Národní individuální projekty

NIP jsou zaměřeny na jednotlivé nástroje APZ. Přílohou každého projektu je rozdělení finančních prostředků projektu jednotlivým úřadům práce, které vychází z koeficientu potřebnosti a jsou přidělovány prostřednictvím rozpočtu v souladu s Metodikou finančních toků, která je součástí Metodiky OP LZZ.

Při přidělování finančních prostředků na podporu pracovních míst v NIP (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa) postupují úřady práce v souladu se zákonem, jeho prováděcími vyhláškami, platnou metodikou pro APZ a vnitřním předpisem daného úřadu práce pro realizaci APZ, který je průběžně aktualizován ve vazbě na vývoj na trhu práce.

Výše poskytovaných příspěvků v rámci projektů ESF se nesmí lišit od výše příspěvků poskytovaných v rámci národní APZ. Při zařazování fyzické osoby (tj. uchazeče o zaměstnání) na nástroje financované z NIP se postupuje stejně jako při zařazování fyzické osoby na nástroje a opatření APZ financované ze státního rozpočtu.

Pokud zaměstnavatel obdrží příspěvek dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nesmí obdržet jiný příspěvek na úhradu mzdových nákladů, a to ani v případě hrazení příspěvku z prostředků ESF.

Všechny plánované výdaje u dohod realizovaných v rámci NIP musí být uhrazeny v době realizace projektu, tj. nesmí vznikat závazky, které by bylo nutné uhradit po skončení projektu. Výjimkou je pokračování poskytování finančních prostředků z projektu veřejně prospěšné práce realizovaného na základě OP LZZ na dohody o vytvoření pracovních míst v rámci VPP uzavřené v první fázi z projektu Veřejně prospěšné práce I z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost.

Národní individuální projekty jsou zaměřeny na nástroje:

Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená (dále jen SÚPM-vyhrazená)
Veřejně prospěšné práce (dále jen VPP)
Rekvalifikaci a poradenskou činnost

PŘEHLED národních individuálních projektů v realizaci

Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) v realizaci 1.3 Adaptabilita pracovní síly 021 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ     30.12.2022
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II v realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR.     31.12.2021
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání v realizaci   121 CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_121/0010247 Osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností     31.12.2021
FLEXI (134.44 kB) v realizaci   121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR     30.6.2023
OUTPLACEMENT (140.73 kB) v realizaci   093 CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 Zaměstnanci a zaměstnavatelé podniků procházejících strukturálními změnami     31.5.2023

Poslední aktualizace: 15. 4. 2021