Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

logo

Název projektu:

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

Doba realizace:

1. 1. 2019 – 31. 12. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (dále jen „UoZ“) na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“).

Specifické cíle:

  • zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných UoZ,
  • prevence nelegální práce,
  • začleňování dlouhodobě evidovaných UoZ se sociálním znevýhodněním na volný trh práce,
  • podpora cílové skupiny komplexním poradenstvím a posilováním motivace ke změně,
  • podpora pracovních míst.

Pro koho je projekt určen?

Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů.

Dlouhodobě evidovaní UoZ (v evidenci ÚP ČR nad 12 měsíců), přednostně UoZ opakovaně nebo dlouhodobě pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi.

UoZ, kteří byli ke dni vstupu do projektu v předchozích třech letech opakovaně evidováni na ÚP ČR a současně jsou osobami s žádnou nebo nízkou kvalifikací (dle ISCED 0-2, tj. maximálně dosažené základní vzdělání).

Jaké jsou formy podpory?

UoZ mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

Výběr a vstup UoZ do projektu

Předvýběr z řad evidovaných UoZ splňujících podmínky vymezené cílové skupiny do projektu. Výběr bude proveden transparentním a nediskriminačním způsobem a při dodržení rovného zacházení s muži a ženami.

Vstupní poradenský pohovor – individuální poradenství

Na základě vstupního poradenského pohovoru budou UoZ nabídnuty následné klíčové aktivity dle jeho individuálních potřeb, jež mu umožní či usnadní návrat na trh práce.

Skupinové poradenství

Navazující dlouhodobější aktivitou na vstupní pohovor - individuální poradenství je nabídka skupinového poradenství (např. Job club, motivační kurz). Účelem této aktivity je zaujmout UoZ a ujistit je o efektivnosti jejich zapojení a pomoci jim řešit jejich aktuální tíživou situaci a zodpovědět aktuální otázky, které je právě v tuto chvíli trápí.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace se zaměří zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce, a to s cílem pomoci UoZ připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Krátkodobá pracovní příležitost/krátkodobé zaměstnání

Tyto nástroje APZ mohou předcházet dotovanému/nedotovanému zaměstnání. Cílem je obnovit a podporovat prostupné zaměstnávání a UoZ umožnit získat následné dlouhodobé zaměstnání. Krátkodobá pracovní příležitost umožní UoZ si opět obnovit pracovní návyky a vyzkoušet si budoucí zaměstnání. Smyslem této aktivity je snížení nejistoty na straně zaměstnavatele i UoZ.

Zprostředkování zaměstnání

V rámci projektu bude cílová skupina podporována „dotovaným a nedotovaným zaměstnáním“. ÚP ČR zaměstnavateli za tímto účelem může poskytnout příspěvek na mzdové náklady formou příspěvku na společensky účelná pracovní místa vyhrazená anebo veřejně prospěšné práce.

Doprovodná opatření

V rámci realizace poradenských aktivit mohou UoZ využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů, v případě určitých aktivit mohou mít UoZ nárok na zajištění stravování a v odůvodněných případech budou moci rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

UoZ mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR, rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt částečně navazuje na projekty Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce. Na obdobnou cílovou skupinu jsou také zaměřeny regionální projekty přímého přidělení.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023