Příspěvek při pěstounské péči

Příspěvek při pěstounské péči

Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek při pěstounské péči má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na příspěvek při pěstounské péči má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento příspěvek.

Nárok na dávku příspěvek při pěstounské péči vzniká v případě nezprostředkované pěstounské péče. Jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. V těchto případech krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence, nedošlo k „napárování“ ke zcela neznámému dítěti a vystavení oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti, ale o dítě je pečováno typicky v rámci širší rodiny či komunity.

Všem osobám, které poskytují nezprostředkovanou pěstounskou péči svěřenému nezletilému dítěti, vzniká nárok na dávku pěstounské péče příspěvek při pěstounské péči. O tuto dávku si tyto oprávněné osoby mohou požádat prostřednictvím tiskopisu předepsaném MPSV. 

Příspěvek při pěstounské péči je dávka náležící při poskytování nezprostředkované pěstounské péče (nejčastěji příbuzenská péče apod.) a výše dávky se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší. 

Nezprostředkovaná pěstounská péče - Příspěvek při PP navázaný na koeficient ŽM*
  Tety, strýcové, zletilí sourozenci, osoby blízké Prarodiče
1 dítě 2,3 x ŽM* 1,8 x ŽM*
1 dítě stupeň závislosti I 2,3 x ŽM* 1,8 x ŽM*
2 děti 2,3 x ŽM* x 2 1,8 x ŽM* x 2
3 děti 2,3 x ŽM* x 3 1,8 x ŽM* x 3
1 dítě stupeň závislosti II až IV 5,5 x ŽM* 5,5 x ŽM*
Za každé další dítě + 2,3 x ŽM* + 1,8 x ŽM*
Za každé další dítě stupeň závislosti II, III nebo IV + 5,5 x ŽM* + 5,5 x ŽM*
  * ŽM = životní minimum jednotlivce

Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, příspěvek při pěstounské péči za péči o tyto děti nenáleží. Stejně tak nenáleží nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tyto změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit Úřadu práce ČR do 8 dnů. Příspěvek při pěstounské péči je exekuovatelný.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
  • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
  • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední; čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
  • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD),
  • pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost: Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Náhradní doby pojištění a zdravotní pojištění u nezprostředkovaných pěstounů a osob, které mají svěřeno dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ.

Dnem 1. 8. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Tato novela upravuje náhradní doby pojištění a zdravotní pojištění u nezprostředkovaných pěstounů a osob, které mají svěřeno dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ.

Jde o níže uvedené nezprostředkované pěstouny a osoby, které mají svěřeno dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 OZ:

  • Pro pěstouny, kteří měli ke dni 31. 12. 2021 nárok z titulu pěstounské péče na odměnu pěstouna a od 1. 1. 2022 jsou bráni jako pěstouni nezprostředkovaní s nárokem na příspěvek při pěstounské péči z titulu péče o totéž dítě, platí, že se jim doba péče, resp. pobírání příspěvku při pěstounské péči, od 1. 1. 2022 počítá jako tzv. náhradní doba pojištění pro účely důchodů, a to až do skončení pěstounské péče (nejdéle do zletilosti svěřeného dítěte). Potvrzení pro uplatnění nároku na důchod mohou pěstouni získat na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, od ledna 2023 již došlo k propojení údajů z Úřadu práce ČR na Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) a údaje se sehrávají automaticky (potvrzení tedy není od roku 2023 od Úřadu práce ČR potřeba žádat).
  • V případě zdravotního pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů) platí, že tyto osoby (pěstouni, kteří měli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna a nyní mají příspěvek při pěstounské péči) se mohou stát státními pojištěnci a plátcem zdravotního pojištění za ně bude stát, pokud by nebyli pojištěni z jiných titulů (zaměstnání, čerpání rodičovského příspěvku, důchodu apod.) – toto je třeba doložit příslušné zdravotní pojišťovně, potvrzení vydává Úřad práce ČR (placení pojistného státem tedy není automatické, je třeba toto ze strany pěstounů případně aktivně řešit). Pojistné na zdravotní pojištění nelze hradit zpětně, bylo možné ho tedy uplatnit až od 1. 8. 2022 a opět jako u bodu výše je toto možné po celou dobu trvání nezprostředkované pěstounské péče ke konkrétnímu dítěti (nejdéle do zletilosti svěřeného dítěte), ohledně kterého byl k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna. 
  • Pro pěstouny, kteří přijali dítě do pěstounské péče po 31. 12. 2021, a také pro osoby mající dítě ve svěřenectví (péči jiné osoby podle § 953 OZ), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo pokud nárok nevznikl z důvodu, že dítě je poživatelem sirotčího důchodu, který je vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění za tyto osoby pečující a osoby mající dítě ve svěřenectví po dobu max. 2 let od prvního dne kal. měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění. 
  • Pro pěstouny (prarodiče), kteří neměli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna (nejednalo se o případ hodný zvláštního zřetele), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění za tyto osoby pečující po dobu max. 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění. 

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Žádost o příspěvek při pěstounské péči:

LETÁKY:

Příspěvek při pěstounské péči

FORMULÁŘE:

Žádost o příspěvek při pěstounské péči

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. 3. 2023