – Cílem této aktivity je zajistit návrat do vzdělávání u uchazečů, u kterých bude tato potřeba zjištěna a zajistit tak jejich lepší uplatnění na trhu práce v budoucnu. Odborní pracovníci trhu práce budou uchazeče motivovat ke vstupu do vzdělávání, poskytnou odborné informace, zprostředkují kontakt s vhodnou školou. Tato aktivita má charakter aktivity doplňkové, klientům bude nabízena dle potřeb. Plánujeme podpořit max. 20 osob.

Vzhledem k blížícímu se konci realizace se možnosti zapojení do aktivit projektu průběžně mění, přičemž může, zejména z důvodů naplňování indikátorů/výstupů projektu a dále z epidemického a časového hlediska, docházet k některým omezením oproti plánovanému stavu a uvedeným podmínkám realizace. Pro aktuální informace se prosím obraťte na kontaktní osoby projektu.

Kontaktní osoby projektu zde (48.55 kB)

Manažeři projektu

Projektová manažerka    - Mgr. Eva Opavská, tel. 950 104 402, eva.opavska@uradprace.cz
Finanční manažerka    - Ing. Marie Hubová, tel. 950 104 449, marie.hubova@uradprace.cz

Odkazy na webové stránky:

Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/zaruky-pro-mlade-v-jihomoravskem-kraji

Dokumenty ke stažení zde (1.18 MB)

Poslední aktualizace: 9. 2. 2023