Outplacement (OUT)

logo

Název projektu:

Outplacement (OUT)

Doba realizace:

1. 6. 2020 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0016971

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

Jaký problém projekt řeší?

Předmětem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění.

Pro koho je projekt určen?

Zájemci o zaměstnání (dále jen „ZoZ“), s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

ZoZ - zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době.

ZoZ - zaměstnanci, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru;

ZoZ - zaměstnanci, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

ZoZ - zaměstnanci, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.

Noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

Jaké jsou formy podpory?

ZoZ a zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

Monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků

V rámci projektu bude probíhat monitoring a poradenství pro zaměstnavatele, a to jak monitoring zaměstnavatelů, kteří se chystají propouštět své zaměstnance, tak monitoring zaměstnavatelů, kteří deklarují, že budou nové zaměstnance přijímat.

Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství

Na základě dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění zaměstnanců, budou na půdě firem nebo Úřadu práce ČR realizovány informační schůzky, kde budou potencionálním účastníkům zodpovězeny dotazy týkající se aktivit projektu a případně i otázky ohledně evidence na Úřadu práce ČR. Cílem schůzek bude dosáhnout zapojení účastníků do projektových aktivit.

Vzdělávací kurz - v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills

Účastníci projektu budou do této klíčové aktivity zařazováni průběžně dle individuálních potřeb a jejich aktuální situace. Snahou bude poskytnout vzdělávací kurz (VK) účastníkům bezprostředně po vstupu do projektu, tzn. ještě v době jejich stávajícího zaměstnání. VK však bude určen nejen účastníkům projektu, kteří jsou ještě v zaměstnaneckém poměru, ale i těm, kterým se nepodařilo rychle nalézt vhodné pracovní uplatnění a již se registrovali na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání.

Rekvalifikace a vzdělávací aktivity

Cílem je zabezpečení rekvalifikací a vzdělávacích aktivit pro účastníky projektu dle jejich individuálních požadavků a při zohlednění jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Rekvalifikace se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce s cílem pomoci účastníkům projektu připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání bude v projektech realizováno formou nedotovaných pracovních míst nebo pracovních míst, jejichž financování je podpořeno s využitím prostředků poskytnutých z Operačního programu Zaměstnanost.

Doprovodná opatření

V rámci realizace poradenských aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů. V odůvodněných případech budou moci účastníci rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Účastníkům mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných Úřadu práce ČR, rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt navazuje na regionální projekty Outplacement v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a v kraji Vysočina.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 21. 8. 2020