MOP TORNÁDO/BOUŘE - NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

28. 6. 2021

Smyslem této dávky je zabezpečit osobu nebo rodinu na přechodnou dobu, zabezpečit základní životní potřeby a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů.

Žádost o MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí

Co je nutné doložit pro výplatu žádosti o dávku MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí?

Úřad práce ČR v souvislosti s administrací dávky MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událost potřebuje mít ve spisové dokumentaci následující podklady (v nezbytných případech je možné místo chybějícího dokumentu využít i čestné prohlášení):

  • žádost o MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí
  • právní titul k bydlení, či kontakt na majitele nemovitosti (v případě nájemního, podnájemního vztahu), vlastnictví nemovitosti není třeba dokládat – správní orgán si tuto skutečnost ověří náhledem do katastru nemovitostí
  • fotodokumentace následků tornáda (postačí fotografie v mobilním telefonu)
  • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech (v individuálních případech lze nahradit správní úvahou příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR)

Odkazy na žádosti, nezbytné přílohy a vyplněné vzory:

Žádost o MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí + vzor vyplněné žádosti

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech + vzor vyplněného prohlášení

Výše dávky MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí

Jakou výši dávky MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí můžu získat?

Výše MOP, kdy osobu postihne mimořádná událost, se stanoví s přihlédnutím k sociálním a majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo rodiny až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (tj. až do výše 57 900 Kč).

Více se dozvíte ZDE a ZDE

Komu je možné dávku MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí vyplatit

Může MOP dostat každý člen domácnosti?

Pro uvedený účel pomoci je situace posuzována v rámci okruhu společně posuzovaných osob, které společně hospodaří. Tedy dávka MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí je vždy vyplacena pouze jednomu zástupci domácnosti (tzn. jedna dávka do jedné rodiny).

Lhůta na vyplacení dávky MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí

Kdy mi po podání žádosti ÚP ČR vyplatí peníze a jakým způsobem? 

V případě podání kompletní žádosti, která obsahuje i veškeré přílohy (viz otázka č. 1), se dávka MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí vyřizuje a vyplácí bezodkladně, tedy okamžitě v den podání žádosti. Výplatu dávky je v tomto případě možné realizovat i v hotovosti.  

Nájemní/podnájemní forma bydlení

Mohu získat dávku MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, pokud poškozenou nemovitost nevlastním, ale užívám ji pouze na základě nájemní/podnájemní smlouvy?     

Žádost o MOP si může podat i osoba, která nemovitost užívá pouze na základě nájemní/podnájemní smlouvy. K žádosti je nutné doložit právní titul k bydlení (např. nájemní smlouvu). V případě, že v důsledku tornáda potřebné dokumenty nemáte k dispozici, je nutné doložit alespoň kontakt na vlastníka bytu. Prostřednictvím této MOP lze žadateli (rodině) zabezpečit základní životní potřeby.

Ztráta dokladů

Může mít ztráta dokladů vliv na nepřiznání MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí? Jak mi může ÚP ČR pomoci při vyřízení nových dokladů, o které jsem při tornádu přišel?      

Pracovníci Úřadu práce ČR si i bez dokladů ověří totožnost žadatele v registru obyvatel, či osobu ztotožní za pomoci zástupců samosprávy, kteří znají své občany, případně spolupracují s místní policií. V případě ztráty dokladů Úřad práce ČR pomůže uhradit správní poplatky na vyřízení nových osobních dokladů, duplikátu rodného listu apod. prostřednictvím žádosti o dávku MOP na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Dávku lze stanovit až do výše jednorázového výdaje.

Pořízení nezbytných movitých věcí

V souvislosti s tornádem jsme přišli nejen o nemovitost, ale také o nezbytné vybavení domácnosti. Může nám ÚP ČR pomoci i v tomto případě?

Úřad práce ČR je připraven pomoci i s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, mezi které patří např. lednice, pračka, sporák, postele, skříně apod. Výše MOP se stanoví až do výše nákladů na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, součet těchto dávek ale nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. částku ve výši 38 600 Kč.  

Ověřování majetkových poměrů

Pro přiznání dávky MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí se podle zákona zkoumá příjem a majetek žadatelů i další skutečnosti. Je to realizovatelné i v těchto podmínkách a bude se uplatňovat nějaký mírnější přístup? Jak se ověří, že domy byly skutečně zničené tornádem, bouří?

S ohledem na výjimečnou situaci Úřad práce ČR uplatňuje empatický přístup a snaží se postiženým lidem maximálně pomoci. Na druhou stranu ale musí postupovat v souladu s platnou legislativou. V individuálních případech však lze, na základě znalosti místních poměrů, správním uvážením určit, že žadatel a osoby společně posuzované se pro tuto dávku nacházejí ve stavu hmotné nouze, a to i bez dokládání prohlášení o majetkových a sociálních poměrech. Odpovědní zaměstnanci vždy zohledňují individuální situaci konkrétního žadatele. Skutečnosti jsou ověřovány z fotografií, které žadatelé předloží a dále se vlastnictví domu ověřuje v katastru nemovitostí. Pro další ověření je možné doložit také potvrzení z obecního úřadu o rozsahu škod.

Časové omezení

Dokdy můžu o MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí požádat?

Časové omezení zde není, pouze je nezbytné být poučen o tom, že MOP mimořádnou událost lze poskytnout pouze jedné ze společně posuzovaných osob a dále také, že MOP lze stanovit maximálně do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tj. do výše 57 900 Kč.

Ověření bydliště

Jakým způsobem si ÚP ČR ověří mé skutečné bydliště v postižené obci, pokud ho nemám zapsané v občanském průkazu?      

Úřad práce ČR k ověření skutečného bydliště žadatele využije doklad prokazující právní titul k dané nemovitosti (např. kupní smlouvu, zápis do katastru nemovitostí, nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu apod.).   

Více okruhů společně posuzované osoby (SPO) v jednom domě

Dva okruhy SPO sdílí jeden dům, který není zkolaudován na dvě samostatné bytové jednotky. Lze v tomto případě vyplatit dvě dávky MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí?

Ano, vhledem k účelu této dávky, která má primárně sloužit k zabezpečení základních životních potřeb, je možné i do jedné bytové jednotky, kterou sdílí více okruhů SPO, poskytnout více dávek MOP (tzn. 1 okruh SPO = 1 dávka MOP).

Nezkolaudovaný dům

Nemovitost, která byla tornádem poškozena, není zkolaudována k trvalému bydlení. Majitelé ji přesto již delší dobu obývali a hradili zde veškeré poplatky spojené s náklady za bydlení. Jak lze prokazatelně doložit tuto skutečnost?

Úřad práce ČR k ověření využije např. doložené doklady o úhradě energií, které se váží k osobě žadatele a dané nemovitosti, prohlášení obecního úřadu, prohlášení sousedů, či čestné prohlášení žadatele. I těmto lidem je potřeba pomoci, aby měli finanční prostředky na základní životní potřeby, pokud jim byly tornádem i v nezkolaudovaném bytě poničeny.

Pomůcky pro osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem

V zasažené oblasti došlo k poškození či zničení pomůcky, na jejíž pořízení byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku. Jak může Úřad práce ČR pomoci v tomto případě?

Úřad práce ČR v těchto případech v maximální možné míře využije možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část. Vzniklé problémy se splněním zákonných povinností (např. s pořízením pomůcky) ve stanovených lhůtách bude Úřad práce ČR řešit citlivě a individuálně. Pozornost bude věnována také případné ztrátě nebo poškození průkazu osoby se zdravotním postižením.

Dům určený k rekreaci

Nemovitost poškozená tornádem není využívána k trvalému bydlení, ale pouze jako rekreační objekt. Lze i v tomto případě získat dávku MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událost?

Ano, i v těchto případech lze dávku MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí poskytnout. V tomto případě bude tato dávka poskytnuta k zabezpečení základních životních potřeb, a to např. na zakoupení čistících a úklidových prostředků.

Další dotazy

Na koho se mohu obracet v případě dalších dotazů, či stížností?

Lidé se mohou obracet telefonicky na Call centrum ÚP ČR, na bezplatnou linku 800 77 99 00 nebo písemně prostřednictvím e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Autor:

ÚP ČR