Mimořádná okamžitá pomoc - jak o ní žádat?

Leták ke stažení ZDE (239,46 kB)

 

Úřad práce CR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné úřadu práce ČR doložit?” to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta:

 1. osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,
 2. osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např. živelná pohroma),
 3. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),
 4. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
 5. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje související se sociálně právní ochranou dětí (např. školní pomůcky),
 6. osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Pokud člověk žádá o MOP, musí doložit Úřadu práce ČR:

 • žádost a povinné přílohy. Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV"). Na stejné webové stránce a na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy. Dále jsou pro každou dávku potřeba specifické doklady. Pro přehlednost je níže uveden seznam těch, které je třeba k jednotlivým dávkám doložit ÚP ČR, společně s žádostí a povinnými přílohami.

Tiskopisy k mimořádné okamžité pomoci

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, email a číslo občanského průkazu),
 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.

Žádost o MOP dále obsahuje stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné výzvy.

Žádosti a jiné podklady můžete podávat elektronicky prostřednictvím identity občana, datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Další praktické informace k MOP