Outplacement v Ústeckém kraji

LOGOLINKA_3RADKY2.PNG

Název projektu:

Outplacement v Ústeckém kraji

Doba realizace:

1. 1. 2018 – 30. 9. 2020

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006091

Forma financování:

Projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

„Projekt Outplacement v Ústeckém kraji byl ukončen, v případě zájmu využijte národní projekt Outplacement.“

 

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceny své zaměstnance propouštět. Zapojit do projektu se mohou i ti, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou nebo zaměstnanci ukončující pracovní poměr dohodou. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení dalšího vhodného pracovního uplatnění. Klientům bude nabídnuta možnost absolvovat ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit (např. pracovní diagnostika, poradenství ke zprostředkování zaměstnání, soubor školení a vzdělávacích programů, rekvalifikace).

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Jedná se konkrétně o zaměstnance:

 • ve výpovědi (kdokoli ve výpovědi),
 • s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel informoval krajskou pobočku ÚP ČR,
 • ukončující pracovní poměr dohodou,
 • kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

Projekt je také určen pro zaměstnavatele, kteří přijímají do pracovního poměru nové zaměstnance.

Jaké jsou formy podpory?

Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu:

 • vstupní pohovor,
 • pracovní diagnostika,
 • poradenství ke zprostředkování zaměstnání,
 • školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills,
 • rekvalifikace,
 • vzdělávací programy,
 • doprovodná opatření (např. jízdné, výpis z rejstříku trestů, zdravotní průkazy).

Mezi hlavní aktivity patří zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou spolupracovat při realizaci projektu a přijmout do pracovního poměru nové zaměstnance, mají možnost získat měsíční příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníků projektu ve výši až 15 000 Kč na dobu max. 9 měsíců.

Zaměstnavatelé mohou dále požádat o příspěvek na náklady vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu a příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců za dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě.

Příspěvky pro zaměstnavatele jsou poskytovány v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo „blokové výjimky“. Odpovědnost za pravdivost údajů o výši doposud poskytnuté podpory v režimu de minimis nebo blokové výjimky nese žadatel a pro tyto účely přikládá k žádosti o příspěvek čestné prohlášení.

Podrobnější informace naleznou zaměstnavatelé v Manuálu pro zaměstnavatele, případně se mohou obrátit na odborné pracovníky projektu pro příslušný okres.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Outplacement v Ústeckém kraji volně navazuje na dříve realizované projekty Restart a Restart na druhou v Ústeckém kraji. Tento typ projektů pomohl v Ústeckém kraji zaměstnancům podniků působícím v oborech a odvětvích, které prošly strukturálními změnami, v důsledku čehož došlo k jejich propuštění ze stávajícího zaměstnání. Těmto osobám nabídly projekty pomoc při hledání nového uplatnění na pracovním trhu, možnost rozšíření odborných znalostí prostřednictvím školení a rekvalifikací, poskytování příspěvků na vstupní lékařské prohlídky, cestovní výdaje apod.

 

Další informace k projektu:

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=3B160C22-FC51-4FE5-A94F-11F001A9C9FF

Poslední aktualizace: 7. 12. 2020